IHE / Employees / Retired or collaborators / Zielińska Alicja

Alicja Zielińska

dr inż. - Zakład Pomp Napędów i Siłowni pokój 405b, e-mail: Alicja.Zielinska@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 02

 • Członek Rady Wydziału do 1.09.2012
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Warunków Pracy do 1.09.2012
 • Prezes Koła Nr 240 przy warszawskim oddziale SEP

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Ochrona Środowiska w Energetyce
 • Analiza wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko
 • Obliczenia kosztów ekologicznych związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
 • Opracowanie kompleksowej metodyki rewitalizacji budynków użyteczności publicznej w aspekcie zminimalizowania zużycia energii elektrycznej w tych obiektach

Dydaktyka:

 • Elektrotechnika I (wykład i ćwiczenia rachunkowe) – NW 113
 • Ochrona środowiska (wykład) – NW 109
 • Ochrona środowiska (wykład) – Studia Zaoczne – ZNW 109
 • Elektrotechnika II  (Laboratorium) – ML NK 317
 • Elektronika II (Laboratorium) – NK 316
 • Laboratorium zintegrowane – ML  NK 330

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

prace dyplomowe inżynierskie

 • Wybrane aspekty ekonomiczne związane z ograniczeniem emisji  gazów cieplarnianych w Polsce.
 • Porównanie różnych wariantów zapatrzenia w energię wybranych odbiorców komunalnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Prace przejściowe

 • Aktualne poglądy na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowiska.
 • Zagadnienia jakości dostawy energii elektrycznej w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym.

Ważniejsze publikacje:

 • Elektrotechnika i Elektronika dla  Nieelektryków WNT 2004,
 • Laboratorium  Elektrotechniki dla Mechaników -  Oficyna Wyd. PW 2011.

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne:

 • „Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych”, 2006-2009, Projekt MNiSW – 3T10B 060 30,
 • Kierownik projektu – dr inż. Adam Smyk.

Działalność organizacyjna:

 • Organizacja kursów SEP dla studentów Wydziału MEiL o specjalności Energetyka w celu uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych niskiego napięcia,
 • Społeczny Inspektor  Pracy Wydziału MEiL do 2011.

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki  Warszawskiej 1992,
 • Nagroda Rektora (zespołowa stopnia I) za osiągnięcia dydaktyczne w roku 1999,
 • Nagroda Rektora (zespołowa stopnia II) za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2004,
 • Nagroda  Rektora za działalność na rzecz uczelni 2007,
 • Srebrna Odznaka SEP 2011.