IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Ruciński Adam

Adam Ruciński

dr inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 212 a, e-mail: Adam.Rucinski@pw.edu.pl tel. 234 52 21

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.
 • Członek Komisji Skrutacyjnej Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP;
 • Członek Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP Oddział w Warszawie;
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej – szkolenia dotyczące substancji kontrolowanych.
 
Tematyka prac badawczo – naukowych
 • Przemiany fazowe czynników chłodniczych
 • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacja pomieszczeń
 • Plazmowa destrukcja odpadów
 • Aparatura procesowa
 
Dydaktyka
Nr Nazwa przedmiotu
NS571 Teoria Chłodnictwa 1
NS572 Teoria Chłodnictwa 2
NS522 Laboratorium Chłodnictwa 1
NS592 Wymienniki masy
NS633 Technologie spożywcze
NS504 Aparatura przemysłowa
 
 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych
 • Struktury dwufazowe przy skraplaniu czynników chłodniczych – tworzenie charakterystyk przepływowych.
 • Straty ciśnienia przy przepływie wymuszonym czynników chłodniczych z uwzględnieniem wrzenia i skraplania w rurze poziomej.
 • Metody optymalizacji wymienników regeneracyjnych do odzysku odpadowego strumienia ciepła.
 • Określenie czasu i tempa zamrażania wybranych produktów spożywczych – porównanie różnych modeli obliczeniowych.
 • Suszenie fluidalne – opis obliczeniowy i eksperymentalny.
 • Współczynniki wymiany masy w suszeniu produktów spożywczych.
 • Intensyfikacja wymiany ciepła i masy przy zamrażaniu w złożu fluidalnym – badania eksperymentalne i obliczenia.
 • Pomieszczenia chłodzone (chłodnie składowe, komory – mroźnie, itd.) – optymalizacja zapotrzebowania na moc chłodniczą.
 • Adsorpcja gazów na złożu węgla aktywnego – analiza obliczeniowa tempa „wysycenia” złoża nieruchomego.
 
 Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat
Lp Publikacja
1. Ruciński A., Rusowicz A., Rucińska K.: Identyfikacja spektralna gazowych i stałych odpadów z przetwórstwa gumy. Przemysł Chemiczny 7 (2016) 1325-1329, DOI: 10.15199/62.2016.7.9
2. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings. Przemysł Chemiczny 1 (93), 2014, strony 63-65.
3. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A. (2013) Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 8 (92), 2013, strony 1476-1479.
4. Ruciński A.: Gazowe pompy ciepła – cechy charakterystyczne, analiza zastosowania. Część 1. Chłodnictwo, 10/2012.
5. Ruciński A.: Suszenie fluidyzacyjne zboża – analiza obliczeniowa krzywej suszenia. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 3/2012
6. Rusowicz A., Ruciński A.: The Mathematical Modelling of The Absorption Refrigeration Machines in Energy Systems. The 8th International Conference Environmental Engineering, May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Selected Papers, p. 802 – 806.
7. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii. OW PW Warszawa 2011
8. Rusowicz A., Ruciński A., Grzebielec A.: Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa. OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.
9. Rusowicz A., Ruciński A.: The Comparative Analysis of Single and Multi-Effect Absorption Cooling Machines. Biuletyn Politechniki Lwowskiej, 2010, nr 659, str. 8-13.
10. Dąbrowski M., Ruciński A.: Analiza właściwości przepływowych nowych czynników chłodniczych na podstawie charakterystyk wrzenia. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2010, str. 153-160.
 
Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat
 • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku. (jako kierownik)
 • EFROST “Efficient Refrigerated Food Storage” (COOP-CT-2004-513106) – współpraca z PPUCh Tarczyn.
 
Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat
 • Opracowanie dotyczące wykonania instalacji oddymiającej w obiekcie sportowym stadionu Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie
 • Porównanie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oferowanych przez firmę Lennox Polska Sp. z o.o. i firmę Weiss Klimatechnik GmbH przeznaczonych do sal operacyjnych Specjalistycznego Szpitala Św. Łukasza w Końskich.
 • Opracowanie na temat: „Obliczenie bilansów cieplnych pomieszczeń Regionalnych Centrów Krwiodawstwa oraz przynależnych do nich oddziałów terenowych na podstawie ankiet uzyskanych przez poszczególne Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i przygotowanie specyfikacji technicznej do Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę klimatyzatorów dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (około 100 pomieszczeń)”.
 • Ponadto współautorstwo opinii, wyceny, opinie biegłego sądowego.
 
 Działalność organizacyjna:
 • Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej  Wydz. MEiL
 • Pełnomocnik Dziekana Wydz. MEiL ds. gospodarowania odpadami
 • Członek Rektorskiej Komisji ZFŚS
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 
Nagrody i inne wyróżnienia:
 • Srebrna honorowa odznaka SIMP (2014)
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia zespołowa
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Warszawskiej III stopnia zespołowa
 • Brązowa Honorowa Odznaka SIMP