IHE / IHE News / Archived news / Staż w Enea Innowacje

Staż w Enea Innowacje

Staż w Enea Innowacje

Oferta stażu skierowana do studentów III-V roku studiów dziennych, zarówno inżynierskich jak i magisterskich. Poszukujemy ambitnych osób, które pragną zdobyć unikalne doświadczenie u rynkowego wicelidera w branży energetycznej. Jest to wspaniała okazja do poznania naszej kultury organizacyjnej oraz sprawdzenia się jako potencjalny pracownik.

enea

Enea Innowacje

Nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Nasza działalność opiera się na identyfikacji, analizie oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów i usług w zakresie energetyki.

Dla kogo staż?

Oferta stażu skierowana jest do studentów III-V roku studiów dziennych, zarówno inżynierskich jak i magisterskich. Poszukujemy ambitnych osób, które pragną zdobyć unikalne doświadczenie u rynkowego wicelidera w branży energetycznej. Jest to wspaniała okazja do poznania naszej kultury organizacyjnej oraz sprawdzenia się jako potencjalny pracownik.

Nasze wymagania

  • Zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów
  • Zdolności komunikacyjne, interpersonalne, umiejętność działania pod presją czasu oraz odporność na stres
  • Dobra znajomość obsługi komputera: Pakiet MS Office
  • Dobra znajomość j. angielskiego, znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
  • Znajomość branży energetycznej

Odpłatność

Ze stażystami i praktykantami podpisujemy umowy, na podstawie której wypłacamy wynagrodzenie za wykonaną pracę. Kwota wynagrodzenia zależy od zakresu wykonanych zadań oraz czasu na nie poświęconego.

Co daje staż w Enea Innowacje?

  • Doświadczenie zdobyte w jednej z największych Grup branży elektroenergetycznej w Polsce
  • Wiedzę praktyczną w wybranym obszarze działalności spółki
  • Możliwość realizowania samodzielnych projektów przy wsparciu opiekuna merytorycznego na każdym etapie prowadzonych prac
  • Szansa na zatrudnienie po ukończonym stażu

Zgłaszanie kandydatur

Zainteresowanych prosimy o kierowanie CV na adres mailowy:

rekrutacje.innowacje@enea.pl

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie właściwej klauzuli:

W przypadku chęci uczestniczenia wyłącznie w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”

W przypadku chęci udziału również w kolejnych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnych i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aplikacje pozbawione właściwej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Informacja Administratora danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Innowacje sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40, kod pocztowy 02-520  (dalej: Administrator).

2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub w przypadku wyrażenia zgody – w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO)

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy i po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań na adres e-mail: rekrutacje.innowacje@enea.pl.

6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.