IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Prace przejściowe i dyplomowe

Prace przejściowe i dyplomowe

 Osoba prowadząca  Temat
dr inż. Andrzej Grzebielec Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Analiza dostępności promieniowania słonecznego
mgr inż. Jarosław Bigorajski  Analiza dostępności oraz propozycje wykorzystania energii promieniowania słonecznego w wybranej miejscowości
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza i wybór instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego/wielorodzinnego w oparciu o kryteria ekonomiczne i ekologiczne.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Analiza, modelowanie i symulacja zjawisk zachodzących w gruncie w czasie odbioru ciepła z gruntu za pośrednictwem wymienników ciepła skojarzonych z pompą ciepła.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza możliwości odsalania wody morskiej z wykorzystaniem energii słonecznej.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza możliwości podniesienia efektywności wymiany ciepła i masy wybranej konstrukcji wymiennika.
dr inż. Adam Ruciński Analiza obliczeniowa procesów energetycznych zagęszczania soków owocowych
dr inż. Adam Ruciński Analiza obliczeniowa wykorzystania energii w procesach mieszania cieczy i ciał stałych
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza porównawcza klimatyzacji z chłodzeniem klasycznym i wyparnym.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Analiza różnych układów klimatyzacji DEC dla warunków klimatycznych Polski.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Analiza techniczno-ekonomiczna rozbudowy instalacji chłodniczej o układ „swobodnego” chłodzenia.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania odzysku ciepła w systemie wentylacji dla wybranego obiektu.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza pracy urządzenia chłodniczego absorpcyjnego
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza pracy urządzenia chłodniczego strumienicowego.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza termodynamiczna pracy siłowni ORC.
mgr inż. Adam Szelągowski Analiza wybranych metod wspomagania dolnego źródła ciepła w instalacji z powietrzną pompą ciepła.
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach pod względem ochrony cieplnej.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Analiza wymiany ciepła i masy na powłokach antykondensacyjnych.
 dr inż. Adam Ruciński Aspekty energetyczne procesów suszenia fluidalnego
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Audyt energetyczny budynków.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Badanie charakterystyk cieplnych kolektora słonecznego w warunkach laboratoryjnych – pod symulatorem słonecznym.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Badanie efektywności wymiennika płytowego pracującego jako parownik.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Badanie i analiza funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej Laboratorium Słonecznego ITC w warunkach polowych.
mgr inż. Adam Szelągowski Badanie wybranych adsorbentów i czynników chłodniczych pod względem możliwości wykorzystania ich w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Bilans cieplny budynku z uwzględnieniem energii promieniowania słonecznego.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Biwalentne – hybrydowe systemy ogrzewania i chłodzenia, metody skojarzenia/integracji, funkcjonowanie, wydajność.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Charakterystyka energetyczna budynków.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Charakterystyka obiegów elektrowni geotermalnych.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Efektywność energetyczna i ekonomiczna systemów słonecznych z pompą ciepła.
 dr inż. Adam Ruciński Energochłonność procesu suszenia drewna i pulp papierowych
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Etykietowanie energetyczne budynków.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Ewaluacja wskaźników oceny energetycznej budynków.
mgr inż. Adam Szelągowski „Gazowa pompa ciepła” jako źródło ciepła dla wybranego obiektu.
dr inż. Andrzej Grzebielec Gruntowe wymienniki ciepła współpracujące z pompami ciepła
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Hybrydowe kolektory słoneczne PV/T. Przegląd rozwiązań oraz ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej 
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Innowacyjne metody ograniczenia energochłonności budynków, analiza, modelowanie, symulacje działania.
dr inż. Andrzej Grzebielec Integracja stacji pogodowej ze stroną internetową ITC
 dr inż. Adam Ruciński Intensyfikacja wymiany ciepła i masy przy zamrażaniu w złożu fluidalnym – badania eksperymentalne i obliczenia.
 dr inż. Adam Ruciński Kalkulacja zapotrzebowania na energię w procesach zamrażania fluidalnego
mgr inż. Adam Szelągowski Klimatyzacja budynku z pozyskiwaniem chłodu i ciepła w różnego rodzaju wymienników gruntowych.racy urządzenia chłodniczego absorpcyjnego.
 dr inż. Adam Ruciński Kogeneracja w przemyśle przetwórczym warzyw i owoców
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Kolektory słoneczne. Analiza efektywności, modelowanie, symulacje 
mgr inż. Adam Szelągowski Koncepcja kaskadowego urządzenia chłodniczego.
mgr inż. Adam Szelągowski Koncepcja układu i regulacji pracy zespołu sprężarek chłodniczych.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Kształtowanie obudowy budynku w kontekście dostępności energii promieniowania słonecznego.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Magazynowanie ciepła w gruncie. Metody, modelowanie, symulacja.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Magazynowanie energii w grzewczych instalacjach słonecznych. Rodzaje magazynów energii, zasada działania, ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej 
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Metoda LCA (oszacowanie Pełnego Cyklu Życia), energochłonność wbudowana, analiza, modelowanie, symulacja.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania pomp ciepła.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Modelowanie matematyczne i symulacja działania grzewczej instalacji słonecznej 
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Modelowanie numeryczne wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Modelowanie pracy pompy ciepła.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Modelowanie prac wymienników gruntowych pomp ciepła.
 dr inż. Adam Ruciński Nowoczesne materiały termoelektryczne stosowane w generacji energii elektrycznej
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej grzewczych instalacji słonecznych
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Ocena energetyczna wybranego budynku.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Ocena energetyczna wybranej instalacji słonecznej
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Ocena systemów klimatyzacji różnych obiektów (użyteczności publicznej, przemysłowych itp.).
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Ogniwa fotowoltaiczne. Ocena efektywności energetycznej i analiza współczesnych i perspektywicznych rozwiązań 
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Opis wymiany ciepła przy chłodzeniu z wykorzystaniem mikrostrumieni.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego komfortu wewnętrznego (identyfikacja przyrządu pomiarowego).
 dr inż. Andrzej Grzebielec Optymalizacja pracy termoakustycznego urządzenia z falą stojącą i falą biegnącą.
 dr inż. Adam Ruciński Optymalizacja przepływów strumieni energii w procesach suszarniczych
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Optymalizacja wielokryterialna budynków, komponentów budowlanych, itp.
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce. Ocena potencjału energii słonecznej oraz analiza możliwych do wdrożenia rozwiązań     
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Pojemność cieplna budynku. Analiza, modelowanie, symulacja.
 dr inż. Adam Ruciński Poprawa efektywności energetycznej w zakładach przemysłu spożywczego
mgr inż. Adam Szelągowski Porównanie różnych systemów ogrzewania dla domu jednorodzinnego/wielorodzinnego.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Projekty automatyki urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
mgr inż. Adam Szelągowski Projekt instalacji chłodniczej, bądź klimatyzacyjnej dla wybranego obiektu.
mgr inż. Adam Szelągowski Projekt systemu energetycznego/ogrzewania/klimatyzacji dla wybranego obiektu budowlanego z uwzględnieniem OZE.
dr inż. Andrzej Grzebielec Budowa termoakustycznego urządzenia z falą biegnącą.
dr inż. Andrzej Grzebielec Projekt jednoczesnego sterowania temperaturą i zawartością wilgoci w kanale
mgr inż. Adam Szelągowski Projekt wentylacji pomieszczeń w wybranym obiekcie budowlanym, wraz z rozwiązaniem zaopatrzenia central w ciepło i chłód.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Projektowanie instalacji grzewczych w budynkach (również „Projekty obliczeniowe”).
 dr inż. Adam Ruciński Procesy rozdrabniania w aspekcie energetycznym
 dr inż. Adam Ruciński Przegląd metod oszczędnego gospodarowania energią w krajach europejskich
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Przegrody przezroczyste obudowy budynku. Analiza zjawisk optycznych i cieplnych. Wymiarowanie przegród.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Racjonalizacja zużycia energii w budynkach.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku.
 dr inż. Andrzej Grzebielec Automatyzacja urządzeń przemysłowych (z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa)
mgr inż. Adam Szelągowski Słoneczne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Słoneczne systemy chłodzenia. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Słoneczne systemy grzewcze ciepłej wody użytkowej. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna
i ekonomiczna.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Słoneczne systemy typu kombi. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Skojarzone wykorzystania ciepła gruntu i ciepła pozyskiwanego z energii promieniowania słonecznego.
Analiza, modelowanie matematyczne.
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW Straty egzergii w wymiennikach chłodniczych
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Symulacja wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Symulacja wybranych procesów cieplnych zachodzących w komponentach budowlanych.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Symulacja wybranych procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w komponentach budowlanych.
 dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk Termomodernizacja istniejącego budynku.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Współpraca instalacji słonecznej z pompa ciepła. Modelowanie matematyczne i symulacja funkcjonowania
 dr inż. Andrzej Grzebielec Wykorzystanie urządzeń chłodniczych w trójgeneracji przemysłowej.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Wymiana ciepła przez przegrody nieprzezroczyste budynku.
Analiza, modelowanie, symulacja wymiana ciepła, dobór materiałów i wymiarowanie przegród.
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Wymiarowanie grzewczych instalacji słonecznych dla zadanych warunków użytkowania
 mgr inż. Jarosław Bigorajski  Wymiarowanie i symulacja działania grzewczych instalacji słonecznych   
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW Zaspokojenie potrzeb grzewczych budynków przy wykorzystaniu różnych systemów i paliw pierwotnych.
mgr inż. Adam Szelągowski Zastosowanie „freecoolingu” w układach instalacji chłodniczych.