IHE / Projects / DryWall

Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall

Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów

Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0099/16

Akronim: DryWall

Okres realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2020

Konsorcjum: Lider: Instytut Techniki Cielnej Politechniki Warszawskiej, Partner: Silten Terbud Sp. z o.o. Sp. K.

Wielkość wsparcia: całkowite wydatki kwalifikowane: 4 152 039,50 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł), dofinansowanie 3 615 391,10 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł)

Kierownik projektu: dr hab inż. Piotr Łapka, prof. PW

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Termodynamiki ITC PW

1. Opis projektu

Projekt dotyczy usprawnienia i optymalizacji pod względem zużycia energii i wydajności metody termoiniekcji, która jest stosowana przez firmę Silten Terbud do osuszania i izolowania zawilgoconych murów. W obecnej formie metoda ta posiada szereg wad m.in.: wymaga nadzwyczajnego reżimu technologicznego oraz jest bardzo czaso- i pracochłonna. Jednak największym jej mankamentem jest bardzo duża energochłonność. Metoda termoiniekcji została opracowana ponad 30 lat temu, gdy ceny energii nie miały praktycznie znaczenia i nie zwracano uwagi na aspekty ekologiczne oraz związane z racjonalnym wykorzystania zasobów. Z tego powodu jest kosztowna i nieefektywna oraz nie jest zautomatyzowana. Planuje się usprawnienie tej metody na trzech poziomach. Pierwszy będzie dotyczyć optymalizacji technologii ogrzewania i osuszania murów pod względem zużycia energii i wydajności procesu. Z kolei na drugim poziomie zostaną ulepszone urządzenia stosowane do prowadzenia procesu. Ostatni poziom dotyczyć będzie opracowania programu komputerowego do optymalnego planowania i projektowania procesu.Najważniejszym rezultatem projektu będzie opracowanie zoptymalizowanej metody termoiniekcji oraz wdrożenie jej na rynek. Metoda zostanie wdrożona w działalności własnej przedsiębiorstwa Silten Terbud, będącego Członkiem Konsorcjum, który rozpocznie świadczenie usług osuszania i izolowania murów na bazie wyników projektu. Rezultatem projektu będzie znacząco ulepszona technologia termoiniekcji, stanowiąca innowacyjność przełomową. Rozwiązanie znacząco wpłynie na strukturę rynku, ponieważ dzięki optymalizacji kosztów procesu osuszania powstanie nowa grupa odbiorców, którzy w chwili obecnej ze względu na koszty nie mogli sobie pozwolić na przeprowadzenie procesu osuszania (np. prywatni posiadacze zabytkowych obiektów, którzy nie dysponują środkami na renowację, w przeciwieństwie do obiektów stanowiących własność publiczną). Opracowana technologia osuszania będzie wyróżniała się na tle dotychczas znanych i stosowanych technologii na świecie następującymi cechami i funkcjonalnościami:

- bardzo duża oszczędność energii

W projekcie zostanie zoptymalizowana metoda termoiniekcji, powstanie nowe oprzyrządowanie do prowadzenia procesu ogrzewania i osuszania murów oraz program komputerowy do optymalnego projektowania i planowania procesu. Te działania będą ukierunkowane na poprawienie efektowności energetycznej oraz wydajności procesu. Dodatkowo proces ogrzewania i osuszania zostanie zautomatyzowany poprzez zastosowanie czujników oraz zaawansowanego układu sterowania, który zakończy ogrzewanie i osuszanie muru w momencie uzyskania wymaganych parametrów. W chwili obecnej decyzję o zakończeniu procesu podejmuje pracownik podłączający aparaturę na podstawie obserwacji organoleptycznych i prostych pomiarów. Czynności te dokonywane są raz dziennie lub raz na dwa dni, przez co praktycznie proces zawsze kończony jest za późno i w konsekwencji aparatura niepotrzebnie pracuje. Oszczędność energii uzyskana zostanie dzięki precyzyjnemu doborowi parametrów procesu oraz optymalizacji narzędzi (zestawu) do prowadzenia ogrzewania i osuszania. W ramach realizacji projektu zoptymalizowane zostaną parametry operacyjne metody, takie jak: rozstaw otworów iniekcyjnych, ich średnica i głębokość, temperatura i wydatek powietrza do osuszania, czas procesu itd. dla różnych typowych murów oraz zostanie wybrany i zoptymalizowany jeden zestaw oprzyrządowania do prowadzenia procesu ogrzewania i osuszania. Skuteczność tych działań (energooszczędność oraz ekonomiczność) zostanie poparta analizą naukową.

- niższe koszty pracy

Poprzez lepsze planowanie i projektowanie ogrzewania i osuszania murów oraz skrócenie czasu prowadzenia procesu możliwe będzie obniżenie kosztów pracy. Wszystkie prace renowacyjne związane są z ponoszeniem przez usługodawcę kosztów stałych (pensja pracownika, koszty dojazdów itp.). Dzięki opracowaniu aplikacji do planowania i projektowania ogrzewania i osuszania murów, zautomatyzowaniu procesu oraz opracowaniu nowego, wydajnego zestawu oprzyrządowania możliwe będzie skrócenie czasu pracy osoby odpowiedzialnej za renowację budynku.

- jednorodność wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Poprzez automatyzację procesu i zastosowanie czujników, efekt osuszania będzie jednakowy dla każdego fragmentu muru. Obecnie poprzez brak automatycznego sterowania procesem ogrzewania i osuszania muru otrzymuje się różny stopień jego osuszenia. Ocena stopnia osuszenia dokonywana jest organoleptycznie przez pracownika. Dzięki wprowadzeniu układu automatycznego sterowania i czujników każdy fragment muru osuszony będzie w tym samym stopniu. Wyżej opisane funkcjonalności zostaną wdrożone w postaci zoptymalizowanej metody termoiniekcji służącej do osuszania i izolowania budynków.Realizacja poniższego projektu wynika z zapotrzebowania rynku na energooszczędne i wysokowydajne technologie osuszania i izolowania murów. Ponadto przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorą i jednostką badawczą.

2. Ogłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń 1.12.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń 20.08.2018

Termin nadsyłania zgłoszeń 21.02.2019

fe_ir
ue_efrr