IHE / Archives / Publikacje / 1997

1997

Wykazy publikacji Instytutu Techniki Cieplnej PW w 1997

 

a) Książki zagraniczne:

Brak

 

b) Książki krajowe, monografie, rozdziały w książkach zagranicznych:

 1. Kośmicki T., Rychter T.: Pollutant Emission Potential of the JDC Combustion Stimulation Method for SI Engine, w książce: Issues in Emisssions Control Technology, SAE SP-1248, 1997
 2. Mitgau P., Wagner H., Klemens R.: Einfluss der Turbulenzlanhlundder Schwankungsgeschwindigkeit auf die Flammengeschwindigkeit von Stauben; w książce: Kaleidoskop aus Aktueller Forschung und Entwicklung, Universitat Karlsruche, pp.17-46, 1997
 3. Rose M., Roth P., Frolov S., Neuhans M., Klemens R.: Lagrangian Approach for Modeling Two Phase Turbulent Reactive Flows; w książce: Advanced Computation and Analysis of Combustion, ENAS Publishers, pp.175-194, 1997
 4. Wolański P., Gut Z., Niedziela Z., Przastek J., Siwiec S.: Study of Combustion Dynamics in the Research Engine, w książce: Engine Diagnostics, SAE SP-1301, 1997

 

c) Skrypty uczelniane, rozdziały w książkach krajowych, książki krajowe wznowione:

 1. Bis Z., Chmielniak T., Cupiał K., Gajewski W., Gumkowski S., Hrynkiewicz A., Kolenda Z., Kordylewski W., Kozioł J., Mikielewicz J. Nowak W., Sobański R., Tomeczek J., Wandrasz J., Wolański P.: Ekologiczne aspekty przetwarzania energii, Ekspertyza pod red. W.Gajewskiego, Polska Akademia Nauk, Wydział IV, Nauk Technicznych KTiS, s.1-220, 1997
 2. Grochowski J.: Problemy Infrastruktury Technicznej Obszarów Wiejskich w Polsce T.II, art.p.t.: Energetyka w obszarach wiejskich, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, T.II, str.9-21, 1997
 3. Klemens R., Ratajczak D.: Ochrona przeciwwybuchowa i przeciwpożarowa, preskrypt MEiL PW, 31 str., 1997
 4. Klemens R., Teodorczyk A.: Modelowanie i badanie wybuchów, preskrypt MEiL PW, 31 str., 1997
 5. Klemens R., Teodorczyk A.: Modelowanie i badanie procesów spalania, preskrypt PW, 65 str., 1997
 6. Sado J.: Wybrane zagadnienia termodynamiki, Oficyna Wyd. PW, Wyd.2, str.175, 1997
 7. Teodorczyk A.: Termodynamika Techniczna, Wyd.3 uzupełnione, str. 208, WSiP, 1997
 8. Teodorczyk A.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, Wyd.3, str. 120, WSiP, 1997
 9. Wiśniewski S., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła, Wyd.4, 440 str., WNT, 1997

 

d) Edytorstwo książek:

 1. Wolański P.: Materiały II Seminarium Naukowego Procesów spalania, PW, stron 79, 1997
 2. Smyk A., Twarowski A., Lewandowski J., Miller A., Badyda K.: Materiały III Konferencji “Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej”, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z.14 i 15, 1997

 

e) Artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych:

 1. Frolov S.M., Furmański P., Wolański P.: Termochimiczeskaia model forkamerno-fakelnogo zaziganija i gorejina, Chimiczeskaja Fizika, t.15, Nr 12, pp.75-91, 1996 (ukazał się w 1997); także w tłumaczeniu.: A Thermochemical Model of Prechamber-Jet Ignition and Combustion, Chme. Phys.Reports, Vol.15(12), pp.1799-1816, 1996
 2. Karpov V.P., Lipatnikov A.N.,Wolański P.: Finding the Markstein Number Using the Measurements of Expanding Spherical Laminar Flames, Combustion and Flame, No 109, pp.436-448, 1997
 3. Kośmicki T., Rychter T.: Pollutant Emission Potential of the JDC Combustion Stimulation Method for SI Engines, SAE Paper, nr 971012, 1997
 4. Miller A., Lewandowski J., Szwarc W., Badyda K., Kuta J.: Theoretical and Experimental Research of PFBC at Warsaw University of Technology, VDI Berichte, No 314, pp.387-391, 1997
 5. Wolański P.: Dust Explosions, KONA Powder and Particles, No 14, pp.144-152, 1996 (ukazał się w 1997)
 6. Wolański P.,Dabkowski A., Przastek J.: Influence of PJC Ignition on Efficiency and Emissions of IC Piston Engine Operating at Partial and Full Load, SAE Paper 972871, 1997
 7. Wolański P., Gut Z., Niedziela Z., Przastek J., Siwiec S.: Study of Combustion Dynamics in the Research Engine,SAE Paper 972829, 1997

 

f) Artykuły naukowe w czasopismach krajowych, artykuły przeglądowe zagraniczne:

 1. Amhallel G.A., Furmański P.: Problems of Modelling of Flow and Heat Transfer in Porous Media, Biuletyn ITC, Nr 85, pp.55-88, 1997
 2. Badyda K., Brochowski Z., Miller A.: Model Matematyczny Odpylacza Spalin Ciśnieniowego Kotła Fluidalnego, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej - Katedry Mechaniki Technicznej, Nr 4, s.21-26, 1997
 3. Badyda K.: Skorygowany wzór Sutherlanda do obliczeń przewodności cieplnej gazów, Biuletyn ITC PW, Nr 85, s.7-18, 1997
 4. Brodowicz K., Markowski M.: Zastosowanie metody PPT do modernizacji istniejących sieci regeneracyjnych wymienników ciepła. Gospodarka Paliwami i Energia Nr 9, s.9-13, 1997
 5. Brodowicz K., Markowski M.: Analiza stopnia regeneracji ciepła w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym z wykorzystaniem metody PPT, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 9, s.26-27, 1997
 6. Brodowicz K., Mikoś M., Rusowicz A. i in..:Badanie przydatnosci powłok natryskiwanych plazmowo z azotku krzemu uzyskanego z przeprowadzonej syntezy, .Prace Naukowe PW; Inżynieria Materiałowa, zeszyt nr 6, s.147-169, 1997
 7. Domański R., El-Sebair A. : Experimental Investigation of a Box-Type Solar Cooker with PCMs as the Storage Media, Archiwum Termodynamiki, vol.17, Nr 1-2, s.53-64, 1996 (ukazał się w 1997)
 8. Domański R., Mikoś M., Lisewski Z., Jaworski M., Rebow M.: Badania dopuszczalnych obciążeń cieplnych dla pokryć ceramicznych nakładanych na elementy robocze - łopatki turbin, silników, narzędzi skrawających., Prace Naukowe PW. Inż.Materiałowa z.6, s.99, 1997
 9. El-Atroush A.A., Litwin T., Wolański P. : Strucxture of the recirculation zone for non premixes flame stabilized by the bluff-body, Archivum Combustions, Nr 1-2, pp.87-95, 1996 (ukazał się w 1997)
 10. Furmański P.: Interaction of Thermal Radiation with a Porous Layer in Presence of Fluid Flow, Archiwum Termodynamiki, Vol.17, s.23-48, 1996 (ukazał się w 1997)
 11. Furmański P.: Heat Conduction in Composites. Homogenization and Macroscopic Behavior, Applied Mechanics Reviews, pp.327-356, 1997
 12. Janczak R.: Znaczenie bezpieczeństwa jądrowegow eksploatacji elektrowni jądrowych, Spektrum Biuletyn Informacyjny, Nr 5, 1997
 13. Jędral W.: Sposoby i perspektywy obniżenia kosztów eksploatacji pomp i układów pompowych, Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 6, s.26-28, 1997
 14. Jędral W.: Determination of Pressure Distribution on Enclosed Rotating Disc by Methods Based on Integral Relations, Archiwum Budowy Maszyn, Nr 3, s.265-270, 1997
 15. Kauffman C.W., Sichel M., Wolański P. : Paradoxes in Combustion, Archivum Combustionis, Vol.15 , No 3-4, pp.276-386, 1995 (ukazał się w 1997)
 16. Skowroński P.: Użytkowanie i substytucja nośników energii w mieszkalnictwie w kontekście problemu emisji gazów cieplarnianych, Biutetyn ITC PW, 1997

