IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Lewandowski Janusz / Publikacje

Publikacje

Najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat:

 1. Reducing CO2 Emision from a Gas Turbine; Power Plant by Using a Molten Carbonate Fuel Cell; Chemical and Process Engineering; 2008
 2. Reducing CO2 Emision from a Coal Fired Power Plant by Using a Molten Carbonate Fuel Cell; ASME Turbo EXPO; 2008
 3. Reducing CO2 Emision from Fossil Power Plants by Using a Molten Carbonate Fuel Cell; Proceedings of 17th World, Hydrogen Energy Conference; 2008
 4. Impact of the proposed EU Regulations on the Emission Issues in the Polish Power and Heating Generation Industry; Polish Journal of Environmental Studies; 2009
 5. Analysis of operating coditions of the last stages of 30 MW class CHP turbines; Turbomachinery; 2008
 6. Solid Oxide Fuel Cell Fuelled by Biogases; Archives of Thermodynamics; 2009
 7. Comparative analysis of time constants in Solid Oxide Fuel Cell processes - selection of key processes for modeling power systems; Journal of Power Technologies; 1/2011
 8. Ways of enhancing operational efficiency at power and CHP plants; Journal of Power Technologies; 2/2011

Książki:

 1. Możliwości poprawy niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność - rozdział w monografii "Analiza możliwości zmniejszenia niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność, ciepło" i chłód w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju; Wyd. PAN; 2006
 2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną oraz emisji dwutlenku węgla z elektrowni i elektrociepłowni w Polsce do roku 2030, rozdział w monografii "Uwarunkowania wdrożenia zeroemisyjnych technologii węglowych w energetyce"; Wyd. IChPW; 2007
 3. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, a ograniczenia emisyjne wynikające z przynależności do UE. Rozdział w książce "Bezpieczeństwo energetyczne kraju"; Wydawnictwo Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego; 2006
 4. Metody oceny stopnia degradacji cieplnoprzepływowej elementów turbozespołu parowego z wykorzystaniem wyników standardowych pomiarów eksploatacyjnych. Rozdział w monografii "Wybrane modele matematyczne w diagnostyce i symulacji procesów cieplno-przepływowych w instalacjach energetycznych"; Wydawnictwo Naukowe ITE; 2008
 5. Wyzwania paliwowe technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki; Wyd. PŚ (Komitet Problemów Energetyki PAN); 2010

Inne:

Szereg prac zawiązanych z modelowaniem nieustalonych procesów cieplno-przepływowych w instalacjach energetycznych w tym:

 1. Praca doktorska: "Model matematyczny dynamiki turbiny na parę nasyconą dla elektrowni jądrowej"; 1979
 2. Praca habilitacyjna: "Zagadnienia identyfikacji turbin parowych"; 1989

Promotorstwo prac doktorskich:

 1. Nguen Manh Lan - "An Approach in Computer-aided Study of Research Reactor Thermal Hydraulic Aspects for Safety and Operational Analysis"; Politechnika Warszawska; 1998
 2. Nikolaj Uzunow - "Wpływ dyskretyzacji układu przepływowego turbiny parowej na wyniki symulacji procesów nieustalonych”; 2001
 3. Jerzy Kuta - "Model matematyczny kotła parowego zintegrowany z rozproszonym systemem sterowania"; Politechnika Warszawska; 2003