IHE / IHE News / Archived news / Plan zajęć na przyszły semestr