IHE / Education / Studia zaoczne

Studia zaoczne

Wydział MEiL prowadzi studia zaoczne inżynierskie i ma­gisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakre­sie następujących specjalności dyplomowania:

  • Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
  • Lotnictwo
  • Energetyka Cieplna
  • Robotyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie trwają 7 semestrów, a drugiego stopnia, magisterskie - 4 semestry. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów organi­zowanych średnio dwa razy w miesiącu.Studia niestacjonarne są płatne.

 Więcej informacji na stronie Wydziału: