IHE / Employees / Retired or collaborators / Smyk Adam

Adam Smyk

_Zdjecie_AS_40_rs

dr inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii pokój 302, e-mail: Adam.Smyk@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 94

Link do folderu Materiały Dydaktyczne (wymaga zalogowania)

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Technologie trójgeneracyjne skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
 • Efekty energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne układów skojarzonych i trójgeneracyjnych,
 • Optymalizacja pracy systemów i sieci ciepłowniczych,
 • Dobór układów cieplnych elektrowni i elektrociepłowni,
 • Optymalizacja doboru mocy podstawowej i szczytowej w elektrociepłowniach,
 • Efektywność energetyczna w ciepłownictwie.
 • Modernizacja systemów ciepłowniczych dla uzyskania statusu efektywnych - aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne

Dydaktyka:

 • Współczesne siłownie cieplne - NS550 / 1130-ENSUE-ISP-6034
 • Systemy ciepłownicze - NS557
 • Fizyka inżynierska –ćwiczenia - NW104
 • Informatyka I – ćwiczenia - NW106
 • Laboratorium MUE I, II - NS524, TSC06
 • Wyjazdy do siłowni i obiektów energetycznych  w ramach prowadzonych przedmiotów :
 • Belchatow_2018_Grupa_AS_OK_m
   
  GBC_CWK_Grupa_B1_AS_RK_OKm
   
 • TG_Ciechanow_GRUPA_GN_AS_OKm
    
  Kozienice_WSC_Grupa_AS_OKm
   
    

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Badania efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektryczne,
 • Badania efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej układów trójgeneracyjnych,
 • Optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego  z uwzględnieniem podziału obciążeń między źródła ciepła i doboru wykresu regulacyjnego,
 • Optymalizacja doboru mocy podstawowej i szczytowej w elektrociepłowni komunalnej,
 • Analizy opłacalności rozbudowy ciepłowni poprzez wprowadzenie kogeneracji,
 • Badanie możliwości zwiększenia efektywność energetycznej systemów ciepłowniczych,
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego   dla spełnienia warunków  systemu efektywnego - aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne
 • Wprowadzenie  źródeł OZE do miejskiego systemu ciepłowniczego - aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne

Ważniejsze publikacje:

