IHE / IHE News / Archived news / II edycja programu „Doktoraty z Heat-Tech Center”

II edycja programu „Doktoraty z Heat-Tech Center”

II edycja programu „Doktoraty z Heat-Tech Center”

Zapraszamy  absolwentów  studiów  magisterskich,  planujących  kontynuację  kariery  naukowej  oraz uzyskanie  tytułu  doktora  w  oparciu  o  solidne  doświadczenia  wynikające  ze  współpracy  z  firmą energetyczną,  do  udziału  w  II  edycji  uruchomionego  przez  Heat-Tech  Center  w  Veolia  Energia Warszawa S.A. programu „Doktoraty z Heat-Tech Center”.

W ramach programu doktorant pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego  ze  strony  Heat-Tech  Center,  będzie  miał  możliwość  przygotowania  pracy  doktorskiej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów B&R, związanych tematycznie z rozprawą doktorską. 
Będąc  członkiem  zespołu  projektowego,  doktorant  uzyska  ze  strony  Heat-Tech  Center,  oprócz wsparcia  merytorycznego  umożliwiającego  uzyskanie  praktycznego  spojrzenia  na  zagadnienia naukowe  związane  z  pracą  doktorską,  dostęp  do  rzeczywistych  danych  z  badań  doświadczalnych, dostęp  do  różnych  platform  obliczeniowych  oraz  wynagrodzenie  w  ramach  pracy  w  projektach podczas przygotowywania pracy doktorskiej.  
 
W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest od listopada 2015r., zdefiniowany został  temat  badawczo-rozwojowy,  który  będzie  bazą  dla  pracy  doktorskiej  przygotowywanej  przez doktoranta zakwalifikowanego do udziału w programie.

Kim jesteśmy?

Heat-Tech  Center  jest  ośrodkiem  badawczo-rozwojowym,  który  posiada  ponad  50-letnie doświadczenie  w  rozwiązywaniu  problemów  występujących  w  systemach  ciepłowniczych.  Wspiera Grupę  Veolia  wyborze  technologii  i  sprzętu  oraz  testowaniu  nowych  rozwiązań.  Heat-Tech  Center prowadzi  projekty  w  zakresie  poprawy  efektywności  energetycznej  w  systemach  miejskich  i przemysłowych, uzupełniające zakres działalności Veolia Research & Innovation.  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje  dotyczące  działalności  naszej  Spółki  oraz  Grupy  Kapitałowej  Veolia  w  skład  której wchodzimy:  www.energiadlawarszawy.pl

Co oferujemy w ramach programu „Doktoraty z Heat-Tech Center”?

 • Opiekę merytoryczną pracownika Heat-Tech Center, którego  zadaniem będzie  uzupełnienie akademickiego podejścia badawczego, poprzez przybliżenie zagadnień będących w obszarze zainteresowania przemysłu, w szczególności energetyki cieplnej;  
 • Dostęp do rzeczywistych danych, które mogą zostać wykorzystane w pracy doktoranckiej;  
 • Dostęp do naszych stanowisk badawczych i platformy obliczeniowej (hurtownia danych, duża platforma analizy danych, Termis, R, Statistica, GIS quantum) ;
 • Aktywny udział w projektach B&R prowadzonych w Heat-Tech Center;
 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę podczas 4 letnich studiów doktoranckich;  
 • Warunki  niezbędne  do  pisania  pracy  doktoranckiej  –  pokój  w  siedzibie  Heat-Tech  Center  w Warszawie, komputer z oprogramowaniem i dostępem do Internetu;
 • Szansę  na  poznanie  środowiska  pracy  firmy  o  zasięgu  międzynarodowym  oraz  działania  w strukturach projektowych;
 • Szansę na praktyczne doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Czego oczekujemy od kandydatów?

 • Spełnienia  wszystkich  wymagań  stawianych  przez  uczelnię  do  rozpoczęcia  studiów doktoranckich, w tym uzyskanie zgody przyszłego opiekuna naukowego ze strony uczelni na tematykę pracy doktorskiej zgodną z zaproponowanym tematem przez Heat-Tech Center;  
 • Kandydat powinien płynnie porozumiewać się w języku angielskim.  
 • Pożądane cechy osobowe:  kreatywność, umiejętność pracy w zespole.  

Czego oczekujemy od uczelni wyższych?

 • Ścisłej współpracy z naukowego punktu widzenia;
 • Współpracy w zakresie zapewnienia dobrych warunków pracy.

Nasz cel:  

 • Uruchomienie 1  programu doktoranckiego od listopada 2015 r.

Harmonogram naboru zgłoszeń do programu:

 • Zgłoszenia kandydatów do II edycji programu „Doktoraty z Heat-Tech Center” zawierające list motywacyjny, życiorys oraz deklarację o spełnieniu wymagań stawianych przez uczelnię do rozpoczęcia studiów doktoranckich, przyjmujemy w terminie do 30 września 2015 r., w wersji elektronicznej na adres poczty e-mail Koordynatora Programu. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926, ze zm.).
 • Kandydaci zakwalifikowani wstępnie do udziału w programie, zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Heat-Tech Center w Warszawie. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rozpoczną się od 5 października 2015 r.
 • Osoba zakwalifikowana do udziału w programie może zostać poproszona o uzupełnienie dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia współpracy z Heat-Tech Center w ramach programu.  

Bieżące informacje o programie:
Zakładka „Aktualności” na stronie: www.energiadlawarszawy.pl
Koordynator Programu:  
Andrzej Gorczyca
e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com
tel. kom.: 510 295 897