IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Bujalski Wojciech / Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

Wybrane projekty i opracowania:

 1. Analiza techniczno-ekonomiczna kierunków rozwoju elektrociepłowni w  Z.A. "Tarnów" S.A., Fundacja Energetyka dla Siebie i Przyszłości, Warszawa, 1997, Członek zespołu
 2. Studium możliwości technicznych i opłacalności ekonomicznej modernizacji elektrociepłowni w Z.A. "Puławy", etap I, II, III i IV, Energetyczne Projekty i Doradztwo, Warszawa, 1997 - 1998, Członek zespołu
 3. Modernizacja elektrociepłowni Zabrze. Analiza parametrów pracy bloku na parametry nadkrytyczne, Energosystem s.c., Warszawa, luty 1997
 4. Koncepcja techniczno-ekonomiczna systemu ciepłowniczego miasta Jasła - założenia, dla Urzędu Miasta w Jaśle, PROEKO sp. z o. o./Energosystem s.c., Warszawa, marzec 1998
 5. Ocena zasadności i uwarunkowań przebudowy kotłowni węglowych w osiedlach Krasińskiego i św. Wojciecha w Kłodzku, Bruun & Sorensen - Cowi sp. z o. o., Warszawa, lipiec 1998, Członek zespołu
 6. Projekt planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Stargardu Szczecińskiego, dla Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim, FEWE/Energosystem s. c., Warszawa, 15 września 1998
 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Biała Podlaska - opracowanie branżowe w dziedzinie energetyki, dla Agencji Rozwoju Komunalnego, Warszawa, lipiec 1999
 8. Założenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Warszawa, sierpień 1999, Członek zespołu
 9. Projekt planu zaopatrzenia w ciepło miasta Jasła, na zlecenie Urzędu Miasta w Jaśle, PROEKO sp. z o. o./Energosystem s.c, Warszawa, grudzień 1999
 10. Categorisation and statistical characteristic of the residential building/heating substance in Poland - w ramach projektu SAVE No 1031/P/99-33 "Technical and economic assessment of possible improvements of energy efficiency of the residential building/heating systems in Poland", Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej dla Instytutu Techniki Budowlanej, czerwiec 2000, Członek zespołu
 11. Charakterystyki techniczno-ekonomiczne bloków siłowniano-ciepłowniczych i porównanie kosztów ciepła loco odbiorca z tych źródeł z kosztami ciepła sieciowego, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej dla SPEC w Warszawie, Warszawa, 30 września 2000, Członek zespołu
 12. Ocena stanu technicznego urządzeń zamontowanych w przepompowni wody sieciowej na magistrali ciepłowniczej przy ul. Głębockiej 32 w Lublinie oraz wskazanie w oparciu o obliczenia hydrauliczne uwzględniające aktualne obciążenie czy celowym jest utrzymywanie jej w zimnej rezerwie, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej dla PEC w Lublinie, Warszawa, październik 2000, Członek zespołu
 13. Dokumentacja prywatyzacyjna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim, Tom II - Analiza perspektyw rozwoju spółki, Załącznik nr 1 - Ocena wykorzystywanych technologii w porównaniu z konkurentami w kraju i za granicą Energetyczne Projekty i Doradztwo, Poznań 11 października 2000, Członek zespołu
 14. Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu gminy. Przygotowanie planów zaopatrzenia w ciepło dla gmin Legionowo i Bytów, Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska  PW / Bruun & Sorensen - Cowi sp. z o. o., Warszawa, grudzień 2000, dla Rządu Królestwa Danii, Członek zespołu
 15. Lewandowski J., Badyda K., Kopczyński O., Bujalski W.: "Opracowanie zasad eksploatacji urządzeń wytwórczych Ciepłowni Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej". Na zamówienie SPGK Sanok. Nie publikowane. Fundacja Energetyka dla Siebie i Przyszłości, Warszawa, sierpień 2001
 16. Miller A., Badyda K., Bujalski W., Lewandowski J., Uzunow N.: "Badanie układu wodorowej turbiny gazowej". Projekt badawczy nr 8 T10B00918 (Grant KBN). Warszawa, sierpień 2001
 17. Mańkowski S., Badyda K., Bujalski W.: Możliwości i efekty wzrostu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Zielona Góra" S.A. Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska PW, Warszawa, czerwiec 2001
 18. Badyda K., Bujalski W., Kuta J., Lewandowski J. - kierownik projektu: Opracowanie programu do wyznaczania optymalnego rozkładu obciążeń w Elektrociepłowni Białystok S.A - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, grudzień - 2001 r.
 19. Badyda K. - kierownik pracy, Bujalski W., Chorzelski M., Lewandowski J., Wojdyga K.: Wariantowe opracowanie założeń i koncepcji budowy układu wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem ciepła odpadowego". Na zamówienie Promotion and Trade Center s.c. Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska PW, Warszawa, lipiec 2002
 20. Bujalski W. - kierownik pracy, Dobrzański W., Kopczyński O., Lewandowski J.: Koncepcja Modernizacji źródła ciepła w tłoczni gazu Wronów - Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Warszawa, wrzesień 2002 r.
 21. Badyda K., Bujalski W., Kuta J., Lewandowski J. - kierownik projektu: Rozwój programu do wyznaczania optymalnego rozkładu obciążeń w Elektrociepłowni Białystok S.A, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, maj 2003 r.
 22. Badyda K., Bujalski W., Jarmoszewicz G., Lewandowski J., Miller A., Sałaciński J., Twarowski A., Świrski K.: "Przegląd algorytmów do określania sprawności urządzeń w zakładach EW S.A. oraz teoretyczna ocena ich dokładności" Etap I: Część I "Ujednolicone algorytmy dla poszczególnych urządzeń", Część II "Inwentaryzacja algorytmów", Część III "Analiza błędów". Nie publikowane, ITC PW, Warszawa, listopad 2003
 23. Badyda K., Bujalski W., Lewandowski J.: "Wariantowa Koncepcja rozwoju Elektrociepłowni Warszawskich S.A. w obszarze Pasma Zachodniego". Nie publikowane, ITC PW, Warszawa,  październik 2003
 24. Lewandowski J., Świrski K., Badyda K., Miller A., Bujalski W., Kopczyński O., Laskowski R.: "System diagnostyki cieplno-przepływowej turbozespołów parowych". Projekt badawaczy nr 8 T10B02621 (grant KBN) - rozpoczęcie prac w roku 2001, termin zakończenia 31.07.2003. ITC PW
 25. Bujalski W.: "Analiza efektów modernizacji instalacji energetycznych w Zakładach Reckitt Benckiser w NDM w zakresie zmian związanych z wprowadzeniem paliwa gazowego w zamian olejowego"
 26. Badyda K. (kier), Bujalski W., Ćwikła K. (EM&CA), Karaś A. (EM&CA), Kądzielawa A. (Inst. Elektroenergetyki P.W.), Lec M., Lewandowski J., Niewiński G.: "Wielowariantowa koncepcja przystosowania Elektrowni Bełchatów S.A. do ograniczeń możliwości emisyjnych wynikających z Dyrektywy 2001/80/WE, Traktatu Akcesyjnego i projektów handlu emisjami SO2, NOx oraz CO2. Na zamówienie Elektrowni Bełchatów S.A., Nie publikowane, Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska PW, Warszawa, listopad 2004
 27. Badyda K., Bujalski W., Milewski J., Miller A.: Ocena zasadności planowanej modernizacji technologicznej spółki ELSEN połączonej z retrofitem turbozespołu parowego TG1, Fundacja "Energetyka dla Siebie i Przyszłości", grudzień 2005
 28. Badyda K., Bujalski W.: Wybór optymalnego wariantu pracy turbiny upustowo - kondensacyjnej w warunkach otwartego rynku energii elektrycznej oraz zdeterminowanych potrzeb odbiorców ciepła z uwzględnieniem wpływu cen energii i paliw - na przykładzie turbin 13UK125 oraz TK50 w EC Siekierki. ITC PW, czerwiec 2005 Na zamówienie Elektrociepłowni Warszawskich S.A.
 29. Bujalski W., Twarowski A.: Wielowariantowej koncepcji modernizacji Ciepłowni PEC Legionowo, na zlecenia Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o., z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo
 30. Praca pod kierownictwem prof. Mańkowskiego. Studium optymalizacyjne urządzeń procesowych Elektrociepłowni Szczecin i Elektrociepłowni Pomorzany w perspektywie lat 2010-2015, warszawa 2006
 31. Bujalski W., Miller A., Obliczenia potencjalnej produkcji energii elektrycznej w EC IP Kwidzyn, Warszawa 2006
 32. Badyda K., Bujalski W.: Koncepcja źródła ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego w Sokołowie Podlaskim, praca wykonana na zlecenie Centrum Doradztwa Europejskiego, Warszawa 2005
 33. Bujalski W., Lewandwski J., Uzunow N.: Opracowanie i wdrożenie algorytmów bilansowania strumieni masy i energii w Zakładzie Elektrociepłowni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, Warszawa 2007
 34. Bujalski W., Opracowanie założeń do przygotowania rozporządzenia dotyczącego porównania różnych systemów ogrzewania budynków, Warszawa 2007
 35. Lewandowski J,. Bujalski W., inni: Wariantowa koncepcja rozwoju ZOE S.A., Warszawa 2008
 36. Lewandowski J,. Bujalski W., inni: Analiza wpływu zmian w ograniczeniach emisyjnych dla instalacji LCP zawartych w propozycji nowej dyrektywy IPPC na instalacje energetyczne w warunkach polskich, Warszawa 2008
 37. Badyda K., Bujalski W., Niewiński G.: Zaprojektowanie, stworzenie, dostarczenie i uruchomienie u Zamawiającego oprogramowania doradczego do sterowania pracą zasobnika ciepła przy Elektrociepłowni Siekierki, należącej do Vattenfall Heat Poland S.A., Vattenfall Heat Poland S.A., 2009-2011
 38. Bujalski W.: Market-based instruments for reducing air pollution - Lot 1: Assessment of the possible development for an EU-wide NOx and SO2 trading scheme for IPPC installations, Entec UK Limited, 2009
 39. Opracowanie wariantowych propozycji i zakresu szczegółowego traktowania instalacji podlegających dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych, 2009
 40. Badania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych biopaliwami, Grant KBN, 2009
 41. Badanie numeryczne i optymalizacja zastosowania zasobnika ciepła w sieci ciepłowniczej,  Grant KBN, 2009-2010
 42. Lewandowski J., Skowroński P, Milewski J., Bujalski W., Futyma K., Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych, Grant KBN, 2010-2011
 43. Oceny zasadności merytorycznej, technicznej i ekonomicznej zasadności zakupu elektrociepłowni w Przeworsku, PGE Energia Odnawialna, 2010
 44. Opracowanie założeń i kluczowych elementów programu rozwoju Kogeneracji w Polsce, TGPE, 2010
 45. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, program strategiczny, NCBiR, 2010-2012
 46. Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej, Grant KBN, 2010-2011
 47. Doradcze dotyczące projektu Studium wykonalności - zabudowa elektrowni gazowej, 2010
 48. Bujalski W., Futyma K., Wstępne studium wykonalności budowy jednostki wytwórczej dla potrzeb Zakładów Chemicznych Police S.A.
 49. Bujalski W., Lewandowski J. Wstępna analiza wpływu wybudowania i przyłączenia EC Fortum do systemu ciepłowniczego Wrocławia na koszty ciepła dostarczanego odbiorcy z tego systemu, zamawiający Kogeneracja S.A.