IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Rajewski Adam

Adam Rajewski

mgr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 110 e-mail: Adam.Rajewski@itc.pw.edu.pl tel 22 234 52 89

Konsultacje: wtorek 10:15-11:00. Możliwe uzgodnienie terminów indywidualnych.

 

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
  11-14 Ren. En. Sources
 T311
        10-12 ŹiPE
 T311

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Asystent w Zakładzie Termodynamiki

 

 Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp.

 • Członek High Scientific Council, European Nuclear Society
 • Wiceprezes Zarządu Fundacji nuclear.pl
 • Section Editor – Journal of Power Technologies – Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Transformacja energetyczna
 • Rola energetyki jądrowej w systemie energetycznym
 • Projektowanie i eksploatacja nowoczesnych elektrowni i elektrociepłowni na paliwa gazowe
 • Realizacja projektów budowy jądrowych bloków energetycznych

 

Dydaktyka:

 • Źródła i Przetwarzanie Energii
 • Renewable energy sources

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Analiza pasywnych systemów bezpieczeństwa w wybranych projektach bloków jądrowych.
 • Perspektywy komercyjnego zastosowania modułowych bloków jądrowych małej mocy.
 • Perspektywy komercyjnego zastosowania zaawansowanych technologii jądrowych
 • Porównanie cech różnych technologii elektrowni gazowych w zależności od profilu obciążenia (podstawowy, szczytowy, podszczytowy).
 • Prognozowanie pracy polskiej energetyki wiatrowej na podstawie danych statystycznych z innych krajów europejskich.
 • Technologie umożliwiające rezerwowanie mocy w systemie elektroenergetycznym dla potrzeb realizacji regulacji trójnej i wtórnej.
 • Dekarbonizacja wybranych działów gospodarki 

Ważniejsze publikacje:

Książki autorskie

 1. Gajda, P., Gałosz, W., Kuczyńska, U., Przybyszewska, A., Rajewski, A., & Sawicki, Ł. (2020). Energetyka jądrowa dla Polski. Instytut Sobieskiego
 2. Wiśniewski, T., Furmański, P., Banaszek, J., Borsukiewicz-Gozdur, A., Chwieduk, D., Cieśliński, J., Dębowski, M., Domański, R., Guła, A., Rajewski, A., Siekierski, M., Składzień, J., Skoczkowski, T., Skowroński, P., Stachel, A. A., Szewczyk, M., & Zapałowicz, Z. (2011). Clean, Effective and Renewable Energy, Programmes for Graduate Studies. Warsaw University of Technology, Institute of Heat Engineering

Rozdziały w monografiach

 1. Rajewski, A., & Gajda, P. (2021). Transformacja sektora energetycznego. W M. Budziszewska, A. Kardaś, & Z. Bohdanowicz (red.), Klimatyczne ABC (s. 236–254)
 2. Rajewski, A. (2012). Reaktory wodne wrzące. In K. Jeleń & Z. Rau (eds.), Energetyka Jądrowa w Polsce (pp. 255–299). Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 3. Rajewski, A. (2008). Pre-feasibility study of a small biomass-fired CHP plant in Poland. In R. Domański, D. Chwieduk, & M. Jaworski (Eds.), Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas (pp. 318–325). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Publikacje w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych

 1. Lipka, M., & Rajewski, A. (2020). Regress in nuclear district heating. The need for rethinking cogeneration. Progress in Nuclear Energy, 130, . https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103518
 2. Niewiński, G., & Rajewski, A. (2018). Ekonomiczne uwarunkowania pracy elektrowni szczytowej na paliwa gazowe w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 54, 403–424. https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.30
 3. Rajewski, A., & Niewiński, G. (2018). Emergency Reserve Generation Capacity: Investigation of Financing Options. In W. Stanek, L. Czarnowska, W. Kostowski, & P. Gładysz (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics (pp. 645–654). Institute of Thermal Technology.
 4. Rajewski, A. (2018). Fast-starting gas engines as source of both back-up and primary power supply for critical infrastructure. In W. Stanek, L. Czarnowska, W. Kostowski, & P. Gładysz (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics (pp. 655–662). Institute of Thermal Technology.
 5. Rajewski, A., & Niewiński, G. (2017). Gas-fired power generation systems for facilities requiring uninterruptible power supply. In (Ed.), XIII Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2017. Książka streszczeń (p. 108). Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.
 6. Niewiński, G., Rajewski, A., & Kubiński, K. (2016). Analiza techniczno-ekonomiczna budowy szczytowych źródeł energii elektrycznej zasilanych paliwem gazowym. In Ł. Bartela, J. Kalina, J. Kotowicz, & J. Skorek (eds.), Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej. Tom 2 (pp. 149–170). Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
 7. Rajewski, A., & Niewiński, G. (2016). Silniki tłokowe jako źródło elastyczności w systemie elektroenergetycznym. In Ł. Bartela, J. Kalina, J. Kotowicz, & J. Skorek (eds.), Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej. Tom 2 (pp. 171–188). Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
 8. Niewiński, G. M., & Rajewski, A. (2014). Preliminary concept of an industrial CHP plant with reciprocating engines fuelled with coke oven gas. Rynek Energii, 4, 109–116.
 9. Błaszczyk, J. A., Dominiak, A., Błaszczyk, P., Bugaj, M., Domański, R., Rajewski, A., & Węglarz, A. (2013). Market potential for small reciprocating-engine based CHP systems in Polish towns. Rynek Energii, 128–136.
 10. Dominiak, A., Błaszczyk, J. A., Domański, R., Rajewski, A., Bugaj, M., Błaszczyk, P., & Węglarz, A. (2013). Investments in CHP gas plants for district heating in Poland. Journal of Modern Science, 18, 339–352.

Inne publikacje

 1. R. Domański, A. Dominiak, A. Rajewski. Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej. Poster, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa 2012.
 2. Poznaj atom – oczami młodego inżyniera. Prowadzony na bieżąco blog o energetyce jądrowej [http://adamrajewski.natemat.pl, wcześniej w ramach kampanii Poznaj Atom prowadzonej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki http://www.poznajatom.blogspot.com]

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej – zadanie badawcze nr 5 w ramach strategicznego projektu badawczego Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czas realizacji 2011-2013. Pełniona funkcja : asystent kierownika zadania badawczego

 

 • PL0460 Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej. Projekt finansowany przez EEA Grants, czas realizacji 2009-2011.

 

Ważniejsze ekspertyzy:

 • K. Badyda, J. Lewandowski, A. Rajewski, W Szwarc. Analiza pomiaru zużycia ciepła w istniejącym zakładzie produkcyjnym, dla celów uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ekspertyza Instytutu Techniki Cieplnej na zlecenie podmiotu prywatnego, 2012.
 • K. Badyda, A. Rajewski. Analiza przepisów prawnych dotyczących pozyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ekspertyza  Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska na zlecenie podmiotu prywatnego, 2010

 

Działalność organizacyjna: 

 • Opracowanie (wraz z prof. R. Domańskim, ZT ITC PW oraz dr. inż. N. Uzunowem, ZMiUE ITC PW) samooceny Politechniki Warszawskiej w zakresie możliwości prowadzenia studiów i prac badawczych w zakresie energetyki jądrowej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w latach 2010-2011.
 • Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych konferencji:
  • 1st Polish-Icelandic Conference on Renewable Energy, Politechnika Warszawska, 2010
  • 1st International Nuclear Energy Congress, Warszawa 2011
  • 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa 2012
 • Współpraca z Kołem Naukowym Energetyków PW przy organizacji konferencji naukowo-technicznych oraz wyjazdów studyjnych.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace magisterskie w obszarze atomistyki, czerwiec 2009 r.
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Energetyki”, 2021