IHE / IHE News / Archived news / Płatne staże w USA dla studentów

Płatne staże w USA dla studentów

Płatne staże w USA dla studentów!

W ramach programu

„Kadry dla Polskiej Energetyki Jądrowej” edycja 2013

Cel przystąpienia do programu

Program daje możliwość ubiegania się studentom o płatny 2 – 3 miesięczny staż (w czasie wakacji)  w  renomowanych  amerykańskich  firmach,  dofinansowanie  kosztów  podróży  oraz pomoc w uzyskaniu wizy. O  staże  mogą  ubiegać  się  studenci  co  najmniej  drugiego  roku  studiów  stacjonarnych pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia  na uczelniach wyższych, biegle władający językiem  angielskim  i  legitymujący  się  bardzo  dobrymi  wynikami  w  nauce  na  kierunkach energetyka,  energetyka  cieplna,  energetyka  jądrowa,  automatyka  i  robotyka  posiadających obywatelstwo polskie.

Ulotka informacyjna:

plakat.pdf 209.01 kB

Dokumenty dla kandydatów:

•  Formularz  zgłoszeniowy  (aplication  form  składany  on-line  w  języku angielskim)  http://www.paii.pl/Aplikowanie.html,  należy  wydrukować  i podpisać

•  CV

•  List motywacyjny

•  zaświadczenie z uczelni o średniej ocen

•  Transcript of records

Dokumenty powinny zostać dostarczone do biura projektu do 19 grudnia do godz. 16:00

Adres:

Instytut Techniki Cieplnej Pok. 209

ul Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa

W razie pytań proszę o kontakt

Jan.Blaszczyk@itc.pw.edu.pl lub Adam.Dominiak@itc.pw.edu.pl Tel. 22-234-52-53

Comments

Log in to comment.