 

g) Materiały konferencyjne międzynarodowe, artykuły przeglądowe krajowe:

 1. Abatorab A., Rychter T., Teodorczyk A.: Analiza obliczeniowa chemicznego wspomagania spalania objętosciowego w silniku tłokowym o zaplonie iskrowym, Journal of KONES'97, s.1-7, 1997
 2. Abatorab A.,Teodorczyk A., Wolański P.: Heat Release Analysis of PJC and Conventional Spark Ignition Engines, Proc. of 16th ICDERS, Kraków, pp.483-486, 1997
 3. Abatorab A., Teodorczyk A., Rychter T.: Numerical Study of Chemically Enhanced Autoignition of Methane-Air Mixture at Constant Volume, Book of Abstracts of XVth Int.Symp. on Comb.Proc, s.26, 1997
 4. Abatorab A., Teodorczyk A., Sands C., Thomas G. : Attenuation of Shock and Detonation Wave in Tubes by Thick Wire Mesh Layers, 16th International Cololoquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, ICDERS'97, Kraków, p.586, 1997
 5. Badyda K.: Aspekty techniczno-ekonomiczne polskich przepisów o ograniczeniu emisji do atmosfery w energetyce i gospodarce, Proc. of 5th International Symposium on Integrated Air Quality Control for Industrial and Commercial Sectors, pp.115-124, 1997
 6. Banaszek J., Rebow M., Kowalewski A.T.: Fixed Grid Finite Element Analysis of Solidification, Intern. Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, Turkey, Book of Abstracts, pp., 1997
 7. Banaszek J., Furmański P., Wiśniewski T.: Numerical Analysis of Radiative Heat Flux on Walls of the Combustion Chamber in a Diesel Engine, Intern. Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, Turkey, Book of Abstracts, pp.78-80, 1997
 8. Błogowski M., Gut Z., Przastek J., Siwiec S., Wolański P., Katsukawa M., El-Atroush A.: Experimental Investigations of Combustion in the Single Cycle Research Engine, Proceedings of the 16th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, 481-482, 1997
 9. Bocian P., Kosmicki T., Rychter T.: Tłokowy silnik badawczy do wizualizacji procesów spalania, Journal of KONES'97, s.70-74, 1997
 10. Dąbkowski A., Leżański T., Rychter T., Sapiński A.: Maszyna pojedynczego sprężu o wymuszeniu ruchu tłoka przez spalanie, Journal of KONES'97, s.41-4, 1997
 11. Dobrzański W., Kuta J.: Badania fluidalnego spalania poflotacyjnych odpadów węgla, Prace Naukowe PW, Konferencja, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, s.165-174, 1997
 12. Domański R., Wiśniewski T., Rebow M.: An Experimental Study of Natural Convection in the Melting of PCM in Horizontal Cylindrical Annuli, Proceedings of Eurotherm Seminar, No 50, QITEST'96, pp.177-182, 1996 (wydane w 1997)
 13. Domański R., Fellach G.: Exergy analysis for the optimum performance of selected phase change thermal storage units., Megashock'97, 7-th International Conference on Thermal Energy Storge, Hokkaido, Univ. Sapporo, Japan, s.67-71,1997
 14. Donevski B., Nedelkovski I., Stefanowska C., Brodowicz K., Ostrowski K., Nikolovski G.: Numerical Computation of Steam Flow on Power Plant Condensers Using Three Dimensional Procedure, Proceedings of the IMP'97 Conference on Modelling and Design in Fluid-Flow Machinery, Gdańsk, pp.123-129, 1997
 15. Donevski B., Nedelkovski I., Brodowicz K., Ostrowski K.: Numerical Simulation of Flow and Heat Transfer in Power Plant Condenser Applying Two-Phase Model, International Conference on Fluid Engineering, Tokyo Japan, Vol.III, pp.1707-1711., 1997
 16. Frolov S., Neuhaus M., Rose M., Roth P., Klemens R., Mitgau P., Wagner H.:.Mathematical Modeling of Two-Phase Turbulent Combustion by a Lagrangian PDF Method, Proceedings of the 16th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, p.461-464, 1997
 17. Frolov S.M., Noskov M.A., Tatschl R., Wolański P.: Modeling of explosions behind a reactive shock wave by the joint velocity composition PDF method, Proceedings of the 20th International Symposium on SHOCK WAVES, vol. II, pp.1015-1019, 1995 (ukazał się w 1997)
 18. Furmański P.: Thermal Properties and Heat Sources in Composite Materials, Abstracts of the 24th International Thermal Conductivity Conference, Anter Corporation, p.78, 1997
 19. Gac K., Jach K., Mroczkowski M., Świerczyński R., Wolański P.: Numerical Simulation of Detonation Initiation by Solid Body Impact Using HEEP Method, Shock Wave Syposium, Tokyo, 1997
 20. Gac K., Jach K., Mroczkowski M., Wolański P.: Modeling of DDT in Condensed Explosives, Proceedings of the 16th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, p.286-289, 1997
 21. Gieras M., Klemens R., Szatan B., Wolański P. : Study of Explosion Dynamics of Dust-Air Mixtures, Proceedings of the Fourth Asian Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, vol. I, pp.141-153, 1997
 22. Gieras M., Klemens R., Wolański P. : Ifluence ot Nonuniform Dust Concentratuion on Flame Propagation in thr Dust-Air Mixtures, Book. of Abstracts, XVth International Symposium on Combustions Proceses, p.59, 1997
 23. Gieras M. : Interaction of Water Droplets with Propagating Gaseous Flames, Proceedings of 16th ICDERS, s.174-177, 1997
 24. Gieras M., Klemens R., Wolański P., Maranda A., Paszula.: Study of System Generating Cloud of Suppresion Matter in Explosion Suppresion Process, Book of Abstracts of XV International Symposium on Combustion Proceeses, 1997
 25. Gut Z., Wolański P., He P., Waterfall R.C.: Applications of Electrical Tomography to Combustion Studies, Proc. of 16th ICDERS, Kraków, 3-8 August, 1997
 26. Kawakami T., Okajima S.,, Teodorczyk A.,, Sriramulu V., Akuraya T., Sato J.: Lean Limit Flame Propagation under Microgavity, APISCEU Symposium Bangkok 1997, pp.73-80.,1997
 27. Kiesner J., Przygodzki J. :Measuring System for Investigating Various Kinds of Power Losses in Soft Magnetic Materials, Proceedings of XIV IMEKO World Congress, Tampere, pp.71-74, 1997
 28. Klammer J., Klemens R., Wolański P., Korolbeinikov V., Markov V., Menshov T. :On Ignition and Unsteady Flows of Dusty Gasts with Combustion Reactions., Proceedings of the 16th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, p.247-250.,1997
 29. Kośmicki T., Rychter T.: Experimental Studies of the combustion stimulation by external gas jet in piston engines, 16th Inst.Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, p.18, 1997
 30. Kośmicki T.,Rychter T.: Wpływ strugi gazu na toksyczność spalin tłokowego silnika ZI; Journal of KONES'97, s.247-253, 1997
 31. Kosmicki T., Rychter T., Teodorczyk A.: Combustion Stimulation by Gas Jet in an SI Piston Engines, Proc. of 10th International Symposium MOTOR SYMPO'97, Brno, s.141-146, 1997
 32. Kowalewski T.A., Rebow M.: An Experimental Benchmark for Freezing Water in the Cubic Cavity, Intern. Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, Turkey, Book of Abstracts, pp., 1997
 33. Lahsumy Y.M., Jędral W.: A Model for Predicting Nuclear Reactor Coolant Pump Behaviour During Normal and Abnormal Operating Conditions, International Thermal Energy on Environment Congress, Proceedings, A.Mir, Z.Zirikem (Maroko), Vol.I, pp.231-236, 1997
 34. Lewandowski J., Miller A., Świrski K., Uzunow N.: Mathematical modelling and simulation of gas turbine transient performance, Proc. of IMP’97 Conference on Modeling and Design in Fluid Flow Machinery, Gdańsk, pp.515-522, 1997
 35. Maranda A., Nowaczewski J., Paszula J., Gieras M., Klemens R., Wolański P.: Study of System Generating Cloud of Suspension Matter in Explosion Suppresion Process, Book. of Abstracts, XVth International Symposium on Combustions Proceses, p.110, 1997
 36. Mazurkiewicz J., Abatorab A., Teodorczyk A., Jarosiński A.: Studies of the Influence of Catalyst on the Oxidation of Lean Methane-Air Mixture at Constant Volume16th International Coloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, ICDERS'97, Kraków, p.609, 1997
