IHE / IHE News / Archived news / Zrób dyplom z Heat-Tech Center - IV Edycja Programu - luty 2016

Zrób dyplom z Heat-Tech Center - IV Edycja Programu - luty 2016

Zrób dyplom z Heat-Tech Center - IV Edycja Programu - luty 2016

Zapraszamy  studentów  semestrów  dyplomowych  studiów  wyższych  I  i  II  stopnia,  zainteresowanych zdobyciem doświadczenia wynikającego ze współpracy z firmą energetyczną, do udziału w IV edycji uruchomionego przez Heat-Tech Center w Veolii Energia Warszawa S.A. programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”. Informacje o programie: www.energiadlawarszawy.pl

Wstępny termin rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych 18 lutego 2015 r., rozpoczęcie przewidziane jest od 1 kwietnia  2016r.

Każdy  z  zakwalifikowanych  do  udziału  w  programie  student  będzie  miał  możliwość  przygotowania swojej pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora ze strony uczelni oraz opiekuna merytorycznego ze strony Heat-Tech Center, uczestnicząc jednocześnie w realizacji dedykowanych jej projektów B&R. 
Będąc członkami zespołów projektowych, dyplomanci uzyskają ze strony Heat-Tech Center, oprócz wsparcia  merytorycznego,  umożliwiającego  uzyskanie  praktycznego  spojrzenia  na  zagadnienia związane z ich pracą dyplomową, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, dostęp do  różnych  platform  obliczeniowych  oraz  wynagrodzenie  w  ramach  pracy  w  projektach  podczas przygotowywania pracy dyplomowej.  
W  aktualnej  edycji  programu,  którego  rozpoczęcie  przewidziane  jest  od  1  kwietnia  2016r., zdefiniowane zostało siedem tematów badawczo-rozwojowych, które będą bazą dla inżynierskich lub magisterskich prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

Kim jesteśmy?

Heat-Tech  Center  jest  ośrodkiem  badawczo-rozwojowym,  który  posiada  ponad  50-letnie doświadczenie  w  rozwiązywaniu  problemów  występujących  w  systemach  ciepłowniczych.  Wspiera Grupę Veolia w wyborze technologii i sprzętu, oraz testowaniu nowych rozwiązań. Heat-Tech Center prowadzi  projekty  w  zakresie  poprawy  efektywności  energetycznej  w  systemach  miejskich  i przemysłowych.  Zapraszamy  do  odwiedzenia  naszej  strony  internetowej,  na  której  znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące działalności naszej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Veolia w skład której wchodzimy:  www.energiadlawarszawy.pl

Co oferujemy w ramach programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”? 

 • Opiekę  merytoryczną  pracownika  Heat-Tech  Center,  którego  zadaniem  będzie  przybliżenie zagadnień  będących  w  obszarze  zainteresowania  przemysłu,  w  szczególności  energetyki cieplnej;  
 • Dostęp do rzeczywistych danych, które mogą zostać wykorzystane w pracy dyplomowej;  
 • Dostęp do naszych stanowisk badawczych i platformy obliczeniowej (hurtownia danych, duża platforma analizy danych, Termis, R, Statistica, GIS quantum) ;
 • Aktywny udział w projektach B&R prowadzonych w Heat-Tech Center;
 • Wynagrodzenie przez okres 6 miesięcy ;  
 • Warunki niezbędne do pisania pracy dyplomowej – pokój, komputer wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu;
 • Szansę  na  poznanie  środowiska  pracy  firmy  o  zasięgu  międzynarodowym  oraz  działania  w strukturach projektowych;
 • Szansę na praktyczne doskonalenie znajomości języka angielskiego. 

Czego oczekujemy od kandydatów?

 • Spełnienia  wymagań  formalnych  stawianych  przez  uczelnię,  niezbędnych  do  rozpoczęcia przygotowywania dyplomu, w tym uzyskanie zgody Promotora ze strony uczelni na tematykę pracy dyplomowej, zgodną z zaproponowanymi tematami przez Heat-Tech Center;  
 • Kandydat powinien płynnie porozumiewać się w języku angielskim.  
 • Pożądane cechy osobowe:  kreatywność, umiejętność pracy w zespole. 

Czego oczekujemy od uczelni wyższych?

 • Ścisłej współpracy z naukowego punktu widzenia;
 • Współpracy w zakresie zapewnienia dobrych warunków pracy.

Harmonogram naboru zgłoszeń do programu:

 • Zgłoszenia kandydatów, w języku polskim i angielskim, ze wskazaniem tematu zdefiniowanego w  IV  edycji  programu  „Zrób  dyplom  z  Heat-Tech  Center”  oraz  danych  kontaktowych  do Promotora,  zawierające  list  motywacyjny,  życiorys  oraz  deklarację  o  spełnieniu  wymagań stawianych przez uczelnię do rozpoczęcia  przygotowywania pracy dyplomowej, przyjmujemy w  terminie  do  14  lutego  2015  r.,  w  wersji  elektronicznej  na  adres  poczty  elektronicznej Koordynatora  Programu.  W  aplikacji  prosimy  zawrzeć  klauzulę:  „Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926, ze zm.).
 • Kandydaci  zakwalifikowani  wstępnie  do  udziału  w  programie,  zostaną  poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję w skład której wejdą przedstawiciele Heat-Tech Center oraz Veolia. Wstępny termin rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych wyznaczony został na 18 lutego 2015 r.
 • Osoby  zakwalifikowane  do  udziału  w  programie  mogą  zostać  poproszone  o  uzupełnienie dokumentów,  niezbędnych  do  rozpoczęcia  współpracy  z  Heat-Tech  Center  w  ramach programu, w tym poświadczenie z uczelni o zarejestrowaniu tematu pracy dyplomowej. 

Bieżące informacje o programie:

Zakładka „Aktualności” na stronie: www.energiadlawarszawy.pl  
Osoba do kontaktu:
Koordynator Programu:  
Andrzej Gorczyca
e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com  
tel. kom.: 510 295 897