IHE / Projects / KATAMARAN

KATAMARAN

Cel  projektu:  jest  wsparcie  zdolności  instytucjonalnej  polskich  uczelni  i jednostek  naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową

Strona projektu: https://wutkpiplatform.com/pl/

kontakt: konrad.swirski@itc.pw.edu.pl

Politechnika  Warszawska  uzyskała  grant  NAWA  Katamaran  –  wniosek  utworzenia  studiów  „ENG  – Energetyka Nowej Generacji” – magisterskie, stacjonarne, anglojęzyczne, podwójnego dyplomowania z partnerem – Politechnika Kijowska (Ukraina)

Cele generalne

 Nowy program (nowe studia) powinien zapewniać:

  • Atrakcyjność  programu  nauczania  –  takie  podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  żeby kandydaci byli zainteresowania aplikacją na te studia  
  • Elastyczność programu nauczania – obecna sytuacja na rynku pracy sprawia że w dużej mierze po studiach licencjackich podejmowana jest praca przez studentów (wiec większość mgr w pewien  sposób  pracuje  lub  chciałoby)  i  interesują  go  formy  nauczania  jak  najbardziej elastyczne.   
  • Indywidualizacja programu nauczania  -  zamiast sztywnych programów nauczania, studenci powinni  otrzymywać  elastyczna  i  różnorodna  ofertę  z  której  wybierają  sobie  przedmioty najbardziej dla nich ciekawe i interesujące dla przyszłej kariery zawodowej  
  • Pełna anglojęzyczność programu nauczania   
  • Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu (dual diploma z inna uczelnią techniczną)  
  • Opcjonalnie  –  poznanie  zagadnień  specyficznych  dla  innego  kraju  i  nawiązanie  kontaktów międzynarodowych  
  • Przygotowanie  do  efektywnej  pracy  zawodowej  albo  tez  pracy  naukowej  (ścieżka przygotowawcza dla studiów doktoranckich)  
  • Opieka  mentorska  –  uczelnie  na  kierunku  mgr  jeśli  zindywidualizowane  powinno  być rozszerzone  o  opiekę  mentorską  (wskazywanie  kierunków  nauczania,  opieka  nad kształceniem) przez nauczycieli akademickich już od początku studiów   
  • Optymalizacja kosztowa  - wobec zmniejszonej ilości studentów należy dążyć do uproszczenia programów i ilości wykładów oraz zmniejszać ilość wypracowanych godzin dydaktycznych

Założenia generalne

Bloki  programowe  (Module)  –  zestaw  przedmiotów  który  może  być  indywidualnie  wybrany  przez studenta z przedmiotów oferowanych przez Wydział  

Blok Przedmiotów Magisterskich – Ogólne i Zawodowe  (BPM)  (Module General and Professional Training)  –  zestaw  przedmiotów  związanych  z  kierunkiem  nauczania  mgr  (II  stopnia)  na  Wydziale (obejmujący nowe przedmioty specjalnie stworzone dla nowych studiów magisterskich oraz dawne przedmioty kierunkowe, specjalistyczne i obieralne, w pewnych przypadkach nawet także te z kursów inżynierskich). W każdym semestrze BPM ma określona liczbę ECTS która należy wypełnić ale student ma prawo dowolnie kształtować BPM (wybrać przedmioty z oferowanej listy). Student dostaje pomoc Mentora  (konsultacje  co  wybrać)  oraz  ma  pokazane  przykładowe  ścieżki  rozwoju  na  studiach magisterskich

Blok  Przedmiotów  Rozszerzających  (BPR)  (Module  Extension  Subjects)  –  przedmioty  zewnętrzne (HES, prawne, managerskie, itp.). W założeniu mogą być wybierane z całej listy oferty MEiL (a nawet uczelni  oraz  oczywiście  uczelni  partnera)  plus  uzupełnione  o  przedmioty  na  innych  wydziałach  i uczelniach (jeśli ciekawe dla studenta) lub nawet o kursy specjalistyczne (zatwierdzenie Mentor)  

Blok Projektów (Projekty własne – BPW) (Module Projects) – przedmioty realizowane indywidualnie przez  studenta  (projekty).  Zazwyczaj  nadzorowane  przez  Mentora  (lub  zaliczane)    są  określane  w zależności od Ścieżki jaka wybiera student  

Ścieżki Rozwoju (SR) na studiach magisterskich – sposób zestawiania przedmiotów (BPM) i projektów (BPW) w zależności od zainteresowań kandydata.   
 
Mentor – pracownik naukowo-badawczy MEiL który sprawuje opiekę nad studentem. W założeniu, powinien  być  on  także  opiekunem  pracy  dyplomowej.  Mentor  zaczyna  kontakt  ze  studentami  jak najwcześniej  –  doradzając  nad  wyborem  odpowiedniej  Ścieżki  (N,M,Z)  oraz  zatwierdzając  wybór przedmiotów  przed  studentów  (BPM).  Mentor  także  nadzoruje  wykonanie  Projektów  (BPW) odpowiedniego typu. 

Projekt  (PR)  –  kluczowy  przedmiot  II  semestru  –  który  uczy  studentów  pracy  zespołowej  ale  i indywidualnej. W zależności od wyboru Ścieżki ma on następujące formy:
  PN – Projekt Naukowy – to uczestnictwo w badaniach naukowych (np. w grupie badawczej MEiL związanej z grantem lub pracą badawczą). Student dostaje określone zadania i ma je wykonać. Rezultatem projektu jest publikacja naukowa (oddanie do druku) i to raczej w języku angielskim.  
  PP – Projekt Przemysłowy – analogicznie uczestniczenie w projekcie dla przemysłu (albo w grupie MEiL albo np. we własnej pracy – np. GE). Student realizuje zadania praktyczne i  wynikiem projektu jest raport przemysłowy albo rozwiązanie techniczne (ocena i zaliczenie – Mentor)

  PE – Projekt Energetyczny – to dla ścieżki Z – Zewnętrznej – odpowiednik silnie rozszerzonego inżynierskiej Pracy Przejściowej, w pewnych przypadkach może być równoważny z projektem typu PE.  
 
 
Proponowane założenia nowego programu studiów:

Sam program zostaje maksymalnie uproszczony – w praktyce do BPM, BPR i BPW – gdzie w każdym semestrze jest 30 ECTS i liczba ECTS na każdy z bloków. Student kandydat na mgr wybiera sobie SR (ścieżkę  rozwoju  –  kim  chce  być)  i  układa  indywidualny  program  studiów  –  wybierając  do  BPM przedmioty z ogólnodostępnej listy (obecne podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne). Posługuje się szablonami  (przygotowanymi  wcześniej)    lub  rozmawia  z  Mentorem  (od  razu  nawiązuje  kontakt  z osoba która będzie w przyszłości kierowała jego Projektem PR i praca dyplomową. W zasadzie nie
przewiduje się ograniczeń w wyborze przedmiotów do BPM – jakakolwiek kombinacja z listy (muszą być wcześniej udostępnione wraz z planem zajęć)   Analogicznie studenci wybierają przedmioty do BPR – albo z listy MEiL albo zapisują się (gdziekolwiek) na kursy lub wykłady które im pasują lub sa dla nich cenne  w  ich  SR.  Co  semestr  ich  postęp  (i  rozliczanie  ECTS)  certyfikuje  Mentor.  Na  semestrze  II  – analogicznie plus PR - projekt główny (na pierwszym jest to analogia projektu obliczeniowego) – w zależności  od  wyboru  ścieżki  –  w  porozumieniu  z  Mentorem  rozpoczynają  działanie  naukowe  lub przemysłowe.    
 
4.  Szczegóły - ENG – Energetyka Nowej Generacji  - nowe studia z Politechniką Kijowską  
 
Studia 3 semestralne , początek luty 2020
Każdy semestr to 30 ECTS, 90 ECTS łącznie  
Studia stacjonarnie w Warszawie i w Kijowie (I semestr PW, II semestr PK, III semestr – wybór studenta)  
„  Energetyka Nowej Generacji”  utworzenie zupełnie nowych przedmiotów (4)  - uwzględniających właśnie zmiany sektora energetycznego (2 przedmioty Politechnika Warszawska, 2 przedmioty Politechnika Kijowska). Te 4 przedmioty są obowiązkowe w programie

New lectures (ENG studies) - WUT  
  ECTS   
1  4  Data Science in Power Engineering
2  4  Trigeneration, Cooling & Heating Technologies
     
     
New lectures (ENG studies) -KPI  
  ECTS   
3  4  Integrated electricity markets system  
4  4  Advancerd energy smart systems

W pozostałym zakresie przedmiotów – kombinacja (połączenie) możliwości wyboru przedmiotów z anglojęzycznych programów studiów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Kijowskiej. 

Uproszczony program studiów (Moduły) – gdzie studenci wybierają odpowiednie przedmioty z dostępny list (przedmioty PW i PK) i wypełniają zobowiązania dotyczące ilości ECTS

W konsekwencji rodzaj indywidualnego programu studiów jest zatwierdzany przez opiekunów studiów.
Na II semestrze, studenci realizują duży projekt indywidualny (naukowy lub zawodowy)  
Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się pod nadzorem promotora (z danej uczelni) i promotora pomocniczego (z uczelni partnera), obrona pracy dyplomowej wg procedur danej uczelni (gdzie student jest zarejestrowany)

Program  jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów ”, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18

nawa