 37. Mehdiyev R., Kerimov Z., Wolański P.: Internal combustion engine with stratified charge, Journal of KONES'97, 1997
 38. Portacha J.,Smyk A., Misiewicz I.: Additional Peak Power of Condensing Power Resulting from Theram Energy Storage, Conference POWER-GEN Europe'97, Madryt, Vol.III, pp.239-252, 1997
 39. Przastek J., Dąbkowski A., Wolański P.: Ocena wpływu strumieniowego systemu zapłonu silnika tłokowego ZI na jego sprawności , 23rd Intern. Scientific Conference on Comb. Engines. Journal of KONES'97, s.374-380, 1997
 40. Rychter T: Silnik.spalinowy o wysokocisnieniowym wtrysku gazu, Journal of KONES'97, s.389-394, 1997
 41. Shepherd J., Kaneshige M., Teodorczyk A.: Detonation Database on the Internet; 16th International Coloquium on Dynamics of Explosionas and Reactive Sustems, ICDERS'97, p.586, 1997
 42. Smirnov N., Nikitin V., Klammer J., Klemens R., Wolański P., Legras J.: Turbulent Combustion of Air Dispersed Mixtures: Experimental and Theoretical Modeling , Proceedings of the 4th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, pp. 2517-2524, 1997
 43. Smirnov N., Nikitin V., Kisielev A.,Boychenko A.,Baskakov V., Klemens R., Wolański P., Legros P. : Turbulent Combustion of Organic Dust-Air Mixtures in Confined Flows, Proceedings of the Fourth Asian Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, vol. I, pp.6-18, 1997
 44. Świrski K.: Neural Network Boiler Optimization in Ostrołęka PP, Proc. of Aspen Technical Conference, Boston, 1997
 45. Teodorczyk A.: Modelowanie osiągów i tworzenia NO w silnikach ZI dla wielopaliwowej mieszaniny gazowo-powietrznej, Proc.of 22nd International Scientific Conference on Combustion Engines, Journal of KONES'97, s.447-454, 1997
 46. Teodorczyk A. : Zero-Dimensional Modeling of Performance and NO Formation of a Natural Gas Fuelled Engine., Proc. of 10th International Symposium MOTOR SYMPO'97, Brno, s.147-152, 1997
 47. Teodorczyk A., Abatorab A., Sands C., Thomas G.: Fundamental Study of Detonation Attenuation in Tubes by Porous Structures, 15th International Symposium on Combustions Processes, Zakopane, p.62, 1997
 48. Teodorczyk A., Thomas G., Ward S.M.: Transmission of a detonation across an air gap, Proceedings of the 20th International Symposium on Shock Waves, pp.1095-1100, World Scientific Publishers, 1996 (ukazał się w 1997)
 49. Trzcińska Z., Miller A., Lewandowski J.: Performance Characteristics of Reaction Type Turbine Stage Groups, Proc. of 2nd European Conference on Turbomachinery - Fluid Dynamics, Thermodynamics, Antwerp, pp.231-238, 1997
 50. Wartanowicz T.: Thermoelectric Cascade for Cryosurgical Destroyer., Proceedings of 16th Conference. on Thermoelectrics, pp.3-5, 1997
 51. Wiśniewski T., Furmański P.: Thermal Contact Conductance of Valve Face/Seat Interface, Abstracts of the 24th Int. Thermal Conduct. Conference, p.77, 1997
 52. Wiśniewski T.: Heat Transfer Measurements on Exhaust Valve of 4C90 Engine, Journal of KONES'97, vol. 2, No 1, pp.455-462, 1997
 53. Wiśniewski T., Banaszek J., Furmański P., Rebow M.: Influence of Boundary Conditions on Temperature Distribution in Valve Seat of IC Engine by FEM Analysis, Journal of KONES'97, vol.2, No 1, pp.463-468, 1997
 54. Wolański P. : Detonation of Dust and Hybrid Mixtures, Shock Wave Symposium, 13-15 March 1997, Tokyo, s.305-315, 1997
 55. Wolański P. : Combustion and Greenhouse Effect, Book of Abstracts of the 15th International Symposium on Combustion Processes, Zakopane, 1997
 56. Wolański P., Przastek J., Dąbkowski A.: Ocena wpływu strumieniowego systemu zapłonu silnika tłokowego ZI na sprawność i emisje spalin, Journal of KONES'97, s.371-380, 1997
 57. Wolański P. : Jet Ignition of Lean Mixtures for IC Engine Applications, Proceedings of the Fourt Asia Pacific International Symp. on Combustion and Energy Utilization, Bangkok, t.1 pp.6-18, 1997

 

h) Materiały konferencyjne krajowe:

 1. Badyda K., Lewandowski J., Miller A.: Modernizacja układów łopatkowych turbin parowych średniej i małej mocy, Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, s.7-18, 1997
 2. Badyda K., Lewandowski J., Miller A., Świrski K.: Symulator bloku energetycznego współpracujący z układem cyfrowego sterowania (DCS), Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, s. 19-26, 1997
 3. Brodowicz K.,Rusowicz A.: Natryskiwanie plazmowe powłok z azotków tytanu (TiN) i krzemu (Si3N4) przy cisnieniu atmosferycznym, VIII Międzynarodowa Konf. Nauko.-Techn. pt.: Tendencje Rozwojowe w Procesach Produkcyjnych, Politechnika Zielonogórska, s.87-91, 1997
 4. Brodowicz K., Rusowicz A.: Opracowanie ekonomicznej technologii natryskiwania plazmowego nowych typów powłok, III Krajowa Konf. Energetyczna, Poznań-Kiekrz, Politechnika Poznańska, s.9-15, 1997
 5. Brodowicz K., Markowski M.: Efekty cieplne osadów w sieciach regeneracyjnych wymienników ciepła w petrochemii, Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, t.2, s.55-62, 1997
 6. Czub M., Portacha J.: Nowe duńskie technologie pozyskiwania energii z odpadów, Materiały XXII Międzyuczelniane Sesji Studenckich Kół Naukowych, Politechnika Częstochowska, s.41, 1997
 7. Dobrzański W., Kuta J.: Badanie fluidalnego spalania poflotacyjnych odpadów węgla, Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, t.1, s.165-173, 1997
 8. Fiedułow W., Portacha J.:Dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych rurociągów preizolowanych. Materiały XXXIV Sesji Studenckich Kół Naukowych, Wyd. AGH, s.65, 1997
 9. Grochowski J.: Kierunki rozwoju i prognoza kształtowania kompleksu paliwowo-energetycznego, Inż.Elektr. i Energet. Projekt-Budowa-Eksploatacja, Elektromontaż W-wa COBR, T.I, s.3-13, 1997
 10. Grochowski J.: Prawo Energetyczne - cele ustawy i wątpliwości. Inż.Elektr. i Energet. Projekt-Budowa-Eksploatacja, Elektromontaż W-wa COBR, T.II, s.9-16, 1997
 11. Jędral W.: Optymalna regulacja wydajności pomp wirowych w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej, V Konf. Nauk.-Techn. "Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska", vol.2, s.99-104, 1997
 12. Jędral W.: Sprawność instalacji pompowej jako wskaźnik stopnia jej energochłonności, Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, t.1, s.275-282, 1997
 13. Karaśkiewicz K.: Poprawa sprawności pomp poprzez zmniejszenie straty objętościowej - uszczelnienie rowkowane. Prace Naukowe PN, Konferencje, z.15, (III Konf. Problemy Badawcze energetyki Cieplnej), Oficyna Wyd. PW, t.2, s. 299-306, 1997
 14. Karwacka K., Portacha J.: Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ekologicznego, Materiały XXXIV Sesji Studenckich Kół Naukowych, Wyd. AGH, s.64, 1997
 15. Lewandowski J., Świrski K.: Rozwój Kompleksowego Systemu Nadzoru Eksploatacji Bloków Energetycznych, Prace Naukowe PW, Konferencja, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, s.51-61, 1997
 16. Napiórkowski A., Portacha J.: Słoneczne systemy ciepłej wody użytkowej, Materiały XXII Międzyuczelniane Sesji Studenckich Kół Naukowych, Politechnika Częstochowska, s.43, 1997
 17. Portacha J., Smyk A.: Straty w elektrowni spowodowane zmniejszeniem powierzchni wymiany ciepła w wymiennikach regeneracyjnych, , Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, t.2, s.121-128, 1997
 18. Śmiech M., Portacha J.: Izolacje transparentne i inne sposoby zm.zap. ciepła na ogrzewanie, Materiały XXII Międzyuczelniane Sesji Studenckich Kół Naukowych, Politechnika Częstochowska, s.23, 1997
 19. Skowroński P., Pancewicz K., Twarowski A., Bujalski W.: Procedura komputerowego zapisu struktur systemów energotechnologicznych, Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, t2., s.149-156, 1997
 20. Skowroński P., Bujalski W.: Optymalizacja systemów energotechnologicznych. Koncepcja automatyzacji obliczeń, Prace Naukowe PW, Konferencje, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, s.157-164, 1997
 21. Skowroński P., Kiryk S.: Automatyzacja obliczeń symulacyjnych układów cieplnych, Prace Naukowe PW, Konferencja, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, s.165-172, 1997
 22. Świrski K., Domański, Arabas: Wykorzystanie sieci neuronowych dla optymalizacji pracy kotła, Materiały Konferencji Spalanie Niskoemisyjne’97, s.289-297, 1997
 23. Świrski K., Domański, Arabas, Białobrzeski: Sterowanie optymalizujące kotła pyłowego przy pomocy sieci neuronowych - redukcja tlenków azotu, Materiały Seminarium Energopomiar’97, s.187-198, 1997
 24. Taler J., Węglowski B., Lewandowski J., Świrski K.: Monitorowanie cieplno-wytrzymalościowych warunków pracy ciśnieniowych elementó kotłów w czasie rozruchu i wyłączania z ruchu, Prace Naukowe PW, Konferencja, z.15 (III Konf. "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Ofic.Wyd.PW, s.225-242, 1997
 25. Wolański P.: Wpływ spalania na efekt cieplarniany, Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych, V Ogólnopolska Konf. Nauk.Techn.- Poraj k.Częstochowy, s.269-271, 1997
 26. Wolański P.: Komentarz na temat wplywu spalania na efekt cieplarniany", II Seminarium naukowe Procesów Spalania. Prace Seminarium., KTiS PAN, Polski Instytut Spalania, ITC PW, s.69-71
 27. Zakrzewski A., Portacha J.: Zasoby i wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce, . Materiały XXXIV Sesji Studenckich Kół Naukowych, Wyd. AGH, s.64, 1997

 

i) Inne artykuły (popularno-naukowe, inżynierskie, itp):

 1. Jędral W.: Analiza wyników zmian w układzie pomp połączonych szeregowo lub równolegle, Pompy-Pompownie, Nr 4, s.22-23, 1997
 2. Jędral W.: Normalizacja w pompach na drodze do Unii Europejskiej, Pompy-Pompownie, nr 10, s.9-10, 1997
 3. Jędral W. : Problemy suchych instalacji pomp zatapialnych, Polski Impeller, nr 6, s.26-29, 1997
 4. Wiśniewski T.: Pomiary temperatury. Cz. I, Rynek Chemiczny, Nr 11-12, s.19-21, 1997
 5. Pluta Z., Wnuk R.: Zbiorniki magazynujące ciepło w instalacjach pozyskujących energię promieniowania słonecznego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja , s.16-32, 1997
 6. Portacha J., Smyk A., Zielińska A.: Koszty ciepła loco odbiorca z różnych źródeł, Informacja INSTAL, nr 2, s.3-7, 1997

 

j) Patenty:

 1. Gieras M., Klemens, Wolański P., Maranda A., Nowaczewski J.: Gaśnica proszkowa, nr. P.304626, patent wydany 5.11.97
 2. Kiesner J., Przygodzki J.R.: Układ pomiarowy do wyznaczania parametrów zwarciowych silników asynchronicznych, Nr P-317806, patent zgłoszony 25.04.1997