IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Grzebielec Andrzej / Projekty badawcze

Projekty badawcze i naukowe

 • 2022-2023: 2022/ABM/02/00019-00: Development of an innovative device with a dedicated probe for intraoperative cryoanalgesia to implement a unique and effective pain management therapy for cardiothoracic surgery (specjalista ds. kriogeniki)
 • 2020-2022: MAZOWSZE/0181/19: Opracowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła (kierownik ze strony ITC);
 • 2020-2022: POIR.01.01.01-00-1512/19-00: Innowacyjny system pozyskiwania energii cieplnej z podziemnych konstrukcji wielkokubaturowych obiektów budowlanych (kierownik ze strony ITC);
 • 2020-2022: POIR.01.01.01-00-1529/19: Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej mające na celu integrację pomp ciepła z wykorzystaniem magazynów ciepła oraz systemu pętli wodnej wspomaganej pracą kolektorów słonecznych (jako uczestnik projektu)
 • 2020-2021: POIR.04.01.04-00-0100/17: Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego. (jako uczestnik projektu)
 • 2020: POWR.03.03.00-00-PN 16/18: Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN. Partnerem projektu jest Institute of Energy Savings and Energy Management of the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. (jako uczestnik projektu zajmujący się trójgeneracją).
 • 2019-2020: POIR.01.01.01-00-1259/17-00: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę. Lata 2019-2020. (kierownik ze strony ITC)
 • 2019-2020: POWR.03.01.00-00-U005/17-00: Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. (jako uczestnik projektu odpowiedzialny za temat: Energetyka XXI wieku);
 • 2018/2019 - grant dziekański: Two-phase heat transfer with ferrofluids (wykonawca)
 • 2018-2020: RPMA.01.02.00-14-a187/18: Innowacyjne filtry antysmogowe firmy KLIM-SPAW SP. Z O.O. (udział w realizacji zadań);
 • 2018-2020: POIR.01.02.00-00-0300/17: ISEE–P - inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu. Projekt realizowany przez firmę ABZ Energia (udział w realizacji zadań);
 • 2017-2018: RPMA.01.02.00-14-5772/16: Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad stworzeniem układu do pozyskiwania energii pochodzącej z sił przyrody oddziałujących na elementy (fasady) szklane. Projekt realizowany przez firmę Bernard Wiśniewski - (udział w realizacji zadań). Realizacja 2017-2018 (kierownik projektu ze strony ITC)
 • 2017: 31/1131/2017: Pomiar mocy chłodzącej, mocy grzewczej oraz wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej jednego urządzenia klimatyzacyjnego 230V (kierownik projektu)
 • 2017-2018: IBS/7/SAP/5600009433: Wybór optymalnego wariantu zabudowy układu do produkcji chłodu bezpośrednio z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła dostępnego w Elektrociepłowni Płock (EC Płock). (kierownik projektu);
 • 2017-2017: POIR.01.01.01-00-0351/16: Nowatorska technologia zwiększenia efektywności energetycznej przemysłowych urządzeń chłodniczych poprzez opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu odtajania parownika opartego na technologii sztucznych sieci neuronowych. 2017-2017 (główny specjalista ds automatyki i sterowania) - projekt przerwany w lipcu 2017 przez beneficjenta.
 • 2017: RPMA.01.02.00-14-5653/16-00: Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną. (Projekt realizowany przez ABZ Energia) (udział w realizacji jednego z zadań).
 • 2015-2017: POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań).
 • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku (jeden z wykonawców).
 • 2014-2016 - NCBiR: PBS3/B9/38/2015: Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym systemem sterowania (jako wykonawca)
   
Projekty zrealizowane we wcześniejszych latach
 • 2015 - RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Badania mające na celu ocenę możliwości stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii” realizowanego w ramach: Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 • 2014 - 1131/07/2014: Wyznaczenia efektywności chłodniczej i grzejnej dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w czterech określonych punkach pracy (kierownik projektu). 
 • 2010-2011 - 26/PMKI/U/25-06.09/2010: Warszawski Inkubator Technologii. Wykonawca zadania 4. Rekuperator - Badanie efektywności i mocy wymiennika. (1.06.2010-31.12.2011)
 • 2011 - Grant dziekański. "Badanie pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą."