IHE / IHE News / Job offers / Ministerstwo Energii poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • specjalista do spraw prowadzenia prac analitycznych oraz koordynacji funkcjonowania rynku energii elektrycznej i mocy
 • Zespół Analiz Rynku Mocy i Energii w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa

 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 

Ministerstwo Energii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 35 461 z dnia 5 października 2018r.       

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 2 

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista do spraw prowadzenia prac analitycznych oraz koordynacji funkcjonowania rynku energii elektrycznej i mocy
Zespół Analiz Rynku Mocy i Energii w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

 

ADRES URZĘDU:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

- miejsce pracy: II piętro,

- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Monitorowanie i ocenianie stanu sektora elektroenergetyki w zakresie możliwości pokrycia bieżącego
  i przyszłego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną
 • Przygotowywanie kompleksowych analiz systemowych oraz rozwiązań systemowych z zakresu funkcjonowania rynku energii elektrycznej, w tym dokonywanie analiz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz na rynku bilansującym
 • Monitorowanie przebiegu procesów rynku mocy, w tym dokonywanie bieżących analiz sprawozdań
  z procesów certyfikacji na rynku mocy oraz ocenianie poprawności funkcjonowania rynku mocy
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania rynku mocy oraz prowadzenie procesu legislacyjnego tych dokumentów
 • Monitorowanie krajowych i zagranicznych analiz energetycznych
 • Opiniowanie projektów krajowych i europejskich aktów normatywnych lub innych dokumentów opracowywanych przez departamenty Ministerstwa
 • Opracowywanie stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji sektora energetycznego oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących ustawy o rynku mocy i ustawy Prawo energetyczne, przepisów wykonawczych w obszarze elektroenergetyki oraz innych ustaw
 • Uczestniczenie w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Zespołu

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe energetyczne lub ekonomiczne
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zagadnień sektora energetycznego
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii (w tym przepisów ustawy o rynku mocy)
  i procedur legislacyjnych
 • Znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, w tym umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym i umiejętność argumentowania oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w obszarze związanym z energetyką
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość narzędzi statystycznych, np. program R

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADNIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 października 2018r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
 • z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DE-67”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane przez Ministra Energii z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem danych osobowych. 
 2. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2016 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz ustawy 
  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106).
 3. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu zatrudnienia.
 4. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego
  w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej, a w przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy.
 7. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Kandydowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych/ Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (iodo@me.gov.pl).

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 6958143 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

DE-67_0.doc 62.50 kB