IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Courses / Technologie i Materiały w Chłodnictwie

Technologie i Materiały w Chłodnictwie

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
Opis przedmiotu

Student uzyskuje wiedzę na temat technik wytwarzania związanymi z materiałami wykorzystywanymi w chłodnictwie i klimatyzacji. Są to techniki związane z metalami żelaznymi i nieżelaznymi, tworzywami sztucznymi oraz materiałami ceramicznymi. Student po zakończonym kursie jest w stanie prawidłowo dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne do projektowanych urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Regulamin przedmiotu
  • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
  • Przedmiot jest prowadzony w formie: 2 godziny wykładu tygodniowo.
  • Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa (ale zalecana);
  • Forma zaliczenia przedmiotu: dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru).
  • W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
  • Dla osób, które nie zaliczą kolokwiów sprawdzających przewidziane jest jedno kolokwium dodatkowe na koniec semestru.
Prerekwizyty
  • Materiały Inżynierskie
  • Techniki Wytwarzania I
Literatura