IHE / IHE News / Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Przyjęto, że jednostka (wydział) prowadząca studia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia, dając studentom możliwość kontynuacji studiów inżynierskich lub licencjackich w tej samej jednostce. Dodatkowo, aktualnie na danym kierunku, studiują studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich i została przeprowadzona, w ostatnim roku, rekrutacja na I rok studiów. Przyjęto też, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Kryteria i wskaźniki

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Są to:

PRESTIŻ

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (2400 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniono głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono internetowo, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), doświadczenie w pracy (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25).

POTENCJAŁ AKADEMICKI

 • Ocena parametryczna – wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW. Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów, dlatego w przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana. Źródło: KEJN.
 • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów. Najwyżej premiowane są uprawnienia w dziedzinie związanej bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem studiów. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia habilitacyjne uzyskała ocenę z wagą 6, jeżeli tylko doktorskie otrzymała ocenę z wagą 4. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia w innych dyscyplinach, niezwiązanych bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem uzyskała oceny odpowiednio 2 i 1. Źródło: POL-on.
 • Nadane stopnie naukowe – liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z wagą 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, na podstawie stosunku pracy. Źródło: POL-on.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów – liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych, studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on.
 • Akredytacje – posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej dla danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA oraz dane własne.
 • Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które 1 października 2018 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na rankingowanym kierunku studiów w danej jednostce. Wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowi wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA

 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2015-18. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS – ASJC) do odpowiedniej dziedziny nauki. Źródło: SciVal.
 • Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2015-18 w stosunku do liczby tych publikacji. Źródło: SciVal.
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2014-17. Źródło: SciVal.
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik wprowadzony w rankingu 2019 po raz pierwszy, wskazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2014-2018. Źródło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Publikacje – współpraca międzynarodowa – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji. Źródło: SciVal.
 • Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym wydziale. Źródło: POL-on.

INOWACYJNOŚĆ

 • Patenty i prawa ochronne – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w latach 2017-18 w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w jednostce. Źródło: POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE

 • Egzaminy zawodowe – w przypadku niektórych kierunków studiów wprowadzono dodatkowo kryteria specyficzne dla danego kierunku, np. uwzględniając w rankingu wyniki egzaminów zawodowych, m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz egzaminów prawniczych na aplikacje. Uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu.

Prezentacja wyników. Podobnie jak w ub. latach, wskaźnik w rankingach uczelni wyliczony został z dokładnością do jednej dziesiątej procenta (jednej cyfry po przecinku). Uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.