IHE / IHE News / Archived news / Program stażowy "Energia dla Przyszłości"

Program stażowy "Energia dla Przyszłości"

Program stażowy "Energia dla Przyszłości"

Ministerstwo energii, PGE  Polska Grupa Energetyczna,  PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo  Zapraszają do udziału w programie stażowym „Energia dla przyszłości”.

Oferty można składać tylko do 10 lipca 2016 r. (termin został przedłużony) również przez formularz, dostępny na stronie  internetowej Ministerstwa Energii.http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci

Program stażowy jest skierowany do osób, które spełniają wszystkie wymagania formalne:

 • są studentami V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających, zaocznych lub wieczorowych:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa,Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny.Akademii Górniczo-Hutniczej: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
  • Politechniki Gdańskiej: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
  • Politechniki Warszawskiej: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
  • Politechniki Wrocławskiej: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
 • nie ukończyli 27. roku życia;

   Dodatkowe punkty są przyznawane kandydatom, którzy w momencie aplikowania o przyjęcie na staż:

  • posiadają własne publikacje naukowe;
  • potwierdzą swoją aktywność w kołach naukowych i organizacjach społecznych;
  • udokumentują/potwierdzą odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
  • udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
  • udokumentują/potwierdzą studia na drugim kierunku (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

  ETAP I – Analiza dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych
   – Test wiedzy (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

  1. Wejdź na stronę internetową http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci (zakładka Formularz aplikacyjny).

  • aktualne CV; 
  • list motywacyjny; 
  • dyplom i zaświadczenie o średniej z ocen z ostatniego roku studiów;
   • w przypadku absolwentów - dyplom i zaświadczenie o średniej z ocen z ostatniego roku studiów,
   • w przypadku studentów - zaświadczenie z uczelni zawierające informacje na temat ukończonego roku studiów i średniej z ocen z ostatniego roku,
   • ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.