IHE / Archives / Doktoraty

Doktoraty

1960 , 1970 , 1980 , 1990 , 2000 , 2010

L.P. Imię i Nazwisko Temat Pracy Rok Promotor
1 Jan JUDA Podstawy napędu dwupaliwowego 1955 Prof. dr Bohdan Stefanowski
2 Bogumił STANISZEWSKI Wrzenie pęcherzykowe cieczy w warunkach konwekcji swobodnej 1956 Prof. dr Bohdan Stefanowski
3 Kazimierz BRODOWICZ Wpływ burzliwości na przejmowanie ciepła przy poprzecznym opływie pęczka rur 1958 Prof. dr Bohdan Stefanowski
4 Stefan GAJCZAK Analiza obiegu chłodziarki absorpcyjno-dyfuzyjnej 1959 Prof. dr Bohdan Stefanowski
5 Wiesław GOGÓŁ Uogólniona metoda wyznaczania własności cieplnych ciał stałych na podstawie teorii stanu uporządkowanego 1960 Prof. dr Bohdan Stefanowski
6 Władysław ZEMBATY Wyrób ekonomicznej próżni dla elektrowni parowych 1961 Prof. Aleksander Uklański
7 Piotr WÓJCIK Nowa metoda pomiaru entalpii lub ciepła czynnika płynącego rurociągiem 1961 Prof. dr Bohdan Stefanowski
8 Jerzy CHOMIAK Postaciowe drgania kropel lepkiej cieczy 1963 Prof. dr Stanisław Wójcicki
9 Jerzy MIKOSZA Technologia wytwarzania i zastosowania fotopółprzewodników monokrystalicznych typu CDS - do pomiaru promieniowania o większej energii 1963 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
10 Maciej ZGORZELSKI Analiza właściwości generatora termoelektronowego o skrzyżowanych polach (triody magnetyczne) 1964 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
11 Bogusław FERENS Optymalizacja warunków pracy termoelementu chłodniczego 1964 Prof. dr Bohdan Stefanowski
12 Jerzy GIERAK Koncepcja przetworników idealnych w ogólnej teorii przetworników elektromechanicznych 1965 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
13 Jarosław PAKLEZA O pewnej metodzie badania przestrzennego rozkładu temperatur w łopatkach turbin gazowych 1965 Prof. Leon Niemand
14 Edward LOTH Półotwarta elipsoidalna komora spalania silników wysokoprężnych 1965 Prof. Zdzisław Rytel
15 Wacław HENNEL Dyspersja wzdłużna przy przepływie płynu przez złoże ziarniste 1965 Prof. Jan Dyduszyński
16 Jan JASIEWICZ Wymiana masy na powierzchni kuli przy konwersji wymuszonej 1965 Prof. dr Bohdan Stefanowski
17 Wiesław RYBKA Wpływ dodatku składnika organicznego na wymianę ciepła przy pęcherzykowym wrzeniu wody w warunkach konwekcji swobodnej 1965 Prof. dr Bohdan Stefanowski
18 Tomasz WARTANOWICZ Analiza właściwości energetycznych termoogniwa na stopionych solach jako urządzenia do bezpośredniego przetwarzania ciepła w energię elektryczną 1965 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
19 Witold KIERKUS Analiza laminarnej konwekcji swobodnej dookoła skośnej izotermicznej powierzchni płaskiej 1965 Prof. dr Bohdan Stefanowski
20 Andrzej DMITROWICZ Wpływ parametrów konstrukcyjnych pionowych cyklonów wewnątrzwalczakowych z wlotem na jakość separacji pary 1966 Prof. Piotr Orłowski
21 Stanisław CHRÓŚCIEL Pomiar szybkozmiennej temperatury strumienia gazu przy zmiennej prędkości i przy zmiennym ciśnieniu 1966 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
22 Jerzy MALCZEWSKI Mechanizm ruchu kropel w odśrodkowej suszarce rozpryskowej oraz wymiana ciepła i masy w strefie I-go okresu suszenia 1966 Prof. Jan Dyduszński
23 Zdzisław CELIŃSKI Parametry elektryczne generatora magnetohydrodynamicznego prądu stałego w zależności od elektrycznych połączeń elektrod 1966 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
24 Wiesław KŁOSOWSKI Augustyn CHWALEBA Niektóre zagadnienia z dynamiki elementów przełączających 1966 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
25 Andrzej WIERUSZ Wymiana ciepła na powierzchni kuli w złożu z kul 1966 Prof. Stanisław Andrzejewski
26 Kazimierz KUBSKI Wpływ ukształtowania układu wlotowego w czterosuwowym silniku wysokoprężnym o dwóch zaworach wlotowych na charakter przepływu czynnika w okresie napełniania pod kątem widzenia wymuszenia ruchu wirowego w cylindrze 1967 Prof. Zdzisław Rytel
27 Jan ANDRZEJEWSKI Analiza i usprawnienie rozdziału mocy w silniku spalinowym wahaczowo-przeciwbieżnym 1967 Prof. Zdzisław Rytel
28 Ryszard ZIÓŁKOWSKI Wpływ rozdziału powietrza w palniku strumieniowym na spalanie pyłu węgli brunatnych w cyklu zamkniętym 1967 Prof. Piotr Orłowski
29 Jerzy GOGOLEWSKI Wskazówkowy regulator izotropowy i możliwości jego zastosowania do układów automatycznej regulacji 1967 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
30 Janusz ADAMSKI Kinetyka reaktora z cyrkulującym paliwem 1967 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
31 Marian KIEŁKIEWICZ Funkcjonały Volterry w kinetyce reaktorów jądrowych 1967 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
32 Włodzimierz PIHOWICZ Metoda określania kryteriów porównawczych jądrowych napędów towarowych statków morskich z napędem konwencjonalnym 1967 Prof. Stanisław Andrzejewski
33 Ryszard CURYK Wpływ niektórych parametrów strumienia roboczego i przenoszonego oraz elementów konstrukcyjnych na sprawność gazowych sprężarek i pomp strumieniowych z cylindryczną komorą mieszania 1967 Prof. Jan Dyduszyński
34 Jerzy MARCINKOWSKI Dynamika wymiany ciepła wewnątrz pojazdów 1968 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
35 Kazys R. ALMENAS Analysis of application of nuclear energy to photochemical processes 1968 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
36 Janusz CHUDZIASZEK Wpływ jednoczesnego otwarcia zaworów wlotowych i wylotowych na moc i sprawność ogólną silnika doładowanego z zapłonem samoczynnym oraz na jego współpracę z doładowującym zespołem turbosprężarkowym 1968 Prof. Zdzisław Rytel
37 Stanisław RABIEJ Badanie charakterystyk dynamicznych układów metodami korelacyjnymi na przykładzie niektórych układów automatycznej regulacji 1968 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
38 Janusz POLKOWSKI Przepływ czynnika lepkiego przez turbinowy wieniec łopatkowy 1968 Prof. Aleksander Uklański
39 Rudin SARAGIH Ustalenie parametrów oceny i metody usprawnienia wymiany czynnika w silniku o tłokach przeciwbieżnych 1968 Prof. Zdzisław Rytel
40 Mieczysław OZÓG Wpływ konstrukcji kadłubów i usytuowania zaworów regulacyjnych turbin parowych o małych czasach rozbiegu na proces przejścia przy nagłym odciążeniu generatora 1969 Prof. Aleksander Uklański
41 Stanisław GDULA Rozwiązanie członu sumującego do autonomicznej regulacji turbiny parowej upustowo-przeciwprężnej dużej mocy 1969 Prof. Aleksander Uklański
42 Andrzej PIŁATOWICZ Badania wpływu układów elektroenergetycznego na obwody telekomunikacyjne w aspekcie bezpieczeństwa pracy obsługi i urządzeń 1969 Prof. Czesław Mejro
43 Andrzej MILLER Metoda podziału spadku entalpii w turbinie parowej przeciwprężnej 1969 Prof. Aleksander Uklański
44 Andrzej KUBASIEWICZ Pewne zagadnienia przepływu i wymiany masy w układzie barbotażu gazu przez wysoki słup cieczy 1969 Prof. Jan Dyduszyński
45 Zdzisław PRZYBYLSKI Analiza właściwości sprężarki strumieniowej jako obiektu regulacji 1969 Doc. dr Mieczysław Arkuszewski
46 Andrzej SZULC Zużycie kawitacyjne wirników pomp do kondensatu działających w warunkach samoregulacji 1969 Doc. dr Mieczysław Arkuszewski
47 Janusz WIŚNIEWSKI Termodynamiczna metoda obliczania objętości komory spalania silnika rakietowego 1969 Prof. dr Stanisław Wójcicki
48 Józef JAROSIŃSKI Wpływ zaburzeń czoła płomienia na charakter drgań w komorze spalania 1970 Prof. dr Stanisław Wójcicki
49 Jan Marcin KOWALSKI Analiza ruchu cieczy w komorze rozpylacza wirowego z upustowym sterowaniem przepływu 1970 Prof. dr Stanisław Wójcicki
50 Jerzy GĄSIOROWSKI Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchni o zmiennym kącie pochylenia 1970 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
51 Andrzej KŁOPOCKI Badanie konwekcji swobodnej w pewnym układzie równoległych płyt izotermicznych 1970 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
52 Ludwik CWYNAR Metoda określania warunków pracy przegrzewaczy przy rozruchu kotłów z naturalnym obiegiem wody 1970 Prof. Piotr Orłowski
53 Krzysztof URBANIEC Teoretyczna analiza sprawności termionicznego przetwornika energii 1970 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
54 Władysław STĘPNIEWSKI Teoria i niektóre własności przepływomierzy kulowych typu obiegowego o układzie stycznym w zakresie małych liczb Reynoldsa 1970 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
55 Edward RADWAŃSKI Laminarna konwekcja swobodna w obszarze pionowej powierzchni o nieciągłym rozkładzie temperatury 1970 Prof. dr Bohdan Stefanowski
56 Barbara BOLKOWSKA Metoda określania prawidłowego stopnia niezawodności zasilania wielkich odbiorów przemysłowych jako podstawa do planowania układu elektroenergetycznego 1970 Prof. Czesław Mejro
57 Antoni JANKOWSKI Badania mechanizmu spalania erozyjnego paliw złożonych 1971 Prof. dr Stanisław Wójcicki
58 Piotr WOLAŃSKI Stabilizacja płomienia mieszaniny powietrza i pyłu węglowego ciałami nieopływowymi 1971 Prof. dr Stanisław Wójcicki
59 Wacław DOBRZAŃSKI Model fizyko-chemiczny i analiza procesu przemywania pary wodą zasilającą w kotłach wysokoprężnych 1971 Prof. Piotr Orłowski
60 Jacek BZOWSKI Kinetyka nierównowagowych procesów dysocjacyjnych w gazach o cząsteczkach dwuatomowych 1972 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
61 Ryszard ŁAPUCHA Badanie stabilizacji płomienia mieszaniny dwufazowej za pomocą przeciwnie skierowanej strugi gazu 1972 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
62 Cezary BOCHEŃSKI Analiza przebiegu spalania pojedynczej dawki paliwa ciekłego wtryskiwanej do komory o stałej objętości 1973 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
63 Zbigniew JANKOWSKI Analiza wspomaganego obiegu wody w kotłach wysokoprężnych 1973 Prof. Piotr Orłowski
64 Łukasz KURPISZ Modelowanie matematyczne regeneracyjnych wymienników ciepła z uwzględnieniem zmiennych warunków pracy 1973 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
65 Mirosław ARCHUTOWSKI Badania nad wpływem rodzaju czynnika roboczego na właściwości układu siłowni cieplnych 1973 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
66 Jerzy KLAUZNICER Wpływ promieniowania termicznego na konwekcję swobodną 1973 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
67 Jerzy STEFAŃSKI Cieplna konwekcja swobodna w układzie dwufazowym 1973 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
68 Wiktor STYBURSKI Charakterystyki scalone przetworników tensometrycznych jako podstawa określenia warunków pomiaru różnych wielkości mechanicznych 1973 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
69 Edward SZWARC Analiza i modelowanie procesów cieplno-hydraulicznych w pionowych U-rurowych wytwornicach pary dla elektrowni jądrowych 1973 Prof. Piotr Orłowski
70 Jan ŚWIRSKI Badania erozji popiołowej i ocena zużycia rur kotłowych wskutek jej działania 1973 Prof. Piotr Orłowski
71 Andrzej WIERZBA Analiza procesu samozapłonu kropel ciekłego paliwa za odbita fala uderzeniową 1973 Prof. dr Stanisław Wójcicki
72 Mirosław DUDA Parametryczny model matematyczny dynamiki kotła walczakowego do badań przy dużych zmianach obciążenia 1974 Prof. Piotr Orłowski
73 Zbyszko JAROSZEWICZ Dobór optymalnych parametrów i wyznaczenie zakresu stosowalności szczytowego zespołu turbogazowego z zasobnikiem  sprężonego powietrza 1974 Prof. Stanisław Andrzejewski
74 Józef KUNC Kinetyka jonizacji wodoru atomowego i wodoropodobnych elektronami w plazmie termicznej 1974 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
75 Marek BEDNARKIEWICZ Analiza laminarnej konwekcji swobodnej w szczelinach pierścieniowych 1974 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
76 Jerzy SUSKI Rozwiązywanie zagadnień nieustalonego przewodzenia ciepła metodami statystycznymi 1974 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
77 Jan GÓRZYŃSKI Badanie regeneratorów ciepła z ruchomym złożem 1974 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
78 Mohamed Ali Ibrahim Abu EL-ENIN Wpływ recyrkulacji spalin na parametry pracy silnika z zespołem samoczynnym 1975 Prof. dr Stanisław Wójcicki
79 Stanisław KASPRZAK Kondensacja pary z mieszaniny parowo-gazowej przepływającej ruchem burzliwym 1975 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
80 Zenon ORŁOWSKI Kryteria elastyczności cieplnej w eksploatacji turbin parowych 1975 Prof. Aleksander Uklański
81 Lech KOZŁOWSKI Wpływ warunków tworzenia się mieszaniny palnej na proces spalania w silniku wysokoprężnym z komorą wirową 1975 Prof. dr Stanisław Wójcicki
82 Krzysztof KONARSKI Kompensacja przetworników pojemnościowych do indykacji silników spalinowych 1975 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
83 Andrzej KULICKI Kinetyka kondensacji pary w ciecz w świetle kinetycznej teorii gazów 1975 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
84 Tadeusz LITWIN Badanie procesu spalania paliwa stałego do silnika strumieniowego 1975 Prof. dr Stanisław Wójcicki
85 Jan MATUŁA Model analityczny wydzielania radioaktywnych produktów rozszczepienia w elemencie paliwowym jądrowego reaktora energetycznego 1975 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
86 Mieczysław PONIEWSKI Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczania charakterystyk dynamicznych wymiennika ciepła Fielda 1975 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
87 Mirosław WYSZYŃSKI Dwufazowy model transportu ciepła w złożu ziarnistym 1975 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
88 Lech LASOCKI Wpływ fal ciśnienia w przewodzie wtryskowym na działanie wtryskiwacza w silniku z zapłonem samoczynnym 1975 Prof. Zdzisław Rytel
89 Jerzy GROCHOWSKI Zużycie podstawowych materiałów w systemie gospodarki cieplnej osiedla mieszkaniowego jako jeden z głównych parametrów optymalizacji struktury bilansu paliw i energii 1976 Prof. Czesław Mejro
90 Przemysław SZOPA Badanie własności dynamicznych spiralnego wymiennika ciepła 1976 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
91 Roman DOMAŃSKI Badanie przewodzenia ciepła w ciałach stałych przy impulsowo działającym strumieniu ciepła 1976 Prof. dr Wiesław Gogół
92 Jan ŁACH Przybliżone rozwiązanie zagadnienia konwekcji wymuszonej w rdzeniach reaktorów jądrowych z chłodzeniem metalicznym przy uwzględnieniu zmienności parametrów fizycznych w funkcji temperatury 1976 Doc. dr hab. Bohdan Krajewski
93 Mirosław NIZIELSKI Konwekcja dyfuzyjna nad poziomym źródłem liniowym 1976 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
94 Ida WIERZBA Mechanizm stabilizacji płomienia w komorach spalania ze wstępnym odparowaniem paliwa 1976 Prof. dr Stanisław Wójcicki
95 Barbara WIERZBICKA Niezawodność zasilania jako element prognozowania terenowego systemu elektroenergetycznego 1976 Prof. Czesław Mejro
96 Alicja ZIELIŃSKA Wybrane problemy gospodarcze synergicznego wpływu pyłowych i gazowych składników emisji elektrowni na środowisko 1976 Prof. Czesław Mejro
97 Piotr BADER Efekty mikropolarne przy przepływie cieczy nieściśliwej na przykładzie pomiarów lepkości wody 1976 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
98 Zbysław PLUTA Konwekcja swobodna w przestrzeni zamkniętej sprężona z przewodzeniem 1976 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
99 Mariusz ZALESIŃSKI Detonacja mieszanin pyłu węglowego z utleniaczem gazowym 1976 Prof. dr Stanisłw Wójcicki
100 Andrzej WIŚNIEWSKI Kinetyka kondensacji w warunkach konwekcji wymuszonej 1976 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
101 Mohamed KHATTAB Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach pionowych 1976 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
102 Jan ŁAJKOWSKI Metodyka optymalnego doboru typowych wymienników ciepła 1977 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
103 Stefan ERMICH Dyfuzja stężeniowa w wieloskładnikowej mieszaninie gazowej podczas laminarnego przepływu 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
104 Tadeusz FODEMSKI Efekty mikropolarne przy oddziaływaniu wirującego pola elektrycznego na ciecz 1977 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
105 Marian PIETRALIK Kondensacja mieszaniny par w obecności gazu obojętnego 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
106 Kazimierz RYDUCHOWSKI Dyssypacja energii w dwufazowym przepływie typu kroplowego 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
107 Tadeusz NOWIŃSKI Identyfikacja strumieniowej turbiny gazowej jako obiektu sterowania 1977 Prof. Aleksander Uklański
108 Andrzej SAPIŃSKI Wpływ chemiluminescencji na promieniowanie płomienia w silniku o zapłonie samoczynnym 1977 Prof. dr Stanisław Wójcicki
109 Waldemar JĘDRAL Badania przepływu przez szczelinę tarczy jako elementu optymalizacji energetycznej układu odciążającego w pompie wirowej 1977 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
110 Tomasz DYAKOWSKI Badanie wpływu kształtu powierzchni skroplin na zjawiska transportowe w warstwie przyściennej w fazie gazowej 1978 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
111 Rudolf KLEMENS Zapłon mieszanin heterogenicznych od iskry elektrycznej 1978 Prof. dr Stanisław Wójcicki
112 Jerzy SADO Zjawiska konwekcyjne w przestrzeni zamkniętej plazmy wyładowania łukowego 1978 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
113 Janusz LEWANDOWSKI Metoda wyznaczania charakterystyk dynamicznych turbin na parę nasyconą dla elektrowni jądrowych 1978 Prof. dr hab. Andrzej Miller
114 Piotr FURMAŃSKI Badanie przewodzenia ciepła w ośrodkach anizotropowych 1978 Prof. dr Wiesław Gogół
115 Andrzej PALIŃSKI Analiza straty wylotowej w turbinie parowej 1978 Prof. Aleksander Uklański
116 Andrzej TEODORCZYK Spalanie pojedynczej kropli paliwa w warunkach konwekcji wymuszonej 1979 Prof. dr Stanisław Wójcicki
117 Kazimierz GUTKOWSKI Optymalizacja chłodnic powietrza dla zamrażalni z parownikami o rozwiniętej powierzchni 1979 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
118 Jan SZYMCZYK Badanie dynamiki wymiennika masy o konstrukcji półkowej 1979 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
119 Wiesław ŻURAWSKI Wpływ szerokiego stosowania różnych form ogrzewania elektrycznego pomieszczeń bytowo-komunalnych na rozwój osiedlowego systemu elektroenergetycznego 1979 Prof. Cesław Mejro
120 Bożin DONEVSKI Badanie spadków ciśnienia przy przepływach jedno i dwufazowych przez rurę poziomą ze śrubowymi wkładkami swobodnymi 1979 Doc. dr Jacek Kulesza
121 Andrzej CHMIELOWSKI Optymalizacja konstrukcji grzejnika centralnego ogrzewania 1980 Doc. dr Edward Radwański
122 Aleksander SEGALL Badanie i optymalizacja wymiarów tarcz ułopatkowanych jako elementów wyrównoważających siły osiowe w pompach 1980 Prof. dr Kazimierz Jackowski
123 Jerzy BANASZEK Zunifikowany model numerycznego rozwiązania złożonych zagadnień przewodnictwa ciepła 1980 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
124 Tadeusz KONIKOWSKI Model przepływu pary przez turbinę do badania jej stanu cieplnego podczas uruchamiania bloku 1980 Prof. Aleksander Uklański
125 Andrzej CZAPLICKI Badanie kondensacji kroplowej 1981 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
126 Mohamed Mahrous Ali El-Sayed SHAMLOUL The effect of transversal velocity upon condensation during two phase flow 1981 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
127 Mirosław ZDANOWSKI Mechanizm zjawiska rozgorzenia w pożarach pomieszczeń 1981 Prof. dr Stanisław Wójcicki
128 Abdel Salam Fatahallah AWAD Effect of noncondensables upon dropwiso condensation heat transfer process 1981 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
129 Tomasz MARKS Zastosowanie symulacji cyfrowej w badaniu dynamiki i kinetyki wymiennika półkowego 1982 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
130 Andrzej SOBIESIAK Mechanizm rozprzestrzeniania się płomienia w systemie kropel w warunkach zerowej grawitacji 1982 Prof. dr Stanisław Wójcicki
131 Walenty KUROWSKI Analiza i doświadczalne sprawdzenie osłabienia promieniowania jonizującego przez typowe budowle 1982 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
132 Jerzy PLEWA Badanie współpracy cieplnych maszyn wirnikowych w układzie parowo-gazowym z kotłem fluidalnym 1982 Prof. dr hab. Andrzej Miller
133 Jan GRUDZIŃSKI Zastosowanie metody ustalania w teorii ruchu cieczy lepkiej i w teorii dużych ugięć płyt sprężystych 1983 Prof. dr hab. Andrzej Styczek
134 Jerzy MACKIEWICZ Metody modalnej syntezy i ich zastosowanie w analizie reaktora jądrowego w stanie ustalonym 1983 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
135 Bożena BOCZEK Zapłon mieszanin gazowych od gorącej cząstki metalu 1983 Prof. dr hab. Piotr Wolański
136 Andrzej PACEK Dobór metody opisu i symulacja cyfrowa jednoczesnych wymienników ciepła i masy 1983 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
137 Ryszard ZWIERZCHOWSKI Wymiana ciepła i masy w odgazowywaczach strugowych wody zasilającej kotły energetyczne 1983 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
138 Adam PRÓCHNIAK Analiza procesu przewodzenia ciepła w ośrodkach ziarnistych z uwzględnieniem obecności cieczy w strefie kontaktu 1983 Prof. dr Wiesław Gogół
139 Olgierd SKONIECZNY Badanie efektów asymetrii pól temperatur i strumieni ciepła w procesie przewodzenia ciepła przy okresowo zmiennych warunkach brzegowych 1983 Prof. dr Wiesław Gogół
140 Krzysztof RZYMKOWSKI Analiza możliwości wykorzystania sygnału świetlnego do wyznaczania wydajności energetycznej wybuchu jądrowego 1983 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
141 Bogdan PONIŻY Analiza procesu wywiązywania się ciepła w komorze spalania silnika pulsacyjnego 1983 Prof. dr Stanisław Wójcicki
142 Andrzej MŁOTKOWSKI Modelowanie i dobór parametrów układu akumulowania energii w siłowni ze zgazowaniem węgla 1984 Doc. dr Edward Radwański
143 Janusz TROSZKIEWICZ Analiza systemowa lokalizacji elektrociepłowni jądrowych w Polsce 1984 Prof. Czesław Mejro
144 Stanisław LATEK Zastosowanie metod binarnych zaburzeń reaktywnościowych do badania własności dynamicznych reaktora doświadczalnego typu WWR-SM 1984 Prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski
145 Włodzimierz SZMURŁO Model cieplny zabiegu krioterapeutycznego 1985 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
146 Krzysztof GRABOWIECKI Modelowanie i symulacja efektów cieplnych we hydraulicznych układach transmisji mocy 1985 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
147 Grzegorz GMURCZYK Dynamika zapłonu i spalania strugi paliwa ciekłego w modelowej komorze 1985 Prof. dr hab. Piotr Wolański
148 Ibrahim Mahmoud Mohamed El-MOGHAZY Enhancing condensation heat transfer on finned tubes in condensers 1986 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
149 Asfaw BEYENE Badanie wpływu układu konstrukcyjnego turbiny gazowej na jej właściwości ruchowe 1987 Prof. dr hab. Andrzej Miller
150 Bogdan GORCZYCA Diagnostyka niskotemperaturowej plazmy w zastosowaniu do badania efektu kaloroelektrycznego 1987 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
151 Andrzej ZAJDEL Diagnostyka niskotemperaturowej plazmy w zastosowaniu do badania efektu kaloroelektrycznego 1987 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
152 Marek WOLIŃSKI Wpływ cząstek neutralnych na detonację mieszanin gazowych 1987 Prof. dr hab. Piotr Wolański
153 Leszek JACKOWSKI Wpływ przepływu dwufazowego na warunki wymiany ciepła w skraplaczach energetycznych 1987 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
154 Krzysztof OSTROWSKI Badanie stabilności przepływu pęcherzykowego w kolumnie pionowej 1987 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
155 Marian GIERAS Mechanizm propagacji płomienia w systemie ziaren węgla w warunkach zerowej i normalnej grawitacji 1987 Prof. dr Stanisław Wójcicki
156 Wojciech SZWARC Model matematyczny do wyznaczania podstawowych parametrów palenisk fluidalnych przy zmiennych obciążeniach 1988 Prof. dr Ryszard Ziółkowski
157 Stanisław ŻURKOWSKI Wpływ reakcji chemicznej na deformacje obszaru bilansowania masy, pędu i energii 1989 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
158 Jadwiga FANGRAT Badanie procesu rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni ciał stałych o budowie polimerowej 1989 Prof. dr hab. Piotr Wolański
159 Tomasz GOLEC Dynamika odgazowania ziaren węgla 1990 Prof. dr hab. Piotr Wolański
160 Romuald MOSDORF Zastosowanie metody lokalnego potencjału do modelowania kryzysu wrzenia pęcherzykowego 1990 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
161 Ali Ahmed Mohamed HASSAN Analysis of inert gas upon intensivity of condensation in power steam condenser 1990 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
162 Artur KAPLAR Metoda wyboru układu pompowni w sieciach ciepłowniczych dalekiego zasięgu 1990 Doc. dr Edward Radwański
163 Jerzy SZCZECIŃSKI Analiza teoretyczna składu mieszanki w gaźniku silnika tłokowego 1990 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
164 Omar Mohamed DAHAB Detonation of Egyptian brown coal 1990 Prof. dr hab. Piotr Wolański
165 Wojciech WARDZYŃSKI Badania rozpoznawcze silnika ZI o zmiennym obiegu 1991 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
166 Krzysztof BADYDA Badanie własności dynamicznych układu parowo-gazowego z ciśnieniowym kotłem fluidalnym 1991 Prof. dr hab. Andrzej Miller
167 Kamal Ahmed ABED Off-Design performance characteristics of turbine stages groups 1991 Prof. dr hab. Andrzej Miller
168 Mostafa Mostafa AWAD Prevenction of the fouling effects in heat exchanger networks 1992 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
169 Atef Ahmed El-ATROUSH Gas flame stabilization in vortex behind the bluff-bodies 1992 Prof. dr hab. Piotr Wolański
170 Maher Mohamed BEKHEIT Selection of zeotropic mixtures of two refrigerants as working fluids for compresser heat pumps 1992 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
171 Isa MRAD Wpływ akumulacji ciepła w układzie regeneracji na moc szczytową i straty bloku energetycznego 1992 Dr hab. Józef Portacha
172 Tomasz WIŚNIEWSKI Badanie wymiany ciepła przy periodycznym styku ciał stałych 1993 Prof. dr Wiesław Gogół
173 Paweł SKOWROŃSKI Metoda wykorzystania modelu wielowariantowego i relacji zadań logicznych w projektowaniu systemu energotechnologicznego 1993 Prof dr hab. Janusz Lewandowski
174 Maciej KESLER Metoda intensyfikacji procesu spalania w silniku tłokowym ZI 1994 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
175 Krzysztof KARAśKIEWICZ Analiza i badania doświadczalne rozkładu ciśnienia między wirującą tarczą a nieruchomą obudową w przypadku przepływu burzliwego 1994 Prof. dr hab. Waldemar Jędral
176 Maciej MROCZKOWSKI Analiza teoretyczna dynamicznych efektów zderzenia dużych asteroidów z ciałami planetarnymi 1994 Prof. dr hab. Piotr Wolański
177 Mostafa Aziz Abd El-WAHAB Study of aerosol transport and release in the containment after severe accidents at nuclear power plant 1994 Dr hab. Jerz Sado
178 Ahmed Mohamed Abdel -Azeem El-Sebaii AFSA Investigation of thermal performance and heat transfer mechanism of selected solar-thermal conversion systems 1994 Prof. dr hab. Roman Domański
179 Tomasz SKOREK Modelling of two-phase flow in tdiding junctions with various geometries 1994 Prof. dr hab. Roman Domański
180 Amro Owes El-Sayed OWES Experimental and numerical investigation of the melting phenomenon of encapsulated PCM in horizontal cylindrical annuali 1995 Prof. dr hab. Roman Domański
181 Mariusz MARKOWSKI Metoda projektowania zbioru technologicznego wymienników ciepła, wykorzystująca PPT dla uwarunkowań szczegółowych na przykładzie Petrochemii w Płocku 1995 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
182 Michał MIKOŚ Formowanie przepływu magnetohydrodynamicznego w plazmotronie do natryskiwania powłok 1995 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
183 Konrad ŚWIRSKI Modelowanie własności dynamicznych turbiny gazowej 1995 Prof. dr hab. Andrzej Miller
184 Feisal BUTUIRAT Influence agglomeration on the behavior of aerosols in the case of fast reactor sodium fire 1995 Dr hab. Jerzy Sado
185 Abdussalam El-WAFI The analysis of a nondestructive method for the determination of a nuclear fuel burnup 1995 Prof. dr hab. Andrzej Miller
186 Fawzi Mohamed BENOAN Experimental and theoretical study of transmission of detonation through inert gas zone 1995 Dr hab. Andrzej Teodorczyk
187 Yunis Moftah Salih LAHSSUNY Transients caused by the pump coastdown in pressurized water reactor 1996 Prof. dr hab. Waldemar Jędral
188 Tomasz KOśMICKI Kształtowanie procesu spalania w silniku tłokowym o zapłonie iskrowym za pomocą wtrysku strugi gazu 1997 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
189 Adris A-ELFEITURI The influence of heat transfer conditions in feedwater heaters on the exergy losses and the economical effects of a steam power station 1997 Dr hab. Józef Portacha
190 Giuma Mohamed FELLAH Exergy analysis for selected thermal energy storage units 1997 Prof. dr hab. Roman Domański
191 Zofia TRZCIŃSKA Praca grupy reakcyjnych stopni turbinowych w warunkach odmiennych od obliczeniowych 1997 Prof. dr hab. Andrzej Miller
192 Faraj El Mahdi El-SAGIER Experimental and numerical study of solid-liquid phase change transition in a spiral energy storage unit 1998 Dr hab. Jerzy Banaszek
193 Nguyen Manh LAN An approach in computer-aided study of research reactor thermal-hydraulic aspects for safety and operational analysis 1998 Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
194 Maciej JAWORSKI Transport energii do ośrodka stałego poprzez gigantyczne impulsy laserowe 1998 Prof. dr hab. Roman Domański
195 Jolanta Radziszewska-Wolińska Mechanizm rozprzestrzeniania się płomienia w mieszaninie włókien naturalnych z powietrzem 1998 Prof. dr hab. Piotr Wolański
196 Pho Duc KY Efektywność cieplna konstrukcji dachowych w warunkach klimatycznych Wietnamu 1999 Dr hab. Piotr Furmański
197 Gamal A. AMHALHEL Thermodynamic analysis of thermochemical energy conversion of concentrated solar radiation 1999 Dr hab. Piotr Furmański
198 Paweł ZARĘBA Wpływ napięć powierzchniowych i napięcia liniowego na zjawiska zachodzące w obszarze styku trzech faz 1999 Prof. dr hab. Roman Domański
199 Mohamed Ahmed R.A. ATSHAN Modelling of thermal contract phenomena during sliding of solids 1999 Dr hab. Piotr Furmański
200 Adam SMYK Wpływ parametrów członu ciepłowniczego elektrociepłowni jądrowej na oszczędność paliwa w systemie paliwowo-energetycznym 2000 Dr hab. Józef Portacha
201 Artur RUSOWICZ Analiza wpływu stężenia tlenu w strudze plazmy przy natryskiwaniu powłok z proszków utleniających się 2000 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
202 Attya Ahmed Abou Bakr Abou ZAID Neutron multiplication method for meaurement of the amount of fissile isotopes in the spent fuel 2000 Prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski
203 Bernard SZATAN Dynamika wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych w przestrzeni zamkniętej 2000 Dr hab. Rudolf Klemens
204 Said Hamid AHMAD Metoda optymalnego doboru i zmniejszania kosztów eksploatacji pomp w przepompowniach 2001 Prof. dr hab. Waldemar Jędral
205 Rafał JARNICKI Analiza teoretyczna intensyfikacji procesu spalania w silniku ZI za pomocą strugi gazu 2001 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
206 Nikołaj UZUNOW Wpływ dyskretyzacji układu przepływowego turbiny parowej na wyniki symulacji procesów nieustalonych 2001 Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
207 Marek REBOW Badanie procesów konwekcji swobodnej w obszarze stopionym dla wybranych geometrii 2001 Prof. dr hab. Roman Domański
208 Piotr KOSIŃSKI Modelowanie matematyczne procesu wybuchu mieszaniny pyłowo-gazowych w kanałach o różnej geometrii 2002 prof. nzw. dr hab. inż. Rudolf Klemens
209 Zbigniew GUT Badanie efektywności spalania mieszanin uwarstwionych w komorze bi-modalnej 2002 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
210 Paweł BOCIAN Metoda pomiaru lokalnej, szybkozmiennej koncentracji paliwa gazowego w modelowych komorach spalania 2002 prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
211 Wojciech BUJALSKI Metoda rozdziału obciążeń w układach energotechnologicznych sterowanych przy wykorzystaniu systemów rozproszonych (DCS) 2002 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
212 Stanisław KIRYK Badanie układu wodorowej turbiny gazowej 2002 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
213 Małgorzata HELWIG Wpływ impregnacji ognioochronnej na zapalność drewna i materiałów drewnopochodnych od promieniowania 2002 2003 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
214 Jerzy KUTA Model matematyczny kotła parowego zintegrowany z rozproszonym systemem sterowania 2003 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
215 Adam RUCIŃSKI Analiza plazmowej metody destrukcji odpadów chłodniczych 2003 prof. dr hab. inż. Jerzy Sado
216 Karolina BŁOGOWSKA Badanie wpływu konwekcji swobodnej na przebieg procesu zmiany fazy w skondensowanych układach binarnych 2003 prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
217 Robert PANOWICZ Modelowanie procesu spalania metodą punków swobodnych 2003 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
218 Shengjun Zhong Modeling and Numerical Simulation of Coal Dust-Air Explosions 2003 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
219 Wiesław Glinka Zapłon paliwa stałego przez promieniowanie 2004 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
220 Grzegorz Jarmoszewicz Optymalizacja pracy elektrociepłowni przemysłowej z uwzględnieniem dynamiki zmian obciążenia 2004 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
221 Jarosław Milewski Badanie układów energetycznych z ogniwem paliwowym SOFCs 2004 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
222 Arkadiusz Kobiera Badanie inicjacji warstw materiałów wysokoenergetycznych przez detonację gazową 2004 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
223 Osama Ghazal Modelowanie matematyczne roboczego cyklu oraz emisji NOx i sadzy w silniku o zapłonie samoczynnym z komorą wstępną 2004 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
224 Olaf Kopczyński Metoda diagnozowania stanu cieplno - przepływowego turbozespołu parowego 2004 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
225 Jerzy Kołtyś Metoda wyznaczania przewodności cieplnej oparta na numerycznym rozwiązywaniu odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła 2004 prof. dr hab. inż. Roman Domański
226 Marek Sutkowski Analiza teoretyczna wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku metanu do silników o zapłonie iskrowym 2005 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
227 Paweł Oleszczak Badanie dynamiki tłumienia wybuchów pyłowych za pomocą wody 2005 prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
228 Paweł Olszewski Analiza pracy długoterminowego, gruntowego magazynu energii z regeneracją sezonową 2005 prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta
229 Piotr Świecki Metoda oceny rentowności inwestycji w elektrociepłowniach z uwzględnieniem niezawodności głównych urządzeń 2006 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
230 Przemysław Żydak Dynamika rozpylania pyłów osiadłych przez propagującą falę uderzeniową 2006 prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
231 Dorota Oleszczak Analiza wpływu spalania paliw kopalnych na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze 2006 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
232 Paweł Mazuro Silniki tłokowe o osi cylindrów równoległej do osi wału - teoria i praktyka 2006 prof. dr hab. inż. Tadeusz Rychter,prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
233 Paweł Kalbarczyk Metoda optymalizacji pracy systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem prognozy zapotrzebowania na ciepło 2006 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
234 Mohammed Elhsnawi Ignition of gaseous fuel-oxygen mixtures by hot inert gas injection 2006 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
235 Dariusz Klimkiewicz Badanie systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku metanu 2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
236 Adam Janiszewski Badanie kinetyki spalania cząstek stałych w samochodowym filtrze spalin 2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
237 Jacek Sałaciński Dobór parametrów projektowych układów hybrydowych z ogniwem typu MCFC 2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
238 Rafał Laskowski Opracowanie modeli matematycznych dla określania stanu cieplno-przepływowego turbiny parowej i wymiennika ciepła 2007 prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
239 Grzegorz Niewiński Badania własności dynamicznych turbozespołu parowego dużej mocy 2007 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
240 Jacek Szymczyk Badanie przepływu w krótkich pierścieniowych szczelinach wzdłużnych 2007 prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
241 Jan Kindracki Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne procesu inicjacji wirującej detonacji gazowej 2008 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
242 Piotr Krawczyk Badanie procesow cieplno - przeplywowych w suszarni slonecznej osadow sciekowych 2009 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
243 Mirosław Seredyński Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego 2010 prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
244 Grzegorz Rarata Badanie górnej granicy wybuchowości wodoru oraz gazowych alkanów w powietrzu i tlenie w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury 2010 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI
245 Mirosław Seredyński Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego 2010 prof. dr hab. inż. JERZY BANASZEK
246 Piotr Łapka Modelowanie krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych z zastosowaniem metody śledzenia frontu zmiany fazy 2011 prof. dr hab. inż. PIOTR FURMAŃSKI
247 Tomasz Leżański Badanie systemu spalania w silniku ZI o półotwartej komorze spalania 2012 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI
248 Antoni Salij Wpływ jakości i niezawodności układu skraplaczy turbinowych na pracę bloku energetycznego 2012 dr hab. inż. prof. pw HENRYK KAPROŃ
249 Monika Gieryń Analiza niezawodności i ryzyka w systemach energetycznych na przykładzie miejskich systemów ciepłowniczych 2012 prof. dr hab. inż. JANUSZ LEWANDOWSKI
250 Paweł Bogusławski Analiza termicznego przekształcania odpadów komunalnych w warunkach zmian wymogów dotyczących składowania 2012 dr hab. inż. prof. pw HENRYK KAPROŃ
251 Rafał Porowski Badanie przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacyjnego w mieszaninachmetanowo-wodorowo-powietrznych 2013 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
252 Bruno Deszczyński Modeling and optymization of combined heat and power plant system with a heat accumulator 2013 dr hab. inż. Konrad Świrski
253 Marcin Wołowicz Modelowanie matematycznewęglanowego ogniwa paliwowego 2013 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
254 Andrzej Grzebielec Badanie pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą 2013 dr hab. inż. Zbysław Pluta
255 Michał Folusiak Development of simulation methods of rotating detonation in complex geometries 2014 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
256 Jakub Kupecki Analysis of Micro-Combined Heat and Power Unit with Solid Oxide Fuel Cells 2014 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
257 Karol Świderski Numerical modelling of the rotating detonation combustion chamber 2014 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
258 Łukasz Szabłowski Strategia sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej 2014 prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
259 Wojciech Rudy The influence of gas doping on self-ignition of hydrogen during high-pressure release into air 2014 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
260 Łukasz Mężyk Improvement of the satellite thruster performances using supercapacitors power supply system 2015 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
261 Łukasz Kapusta Dual Liquid Fuel Direct Injection in a Heavy Duty Compression Ignition Engine 2015 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
262 Marcin Grabarczyk Badanie wpływu temperatury na ciśnienie wybuchu jedno- i dwuskładnikowych par cieczy palnych z powietrzem 2016 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
263 Karol Pietrak Study on thermal contact resistance in materials of complex structure 2016 dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
264 Kamil Futyma Study on the Impact of Sulfur Dioxide on the Performance of a Molten Carbonate Fuel Cell 2016 dr hab. inż. Konrad Świrski
265 Przemysław Ćwikowski Flash Boiling Fuel Injection in the Direct Injection SI Engine 2016 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
266 Urszula Niedzielska The influence of bifurcation and radicals chemiluminescence on the determination of ignition delay times in shock tube experiments 2016 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
267 Maciej Chmielewski Badanie wpływu zmiennej geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej 2016 dr hab. inż. Marian Gieras
268 Jacek Skiba Badanie wpływu dużych odkształceń plastycznych na właściwości termofizyczne wybranych metali 2017 dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
269 Sławomir Skwierz Model bottom-up zapotrzebowania na energię uwzględniający postęp technologiczny i zmiany relacji cenowych 2017 dr hab. inż. Wojciech Bujalski
270 Dominik Kublik Heat Transfer Behind Gaseous Detonation Waves and its Application to Propulsion Systems 2017 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
271 Jakub Kalke Numerical Modelling of Heatand Mass Transfer in Opposed-Piston Engines 2017 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
272 Sebastian Gurgacz Numerical investigations of normal and emergency shutdown conditions in Sodium Fast Reactors 2018 prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
273 Łukasz Baran Ocena zrównoważenia technologii przetwarzania energii z biomasy 2018 prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
274 Jarosław Bigorajski Analiza wydajności energetycznej i symulacja funkcjonowania systemów fotowoltaiczno-cieplnych w skali mikro 2018 dr hab. inż. Dorota Chwieduk
275 Rafał Bernat Modelling of two-phase flow in the cathode layer of molten carbonate fuel cells 2018 dr hab. inż. Jarosław Milewski
276 Szymon Fulara Badanie wpływu zmiennej geometrii turbiny na parametry robocze miniaturowego silnika turbinowego 2018 dr hab. inż. Marian Gieras
277 Rafał Pyszczek Numerical Modeling of Spark Ignition in Internal Comustion Engines 2019 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
278 Arkadiusz Szczęśniak Research on dynamic processes of molten carbonate fuel cells 2019 dr hab.inż. Jarosław Milewski, prof.PW
279 Piotr Darnowski New methods in the assessment of recriticality potential in severe accidents 2019 prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
280 Michał Leśko A method for operational optimization in a district heating system with simultaneous use of different solutions for thermal energy storage 2019 dr hab. inż. Wojciech Bujalski
281 Agnieszka Jach On Determination of Ignition Delay Times for the Modelling of DDT 2019  prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
282 Marcin Bugaj Research methodology for flexible hybrid photovoltaic thermal solar collectors 2019 prof. dr hab. inż. Roman Domański
283 Michał Pawluczyk Mitigation of hydrogen risks in Light Water Reactors using an adaptive neuro fuzzy inference system for hydrogen concentration prediction 2019 prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
284 Piotr Mazgaj Advanced Safety Analysis of an Intermediate Break Loss of Coolant Accident 2019 prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
285 Michał Kubiś Study on modification of thermal properties of epoxy-based composites 2019 prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
286 Łukasz Boruc Pojemnościowa Tomografia Komputerowa jako nowa metoda do monitorowania, wizualizacji i oceny przebiegu procesu spalania 2019 prof. dr hab. inż. Piotr Wolański