IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Historia zakładu

Historia zakładu

Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku powstał w 2013 roku i jest kontynuatorem Zakładu Aparatury Procesowej i Chłodnictwa. Zmiana nazwy nastąpiła w wyniku dostosowana się do prac badawczych jakimi od lat zajmują się pracownicy Zakładu.

Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa został utworzony w roku 1970 i jest bezpośrednim spadkobiercą Katedry Urządzeń i Aparatury Przemysłowej działającej od roku 1954 na Wydziale Mechanicznym-Konstrukcyjnym, będącym jednym z przodków wydziału MEiL. Pierwszym kierownikiem zakładu w momencie jego utworzenia był prof. Kazimierz Brodowicz, który swoją karierę naukową rozpoczął właśnie w w/w Katedrze. Wraz z utworzeniem Zakładu tematyka prowadzonych prac została poszerzona o zagadnienia dotyczące chłodnictwa, które uprzednio wchodziły w zakres działalności Katedry Teorii Maszyn Cieplnych.

Przełom lat 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia był okresem intensywnego rozwoju zakładu stymulowanego wielkim zainteresowaniem przemysłu pracami realizowanymi w Zakładzie. Silne związki z przemysłem były jednak także powodem osłabienia pozycji i roli Zakładu w drugiej połowie lat 90-tych. Warunki pracy oferowane w przemyśle, a także burzliwy rozwój firm instalacyjno-usługowych w pierwszym okresie transformacji gospodarczej Polski, spowodował odejście większości pracowników zakładu do bardziej płatnych zajęć. W momencie przechodzenia na emeryturę prof. Kazimierza Brodowicza w zakładzie zatrudniony był tylko jeden adiunkt i jeden doktorant.

Następny kierownik zakładu prof. Jerzy Sado rozpoczął mozolną odbudowę struktur Zakładu. Jednak jego przedwczesna śmierć w 2005 roku nie pozwoliła osiągnąć wszystkich zamierzonych celów. Przyczynił się do przywrócenie nauczania na specjalności "Chłodnictwo i Aparatura Procesowa", później przekształconej w "Chłodnictwo i Klimatyzacja". Powiększył także skład personalny Zakładu.

Kolejnym kierownik zakładu został prof. Zbysław Pluta. W tym okresie tematyka badań została poszerzona o zagadnienia energetyki i budownictwa energooszczędnego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii promieniowania słonecznego.

W 2012 roku kierownikiem Zakładu została dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk.