IHE / IHE News / Archived news / Seminarium „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

Seminarium „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”

Politechnika Warszawska zaprasza do bezpłatnego udziału online w seminarium pt. Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej organizowanym przez międzywydziałowy zespół Politechniki Warszawskiej działający pod przewodnictwem Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego. Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Warszawską.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej p.t. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ.

Seminarium odbędzie się w dniu 2 marca br., rozpoczęcie o godzinie 13:00.

„Użycie tego, co już zostało wykorzystane nie jest nowym pomysłem. Wyzwaniem współczesnej wersji gospodarki obiegu zamkniętego jest natomiast skala teraźniejszej produkcji i konsumpcji oraz towarzyszące im presje środowiskowe. Tej skali problemów musi odpowiadać podejście wieloaspektowe, zintegrowane i odpowiednio intensywne, ale w żadnym razie nie będzie ono efektywne bez właściwych technologii. Tylko one mogą spowodować, że wtórne będzie nie gorsze od pierwotnego, a odpadów prawie nie będzie, gdyż staną się produktami ubocznymi, czyli cennym surowcem.” – podkreśla Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, lider projektu GOZ w PW.

Serdecznie zapraszamy naukowców, studentów i inżynierów zainteresowanych tematyką Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Zapisy na seminarium

Program Seminarium:

Godz. Tytuł wystąpienia Prelegenci
13:00 – 13:10 Podsumowanie SPB „Gospodarka Obiegu Zamkniętego” prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
13:10 – 13:30 Tematyka GOZ w pracach KE, stan rozwoju w Europie dr inż. Tomasz Szczygielski
13:30 – 13:50 Gospodarka o obiegu zamkniętym w oczyszczalni ścieków dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
dr inż. Justyna Walczak
mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
13:50 – 14:10 Gospodarka o obiegu zamkniętym w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne – aspekty technologiczne i środowiskowe dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni
dr Krystyna Lelicińska-Serafin
mgr inż. Marta Wiśniewska
14:10 – 14:30 Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym dr inż. Piotr Manczarski
dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
14:30 – 14:50 Recykling fosforu jako racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni
14:50 – 15:10 Ocena budynków z zastosowaniem analiz LCA jako narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej dr inż. Anna Komerska
dr inż. Jerzy Kwiatkowski
dr inż. Joanna Rucińska
15:10 – 15:30 PRZERWA
15:30 – 15:50 Bezodpadowa Energetyka Węglowa mgr inż. Dagmara Masłowska
15:50 – 16:10 Niskoklinkierowe betony wysokowartościowe dr inż. Wioletta. Jackiewicz-Rek
mgr inż. Karol Chilmon
16:10 – 16:30 Potencjał i zagrożenia związane ze skojarzonym wykorzystaniem produktów ubocznych – na przykładzie mieszanek łupka przywęglowego i popiołów fluidalnych mgr inż. Łukasz Krysiak
16:30 – 16:50 Popiół z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych jako nowy rodzaj UPS dr inż. Łukasz Szarek
16:50 – 17:10 Gospodarka Obiegu Zamkniętego w dydaktyce na Wydziale IBHiIŚ dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Machowska
17:10 – 17:15 Próba podsumowania prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Więcej informacji tu: https://goz.pw.edu.pl/