 • Falba Ł., Pietrzyk Z., Smyk A. Wykorzystanie MES do obliczania strat ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej,   COW 3, str. 8-12,2009,
 • Pietrzyk Zb., Smyk A.: Metodyka określania mocy przyłączeniowej dla systemu ciepłowniczego, Rynek Energii 6(85 str.39-45,2009,
 • Kręcielewska E., Smyk A. Badania nowych i oceny eksploatowanych elementów preizolowanych prowadzone w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. w Warszawie – część I  Instal 9/2009,  s. 32-36,  część II ,  INSTAL 10, str. 11-14, 2009,
 • Smyk A., Kręcielewskia E., Łebek A.: Quality Assesment of Joint Sleeves for Preisulatet Pipes.  EuroHeat&Power. English Edition. Vol. 7-II/2010, p.p 46-49, 2010,
 • Smyk A., Kręcielewskia E., Abatorab K.: Theraml Conductivity Coefficient for New Preisulated Pipes.  EuroHeat&Power. English Edition. Vol. 7-III/2010, pp.  44-49, 2010,
 • Smyk A., Pietrzyk Zb. Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym.  COW, Nr 41/11, str .400-407, 2010,
 • Kręcielewska E., Abatorab K, Smyk A.: Własności cieplne izolacji ze sztywnych tworzyw porowatych – współczynnik przewodzenia ciepła oraz odporność termiczna. INSTAL, Nr 7-8, str 4¸8, 2011,
 • Kręcielewska E., Abatorab K, Smyk A.: Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji PUR eksploatowanych rurociągów preizolowanych. INSTAL, Nr 9, str. 12-14, 2011,
 • Kręcielewska E., Łebek A, Smyk A.,Analiza możliwości zmniejszenia kosztów i strat przesyłania ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich. COW Nr  42/7-8 str. 275¸285, 2011,
 • Smyk A., Pietrzyk Z.: Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnych prędkości wody sieciowej. Rynek Energii Nr 6(97), str. 1-8, 2011,
 • Smyk A., Pietrzyk Z.: Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych. Rynek Energii Nr 6(103), str 46-51, 2012 ,
 • Smyk A., Pietrzyk Z.:  Dobór optymalnej średnicy rurociągów ciepłowniczej sieci osiedlowej. INSTAL Nr 12 str 10-15, 2012.
 • Laskowski R., Smyk A.: Analiza warunków pracy skraplacza energetycznego z wykorzystaniem pomiarów i modelu aproksymacyjnego. Rynek Energii Nr1 (110), II,2014r,  str110-115.
 • Pietrzyk Zb., Smyk A.: Przyszłość trójgeneracji. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 3/2014, str. 47-52.
 • Laskowski R., Smyk A.: Analysis of the performance of a steam condenser and the low-pressure part of a steam turbine in off-design conditions. Proceeedings, XXI Fluid Mechanics Conference, Krakow, Poland, 15-18 June 2014.
 • Laskowski R., Smyk A.:, Lewandowski J.:   Próba określenia sprawności sprężarki i turbiny gazowej na podstawie danych pomiarowych. Rynek Energii, Nr 3(112), czerwiec 2014r, str  63-68.Laskowski R., Smyk A.:, Lewandowski J.: Analiza osiągów skraplacza i części niskoprężnej turbiny w zmienionych warunkach pracy. INSTAL Nr 7/8, 2014 str.12-18.
 • Rafał Laskowski, Artur Rusowicz, Adam Smyk Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii. Rynek Energii, Nr 1(116), 2015r str 71-75.Murat J.,
 • Smyk AS.: Dobór optymalnej średnicy rur rozgałęźno-pierścieniowej sieci   w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni. COW Tom 46/2015, kwiecień 2015, str. 127-134.
 • Rafał Laskowski, Adam Smyk, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec Zastosowanie minimalizacji generacji entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. INSTAL Nr  7/8, 2015, str 20-23.
 • Murat J., Smyk A.: Dobór średnicy rurociągów w układzie rozgałęźno-pierścieniowym dla przykładowych struktur  sieci   ciepłowniczej. INSTAL, Nr 9/2015, str,13¸19.
 • Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J.: Simplified approach to determining thermodynamic parameters and performance of a single-shaft gas turbine engine in off-design conditions. Rynek Energii, Nr 3(118), 2015,  str.115¸25.
 • Laskowski R., Smyk A.,Lewandowski J., Rusowicz A. Cooperation of a Steam Condenser with a Low-pressure Part of a Steam Turbine in Off-design Conditions . American Journal of Energy Research, 2015, Vol. 3, No. 1, 13-18.
 • Laskowski R., Smyk A., The performance of a water-water shell-and-tube heat exchanger in off-design conditions with consideration of reference parameters. (Osiągi wymiennika płaszczowo-rurowego woda-woda typu JAD w zmienionych warunkach pracy z uwzględnieniem parametrów odniesienia).  Rynek Energii, Nr 5(120), 2015r str 112¸118. (+referat na  PBEC 2015).
 • Laskowski R., Jaworski M., Smyk A. Entropy generation in a condenser and related correlations. Archiwum Termodynamiki, Vol. 36(2015), No. 2, 27–48. DOI: 10.1515/aoter-2015-0013..
 • Laskowski R., Smyk A.,Lewandowski J., Rusowicz A. An Approximate Relation for Describing the Performance of a Condenser in Off-design  Conditions. British Journal of Applied Science & Technology, 12 (6): 1-11, 2016, Article no.BJAST.20025. ISSN: 2231-0843, NLM ID: 101664541.
 • Laskowski R.,Smyk A.,Jaworski M.: Zastosowanie stałej wartości efektywności cieplnej do wyznaczania wylotowej temperatury wody chłodzącej ze skraplacza  dla zmiennych warunków pracy. Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska. Chłodnictwo 3/2016. DOI: 10.15199/8.2016.3.1.
 • Rafał Laskowski, Adam Smyk, Janusz Lewandowski, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec  Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load  with entropy generation rate minimization. ENERGY, Vol 107 ,2016 str 725-733. DOI: 10.2016/j.energy.2016.04.074.  
 • Laskowski R., Smyk A.,Rusowicz A.: Dobór odpowiedniej średnicy rurek skraplacza na podstawie minimum liniowego oporu cieplnego i liniowego strumienia generacji entropii  Determining the diameter of condenser tubes based on a minimum thermal resistance per unit length and a minimum entropy generation rate per unit length  Chłodnictwo 3/2016. DOI: 10.15199/8.2016.9.3.
 • Laskowski R., Adam Smyk A. Application of entropy generation in selecting the diameter of condenser tubes. Journal of Power Technologies Vol. 96 Issue 5, 2016, str.335-344.
 • R Laskowski, A Smyk, A Rusowicz, A Grzebielec Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective  Functions and an Economic Analysis  Entropy Vol. 18Issue 12, 444.   Decembre 2016 .  DOI:10.3390/e18120444
 • Laskowski R.,  Smyk A., An Approximate Relation of a Regenerative Heat Exchanger Effectiveness in Off-Design Conditions, Heat Transfer Engineering 38 (1), pp 37-46.  (Volume 38, 2017, Issue 1).DOI:10.1080/01457632.2016.1156391,   http://doi.org/10.1080/01457632.2016.1156391. 
 • Murat J., Smyk A., Laskowski R. Dobór średnicy rurociągów sieci   ciepłowniczej. Nowa Energia   Nr 1(55) 2017 , str 52-57.  
 • Laskowski, R., & Smyk, A. (2017). Porównanie równoległej i szeregowo- równoległej konfiguracji skraplaczy bloku energetycznego dużej mocy na parametry nadkrytyczne. Chłodnictwo, 1(7–8), 26–30.  http://doi.org/10.15199/8.2017.7-8.3.
 • Guzek M., Smyk A., Optymalizacja i porównanie wybranych przedsięwzięć usprawniających pracę systemu ciepłowniczego na przykładzie warszawskiej sieci ciepłowniczej. INSTAL 11/2017 , str 13-20. ISSN 1640-8160.
 • Laskowski R., Bednarczyk ., Smyk A., Porównanie równoległej i szeregowej konfiguracji  skraplaczy w układzie chłodzenia  bloku energetycznego dużej mocy INSTAL 10/2017, str 4-7.
 • Murat J., Smyk A., Laskowski R. , Selecting optimal pipeline diameters for a district heating network comprising branches and rings, using graph theory and cost minimization. Journal of Power Technologies , Vol.98 (1), 2018. str. 30-44.
 • Smyk A., Wykorzystanie wody sieciowej powrotnej do zasilania w ciepło budynków energooszczędnych, INSTAL, Nr 3/2018, str 5-11.
 • Smyk A.,Laskowski R., Szymczyk J., PES a sprawność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji  (PES and efficiency of heat and electricity generation in cogeneration). INSTAL, Nr 11/2018, str 5-13.
 • Smyk,Laskowski R.,  Komar D  "Return DH water utilization in case of heat supply from CHP  to the low-energy-consumption buildings". International Conference Proceedings.CPOTE 2018.
 • Laskowski R., Smyk A:” Uproszczony model skraplacza energetycznego w zmienionych warunkach pracy (Simplified model of steam condenser for off-design conditions). INSTAL 3/2019, str.7-11.
 • Razumkova K, Smyk A., Laskowski R.: Analiza przyczyn niezadowalającego schładzania wody sieciowej powrotnej w węzłach cieplnych (Analysis of the causes of unsatisfactory cooling of return network water in district heating substations). INSTAL, 11/2019 str.4-10.
 • Rafał Laskowski, Adam Smyk, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec: „Modernizacja skraplacza energetycznego z wymianą rur na tytanowe” Rynek Energii 6(145), 2019 str.29-36
 • Rafał Laskowski, Adam Smyk, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec: „Dobór strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu dla bloku 200 MW”, Rynek Energii 3(148), 2020 str 41-46
 • Laskowski Rafał, Smyk Adam, Rusowicz Artur, Grzebielec Andrzej: A useful formulas to describe the performance of a steam condenser in off-design conditions, Energy, vol. 204, 2020, DOI:10.1016/j.energy.2020.117910
 • Rafał Laskowski, Adam Smyk Modernizacja skraplacza bloku energetycznego (Modernization of the power unit condenser). INSTAL 11/2020 str. 56-60
 • Rafał Laskowski Rafał, Smyk Adam,  Uzunow Nikołaj: „Wpływ temperatury wody chłodzącej na osiągi elektrowni jądrowej z reaktorem EPR”. Współczesne zagadnienia termodynamiki. Monografia ITC PW, OWPW, 2020, str 99-108
 • Rafał Laskowski Rafał, Smyk Adam (red) Współczesne zagadnienia termodynamiki. Monografia ITC PW, OWPW, 2020
 • Rafał Laskowski, Adam Smyk, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Selection of cooling water mass stream at variable load of the power unit. Applied Thermal Engineering.Vol. 191, 2021, Nr art.:116874 ,DOI:10.1016/j.applthermaleng.2021.116874
 • Laskowski R., Rafał, Smyk A.,  Uzunow N.,  “Influence of cooling water temperature  on performance of EPR nuclear power plant.” Rynek Energii 1(152), 2021 str.57-62.
 • Smyk Adam, Laskowski Rafał, Szymczyk Jacek: Efektywność energetyczna i sprawność wytwarzania w kogeneracji, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2021, vol. 52, nr 7-8, s.9-17. DOI:10.15199/9.2021.7-8.2

