IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Publications / Czynniki chłodnicze i nośniki energii

Czynniki chłodnicze i nośniki energii

czchine
Andrzej Grzebielec, Zbysław Pluta, Adam Ruciński, Artur Rusowicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009
Niniejszy skrypt został napisany z myślą o potrzebach studentów Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa PW specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja. Treść prezentuje materiał z wykładu „Czynniki Robocze Chłodnictwa”. Informacje o czynnikach chłodniczych i nośnikach energii zawarte w skrypcie pomocne są również w procesie dydaktycznym innych wykładów: „Teoria Chłodnictwa”, „Pompy Ciepła”, „Technologia i systemy chłodnicze”, „Urządzenia chłodnicze”, „Technologie spożywcze”. Podane właściwości nośników ciepła mogą być również wykorzystywane przez studentów kierunku Energetyka na Wydziale MEiL oraz studentów z Wydziału Inżynieria Środowiska PW. W pracy zawarto różne sposoby podziału nośników energii, zwrócono uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne. Szczególnie zwrócono uwagę na aktualnie wykorzystywane nośniki energii oraz nowe będące zamiennikami dla stopniowo wycofywanych. Skupiono się na aktualnie wykorzystywanych nośnikach energii w Polsce. Opisano ich właściwości cieplne oraz eksploatacyjne. W ramach właściwości eksploatacyjnych zamieszczono ich wpływ na organizm ludzki, kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi i olejami. Dla każdego czynnika chłodniczego dołączono tabele właściwości termofizycznych i wykresy Moliera.
   

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wprowadzenie

2. Podział i oznaczenie czynników chłodniczych

3. Naturalne czynniki chłodnicze
3.1. Czynnik R290 (propan)
3.2. Czynnik R600a (izobutan)
3.3. Czynnik R717 (amoniak)
3.4. Czynnik R744 (dwutlenek węgla)

4. Syntetyczne czynniki chłodnicze
4.1. Czynnik R134a (HFC-134a)
4.2. Czynnik R22 (HCFC-22)
4.3. Czynnik R23 (HFC-23)
4.4. Czynnik R227ea (HFC-227ea)
4.5. Czynnik R404A (HFC-404A)
4.6. Czynnik R407C (HFC-407C)
4.7. Czynnik R410A (HFC-410A)
4.8. Czynnik R417A (HFC-417A)
4.9. Czynnik R419A (HFC-419A)
4.10. Czynnik R422D
4.11. Czynnik R508B

5. Chłodziwa obiegów wtórnych
5.1. Roztwory wodne glikoli
5.1.1. Glikol etylenowy
5.1.2. Glikol propylenowy
5.2. Roztwory soli (solanki)

6. Czynniki absorpcyjnych urządzeń chłodniczych
6.1. Bromek litu