IHE / Employees / Retired or collaborators / Klemens Rudolf

Rudolf Klemens

Rudolf Klemens

prof. dr hab. inż.

Zakład Silników Lotniczych

pokój 307c

e-mail Rudolf.Klemens@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 80

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp

 • Member of the Combustion Institute, Pittsburgh, USA
 • Senior Member of the American Institute of Aeronautics and Astronautics
 • Member of the International Group of Experts on the Explosion Risks of Unstable Substances: Working Group “ Hazards and Mitigation of Industrial Explosions”
 • Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego
 • Członek Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
 • Członek Sekcji Astronautyki i Technologii Kosmicznych Komitetu Badań Kosmicznych PAN
 • Vice-President of the European Science Society of Power-train and Transport KONES, Poland
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Instytutu Spalania
 • Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw współpracy z zagranicą w ramach zadania WP3
 • Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego przy PKN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności
 • Member of the Program Committee of the Combustion Institute, Pittsburgh, USA
 • Member of the Program Committee of the Institute for Dynamics of Explosion and Reactive Systems

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Zapłon i spalanie paliw gazowych i stałych w warunkach mikrograwitacji
 • Zapłon, propagacja i struktura płomieni pyłowych i hybrydowych
 • Dynamika wybuchu mieszanin gazowych i pyłowych
 • Tłumienie wybuchów przemysłowych
 • Diagnostyka spalania

Dydaktyka

 • Teoria spalania i paliwa
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • Zwalczanie wybuchów w przemyśle  

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Spalanie  paliw alternatywnych
 • Napędy lotnicze

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Gieras M., Klemens R., Kuhl A., Oleszczak P.,Trzciński W,. Wolański P., “ Influence of the chamber volume on the upper explosion limit for hexane –air mixtures”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 21 (2008) pp.423-436.
 2. Gieras M., Klemens R., “Studies of Dust Explosion Suppression by Water Sprays and Extinguishing Powders, “Fire and Safety Magazine”, Spring 2008, pp.4-8.
 3.  Gieras M., Klemens R., Experimental Studies of Explosions  of Methane –Air Mixtures in a Constant Volume Chamber”, Combustion Science and Technology, 181,2009,pp.1-13.
 4. Gieras M., Kaluzny M., Klemens R.,” Suppression of Dust Explosions by Means of an Active Superfast Explosion-Suppression System of Five Liter Volume,” International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, Volume 9, Number 1, 2010, pp.1-26.
 5. Klemens R., Zagrajek T., Kobiera A., Zydak.,” Analiza Dynamiczna Komory do Badania Urządzeń Górniczych w Warunkach Eksplozji. Problemy Eksploatacji, 3/2009. str. 97-106.
 6. Klemens R., Oleszczak P., Zydak P., : Experimental and Numerical Investigation into the Dynamics of Dust Lifting up from the Layer Behind the Propagating Shock Wave”, Shock Waves, Volume 22, Number 1. 2012.

Ważniejsze projekty badawczo – naukowe, krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

 • Opracowanie typoszeregu aktywnych superszybkich systemów tłumienia wybuchów przemysłowych. Projekt rozwojowy MNiS, R03 043 02,
 • Badania dynamiki rozpylania pyłów osiadłych przez propagującą falę uderzeniową i w ciągłym przepływie powietrza. Projekt MNiSW, N 520 046 31/0719.
 • Podzlecenie w ramach Grantu Unijnego nr RFCR-CT-2010-00005 pt. Minimizing risk for and reducing impact of fire and explosion hazards in underground coal mining- MINFIREX:                                              Skuteczna ochrona przed wybuchem.
 • To undertake dust explosion tests in 1.3 m3 vessel. Determination of explosion parameters of the dust mixture of mono-ammonium phosphate (MAP) and sulphur with air. Praca zlecona przez Shell Company,  Anglia, nr 5101 1203 09 OS
 • Przeprowadzenie badań aktywacji gaśnic na urządzeniu prototypowym oraz wykonanie elementów niezbędnych do przeprowadzenia próby. Praca zlecona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

Osiągnięcia w kształceniu kadr

 • Wypromowani doktorzy – 5
 • Recenzje prac doktorskich – 19 (w tym w Jordanii i w Indiach)
 • Recenzje prac habilitacyjnych -  5
 • Recenzje wniosków profesorskich - 1

Działalność organizacyjna

 • Przewodniczący Komisji do Spraw Oceny Kadry w Instytucie Techniki Cieplnej PW
 • Pełnomocnik Dziekana do Spraw Kontaktów z Gośćmi Zagranicznymi
 • Opiekun specjalności „ Napędy Lotnicze” na Wydziale MEiL PW
 • Członek Komitetów, Organizacyjnego lub Programowego ponad trzydziestu międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych w kraju i za granicą ( w tym wielokrotnie jako przewodniczący, vice przewodniczący lub sekretarz)

Nagrody i wyróżnienia

 • Złoty Krzyż Zasługi - 1990   
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2003
 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Astronautycznego – 2008
 • Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa – 1980
 • Dwie Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, za działalność’ naukową i dydaktyczną – 1972 i 1982
 • Dwie Nagrody Głównego Inspektora Pracy, za prace naukowo-badawcze z dziedziny ochrony pracy – 1996 i 2002
 • Dziewięć’ Nagród Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i dydaktyki, 1987, 1991, 1995, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010
 • Druga nagroda za najlepszy referat zaprezentowany na „ The 4-th International Sympodium on Hazards, Prevention and Mitigation  of Industrial Explosions”, Bourges, Francja – 2002
 • Honorowy tytuł “ Concurrent Professor” nadany przez Northeastern University, Shenyang, Chiny – 2002
 • Ponad trzydzieści krótkoterminowych i sześć’ długoterminowych wizyt w uniwersytetach i ośrodkach naukowych różnych krajów