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Projekt badawczy: Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych  opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania  chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych. Okres realizacji 2006-2009. Projekt Nr  3 T10B 060 30, wykonany w ITC PW,  finansowany przez MNiSzW. Wykonawcy:  W. Jedral, K. Karaśkiewicz, Z Pietrzyk, A. Rusowicz, Jacek Szymczyk, Jan Szymczyk, A.Twarowski, A.Zielińska , Kierownik: Adam Smyk.
 • Projekt „Chłód z ciepła”  realizowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ciepłownictwa  we współpracy VHP SA i SPEC SA. OBRC,2009-2010. Wykonawaca prokjektu.
 • Projekt: Plan rozwoju  rejonu (TEB) dla  SCE Jaworzno III Sp. z o.o.w zakresie modernizacji systemu dystrybucyjnego poprzez zamianę grupowych stacji wymienników ciepła na węzły indywidualne. ITC PW 2015-2016. Kierownik projektu.
 • Aktualizacja Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  paliwa gazowe dla m.st. Warszawy, Etap I, Etap II, KaPE,2015-2016 r. - wykonawca projektu.

   

 Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna  Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe – 2001,
 • Złoty Medal Prezydenta Rzeczpospolitej za długotrwałą służbę – 2010,
 • Nagroda zespołowa stopnia II z roku 2017 za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016.
 • Nagroda indywidualna  Rektora Politechniki Warszawskiej z roku 2018 za osiągnięcia dydaktyczne  w latach 2016-2017.
 • Narodzone prace dyplomowe, w których promotorem był  dr inż. Adam Smyk z Zakładu ZRUE ITC
 • Wyróżnienie dla studenta Marcina Bugaja za pracę dyplomową pt: Analiza techniczno-ekonomiczna  budowy elektrociepłowni jądrowej do zasilania  w ciepło i energie elektryczna m.st. Warszawy w  konkursie ENEA SA „Najlepsza praca inżynierska”- edycja 2011.
 • Praca magisterska Michała Leśko pt. „Smart District Heating Concept” uzyskała pierwsze miejsce w kategorii Energia w międzynarodowym konkursie „Veolia Thropies Preformance 2014”. Konkurs został rozstrzygnięty w grudniu 2014, M.Leśko nagrodę otrzymał w 2015r . Za tę pracę, zgodnie z regulaminem konkursu międzynarodowego, Politechnika Warszawska otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 4000 EURO. Nagroda wpłynęła na konto PW w 2016r.
 • Praca inżynierska studenta Jakuba Murata pt. „Dobór optymalnej średnicy rurociągów sieci cieplnej w układzie rozgałęźnym i pierścieniowym w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni” zwyciężyła w konkursie na pracę dyplomową o tematyce energetycznej zorganizowanym w roku przez 2015Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.
 • W 2016 r. w IV edycji programu „Zrób dyplom z Heat Tech Center” student Bartłomiej Nyszko otrzymał pierwszą nagrodę za pracę magisterską pt. „Modelling and Optimization of Combined Heat and Power Plant Production with a Hot Water Storage Tank”.
 • W 2016 r w IV edycji programu „Zrób dyplom z Heat Tech Center” student Jakub Sowa otrzymał nagrodę za II miejsce, za pracę inżynierską pt. „Model obliczeniowy strat ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych wynikających z przenikania przez izolację”.
 •   W 2017r praca inżynierska studenta Michała Guzka pt. „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej” zwyciężyła w konkursie na pracę dyplomową o tematyce energetycznej zorganizowanym w roku przez 2017 Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.
 • W 2018r student Łukasz Grębowski   za pracę inżynierską pt. „Analiza wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji” zdobył pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.
 • W 2019 r w V edycji programu „Zrób dyplom z  Veolią” student Paweł Litman  otrzymał II nagrodę, za pracę inżynierską pt Analiza techniczno-ekonomiczna dostawy ciepła technologicznego z Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej” .W 2019r W student Paweł Litman, za pracę inżynierską pt Analiza techniczno-ekonomiczna dostawy ciepła technologicznego z Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej” zdobył pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.  Poza nagrodą pieniężna Paweł Litman wziął udział w Veoila Summer School w Paryżu.
 • W 2021r student Artur Szymczak za pracę inżynierską pt: Idea modernizacji węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla wybranego budynku biurowego" zdobył pierwsze miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską.