IHE / Archives / Publikacje / 1999

1999

 

Wykazy publikacji Instytutu Techniki Cieplnej PW w 1999

 

 

 

A) Książki zagraniczne:

 

Brak

 

 

 

B) Książki krajowe, monografie, rozdziały w książkach zagranicznych:

 

Brak

 

 

 

C) Skrypty uczelniane, rozdziały w książkach krajowych, książki krajowe wznowione:

 

1. Teodorczyk A.: Termodynamika Techniczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wyd.4, 1999, 208 stron

 

2. Hempowicz P., Kiełsznia R., Piłatowicz A., Szymczyk J., Tomborowski T., Wąsowski A., Zielińska A., Żurawski W., Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , Warszawa, 1999, wyd. 5, str. 620

 

3. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J.: Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym, Wyd.Nauk.PWN (1999/znak.2000), 232 str.,

 

 

 

D) Edytorstwo książek:

 

Brak

 

 

 

E) Artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych (o zasięgu międzynarodowym):

 

1. Banaszek J., Domañski R, Rebow M., El-Sagier F., Experimental study of solid-liquid phase change in a spiral thermal energy storage unit. Applied Thermal Engineering, Pergamon Press, vol.19, pp.1253-1277, 1999. (Lista filadelfijska)

 

2. Banaszek J., Jaluria, Kowalewski T.A., Rebow M. Semi-implicit FEM analysis of natural convection in freezing water. Numerical Heat Transfer - Part A, vol.36, pp.449-472, 1999. (Lista filadelfijska)

 

3. Bzowski Jacek „Effect of dissociation on the coefficient of viscosity in diatomic gases” Archives of Thermodynamics 20 (1999), No. 3-4, 3-14

 

4. Cudzi³o S., Paszula J., Trêbiñski R., Trzciñski W.A., Wolañski P.: “Studies of afterburning of TNT detonation products in confined explosions”, Archivum Combustionis, Vol. 17 (1997) No.1-4, pp.129-144, (opublik. w 1999).

 

5. Furmañski P., Banaszek J., Wiœniewski T.S.: „Radiative Heat Transfer in the Combustion Chamber of a Diesel Engine”, International Journal of Computational Fluid Dynamics, 1999, Vol. 11, pp. 325-339 (Lista filadelfijska)

 

6. Furmañski P.: Thermal Properties and Heat Sources in Composite Materials, Thermal Conductivity, Vol.24 (1999), pp.581-594.

 

7. Gieras M., Wolañski P., Hayashi T., Matsui H.: “Explosion of rare earth metal dust in nitrogen-water vapour atmosphere”, Archivum Combustionis, Vol. 17 (1997) No.1-4, pp.145-152, (opub. w 1999).

 

8. Jach K., Leliwa-Kopystyñski J., Morka M., Mroczkowski M., Panowicz R., Æwierczyñski R. and Wolañski P.: “Modification of Martian Ice-Saturated Regolith due to Meteorid Impact”, Advances in Space Research, Vol. 23, No. 11, pp. 1933-1937, 1999, Elseivier Science Ltd. (Lista filadelfijska)

 

9. Jach K., Kortas £., Leliwa-Kopystyñski J., Morka M., Mroczkowski M., Panowicz R., Æwierczyñski R. and P. Wolañski P.: “Cratering of a Comet Nucleus by Meteorides”, Advances in Space Research. Vol. 23, No. 7, pp. 1319-1323, 1999. (Lista filadelfijska)

 

10. Jach K., Morka A., Mroczkowski M., Panowicz R., B³ogowski M., Glinka W., Wolañski P.: "Zastosowanie metody punktów swobodnych do modelowania procesu spalania w silniku z zap³onie iskrowym"(Application of the free particles method for modeling of combustion processes in a spark ignition IC engine), Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.6, No 3-4, pp. 90-98, 1999

 

11. Jarnicki R., Rychter T.J., Teodorczyk A.: "Symulacja numeryczna wtrysku gazu i spalania w komorze o sta³ej objêtoœci",(Numerical simulation of methane injection and combustion in a constant volume chamber), Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.6, No 3-4, pp. 113-120, 1999

 

12. Klammer J., Klemens R., Korobeinikov V.P., Markov V.V., Men’shov I.S. and Wolanski P.: “On Ignition and Unsteady Flows of Dusty Gases with Combustion Reactions”, Combust. Sci. and Tech. V. 142, p. 81-90, 1999. (Lista filadelfijska)

 

13. Koæmicki, T., Bocian, P., Le¿añski, T., Rychter T.: "G³owice do silnika badawczego umo¿liwiaj¹ce wizualizacjê procesu spalania" (Cylinder heads of research engine with combustion process visualisation), Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.6, No 3-4, pp. 147-150, 1999

 

14. Kowalewski T.A., Rebow M. Freezing of water in the differentially heated cubic cavity Int. J. of Comp. Fluid Dynamics 1999 vol. 11, s. 193-210 (Lista filadelfijska)

 

15. Poniewski M. E., Wójcik T. M., „Experimental Investigation of Boiling Heat Transfer Hysteresis on Metal Fibrous Porous Coverings”, Archives of Thermodynamics, Vol. 20 (1999), no. 1-2, pp. 1-26.

 

16. Przastek J., D¹bkowski A., Teodorczyk A.: The Study of Exhaust Gas Recirculation on Efficiency and NOx Emission in Spark Ignition Engine, SAE Technical Paper 01-3514, pp.1-8, 1999

 

17. Smirnov N.N., Nikitin V.F., Klammer J., Klemens R., Szatan B., Wolañski P., Legros J.: "Theoretical Modeling of Turbulent Combustion of Dust-Air Mixtures", Archivum Combustionis, Vol. 17 (1997), No. 1-4 (druk ukoñczono w styczniu 1999).

 

18. Wiœniewski T.S., Furmañski P.: „Thermal Contact Conductance of Valve Face/Seat Interface in IC Engine”, Thermal Conductivity 24, Technomic Publishing Co. , 97-104, 1997, (ukaza³o siê w 1999 roku)

 

19. Wolañski P., Oppenheim A.K.: "Silniki o kontrolowanym spalaniu" (Controled combustion engines), Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.6, No 3-4, pp. 301-308, 1999

 

 

 

F) Artykuły naukowe w czasopismach krajowych, artykuły przeglądowe zagraniczne:

 

1. Abatorab A., Teodorczyk A.: "Mathematical Modeling of Catalytic Ignition of Methane-Air Mixture", Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej, Nr 56, str. 297-304, 1999.

 

2. Arabas J., Domański P., Lewandowski J. Świrski K.: „Sterowanie kotłów energetycznych z wykorzystaniem sieci neuronowych”. Politechnika Warszawska, Prace Naukowe Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska z.3 (1999) str. 9-25.

 

3. Badyda K., Lewandowski J., Miller A.: “Emisja substancji szkodliwych w turbinach gazowych, mozliwości i środki służące ograniczeniu” Politechnika Warszawska. Prace Naukowe s. Konferencje z.17 (1999). Str.13-22

 

4. Badyda K., Skowroński P., Bujalski W.: “Emisja dwutlenku siarki z ciepłowni i elektrociepłowni przemysłowych - technologie ograniczania emisji i warunki zastosowań”. Politechnika Warszawska. Prace Naukowe s. Konferencje z.17 (1999). Str 23-38.

 

5. Banaszek J., Projection FEM for Liquid-Solid Phase Change Controlled by Convection and Conduction. Scientific Papers of Kielce University of Technology, Mechanics, vol.67, pp.23-34, 1999

 

6. Brodowicz K., Perończyk J., Rusowicz A., Stefko A.: „Natryskiwanie plazmowe i obróbka powłok z proszku Si3N4 + Al2O3 na częściach maszyn”, Prace Naukowe PW Inżynieria Materiałowa z.10 1999. (s.95-100)

 

7. Dobrzański W., Kuta J., Szwarc W.: Układ kontrolno-pomiarowy do wyznaczania końca strefy odparowania w kotle przepływowym Bensona, Prace Naukowe PW, 1999r., z.17, str.47-53

 

8. Domański R., Banaszek J., Rebow M. Badania spiralnego magazynu energii cieplnej, Politechnika Warszawska Prace Naukowe, Mechanika, 1999 z. 181, s. 39-51

 

9. Domański R., Lisewski Z., Mikoś M., Jaworski M., Rzeszutek L., Rebow M.: Badanie procesów wytwarzania i właściwości cieplnych wielowarstwowych powłok ochronnych nakładanych techniką plazmową na części maszyn pracujące w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych. Prace Naukowe PW, Inżynieria Materiałowa, z. 10, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, str. 20

 

10. Iki M., Hama J., Takahaski S., Miller A., Kiryk S.: „Future Hydrogen Technologies in Power Engineering and Semi-Closed Gas Turbine System. Politechnika Warszawska. Prace Naukowe s. Mechanika z.181 (1999) str.97-106.

 

11. Jędral W., Wpływ sposobu regulacji pomp ze względu na warunki współpracy elektrociepłowni lub ciepłowni z miejskim systemem ciepłowniczym, Prace Naukowe P.W., Mechanika, z. 181, s.107-118, r.1999

 

12. Jędral W., Zmiana sprawności pompy wirowej przy zmianie jej prędkości obrotowej, Prace Naukowe P.W., Mechanika, z. 181, s.119-124, r.1999

 

13. Karaśkiewicz K., Jędral W., Niepewność pomiaru parametrów pomp w laboratorium akredytowanym, Biuletyn ITC PW, nr 86, s.71-79, r.1999

 

14. Lewandowski J., Domański P., Adamczyk A., Cira K.: „Nowe możliwości sterowania kotłów dla celów obniżenia emisji substancji szkodliwych Nox, SO2, widzialne zanieczyszczenia (OPACITY). Politechnika Warszawska. Prace Naukowe s. Mechanika z.181 (1999) str.152-166.

 

15. Miller A., Badyda K., Kuta J., Szwarc W., Miller K.: “Badanie dynamiki stanowiska z ciśnieniowym paleniskiem fluidalnym” Politechnika Warszawska. Prace Naukowe s. Mechanika z.181 (1999) str.174-184.

 

16. Mosdorf R., Poniewski M. E., Ulbrich R., „Fractal Analysis in Two-Phase Flow”, Sci. Papers Kielce, Univ. Techn., s. Mechanics, no. 67, 1999, pp. 303-322

 

17. Pastuszko R., Poniewski M. E., „Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze z dwuwarstwowym z pokryciem porowatym”, Zeszyty Naukowe PŚk, s. Mechanika, nr 70, 1999, str. 25-38

 

18. Piasecka M., Piwowarski Sz., Poniewski M. E., „Kalibracja termoczułych ciekłych kryształów do wyznaczania dwuwymiarowego pola temperatury”, Zeszyty Naukowe PŚk, s. Mechanika nr 70, 1999, str. 39-52

 

19. Piasecka M., Piwowarski Sz., Poniewski M. E., „Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w wąskim kanale”, Zeszyty Naukowe PŚk, s. Mechanika nr 70, 1999, str. 53-60

 

20. Pluta Z., Wnuk R.:"Modelowanie numeryczne zagadnień cieplno - przepływowych w zbiornikach z dwoma mediami magazynującymi energię", Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, 68, 49 - 69, (1999)

 

21. Poniewski M. E., Wiœniewski M., Wójcik T. M., „Heat Transfer Crisis on Porous Surfaces – Experimental Investigations and the Outline of Maximum Point Proces Raised Model”, Sci. Papers Kielce Univ. Techn., s. Mechanics, no. 67, 1999, pp. 323-338.

 

22. Poniewski M. E., Wiśniewski M., Wójcik T. M.: „Proces punktowy maksimum jako narzędzie do modelowania wewnątrzwarstwowego kryzysu wrzenia”, Zeszyty Naukowe PŚk, s. Mechanika nr 70, 1999, str. 61-70

 

23. Poniewski M. E., Wójcik T. M., Wiśniewski M., „Badania eksperymentalne i teoretyczne histerezy wymiany ciepła przy wrzeniu w warstwie porowatej”, Zeszyty Naukowe PŚk, s. Mechanika nr 70, 1999, str. 71-96

 

24. Portacha J., Smyk, Szymczyk J., Zielińska A., Koszty ekologiczne przy wytwarzaniu ciepła w elektrociepłowni o parametrach wody sieciowej dopuszczalnych dla siceci preizolowanych. Konferencja PBEC;99, Warszawa, 1-3. grudnia 1999 r. Politechnika Warszawska. Prace naukowe, Mechanika, z.181, s.219-225 . Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1999.

 

25. Rusowicz A., Mizera J., Stefko A., Perończyk J.: ”Aplikacyjne natryskiwanie plazmowe powłok z azotku tytanu (TiN) w ciśnieniu atmosferycznym”. Prace Naukowe PW Inżynieria Materiałowa z.8 1999. (s.91-94)

 

26. Sado J.: Jednowymiarowy przepływ gazu rzeczywistego, Biuletyn ITC PW, Nr 86, str. 3-37, 1999

 

27. Śmiech M., Beyene A., Badyda K., Miller A.: “Działalność programu Industrial Assesment Center (IAC) fundowanego przez amerykański Departament Energii (Department of Energy - DOE)”. Politechnika Warszawska. Prace Naukowe s. Konferencje z.17 (1999). Str. 203-210.

 

28. Uzunow N., Lewandowski J., Miller A.: „Simulation of Steam Turbine Transient Performance”. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej CMP - Turbomachinery z. 115 (1999), str 397-404.

 

 

 

G) Materiały konferencyjne międzynarodowe, artykuły przeglądowe krajowe:

 

 

 

1. Badyda K., Uzunow N.: Emissions from the Utility Power Industry in Poland - Limitations and Trends” Proceedings of the Energy Forum 99. Św. Konstanty i Helena (Warna) 16-18 VI.1999. Additional Papers str.75-84.

 

2. Badyda K.: “Technical aspects of polish pollution regulations for emission reduction for power generation industry”. Proceedings of 7-th International Symposium “Standarization in Environmental Protection. Air Quality”. Warszawa, 24-25 marca 1999. Str 79-92.

 

3. Domañski R., Jaworski M.: Comparative Studies of Different Mathematical Models of Very Short Laser Pulse Energy Absorption by Solids, Progress in Engineering Heat Transfer, Proceedings of the 3 rd Baltic Heat Transfer Conference, IF-FM Publ 1999, Str.3 – 10

 

4. Furmañski P., Banaszek J., Wiœniewski T.S., Rebow M.: „Influence of Thermal Radiation from the Burned Zone on Heat Transfer in the Piston of Diesel Engine”, Progress in Engineering Heat Transfer, IF-FM Publishers, Gdañsk, 1999, pp. 11-18

 

5. Furmañski P., Wiœniewski T.S.: „Methods of Determinations of Radiative Properties of Some Thermal Insulations”, Progress in Engineering Heat Transfer, IF-FM Publishers, Gdañsk, 1999, pp. 19-26

 

6. Ho¿ejowski L., Grysa K., Piwowarski Sz., Poniewski M. E., „Heat transfer coefficient identification on the solid – fluid boundary with the phase change in the fluid”, GAMM`99 Gesselschaft fur Angewandte Mathematic und Mechanik, Annual Meeting, Metz, France, 1999, pp.2

 

7. Klemens R., Wolañski P., Klammer J., Korobeinikov V.P., Markov V., Men'shov I.S.: "Combustible Dusty Gas Flowes Behind Shock Waves", 17th ICDERS - International Colloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, July 25-30, Heidelberg, Germany, University of Heidelberg,1999, CDR.

 

8. Leżański T., Rychter T.J., Teodorczyk A.: Maszyna pojedynczego sprężu w badaniach systemu spalania silnika ZI o półotwartej komorze spalania, International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES’99, Zakopane, Sept.14-16, str.128-130, 1999.

 

9. Mehdiyev R., Nolte R. , Wolañski P.: "Startified Charge Combustion in the Special Chamber of the IC Piston Engine", 17th ICDERS - International Colloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, July 25-30, Heidelberg, Germany, University of Heidelberg ,1999, CDR.

 

10. Miller A., Kiryk S.: „Perspektywiczne technologie wodorowe w energetyce”. Gospodarka Paliwami i Energią 12/1999. Str 2-7.

 

11. Miller A., Lewandowski J., Badyda K., Œwirski K.: “Gas turbines - modelling and simulation”. IMECHE Conference Transactions. Third European Conference on Turbomachinery: Fluid Dynamics and Thermodynamics” London 1999. Vol. B str.1099-1108.

 

12. Olędzki J., Jaworski J., Przygodzki J.: „Podstawowe procedury przetwarzania sygnałów stosowanych w badaniach materiałów magnetycznych”, Metriały VII Międzynarodowego Sympozjum „Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Badaniach Fizycznych, wyd. Pol. Rzeszowska, str. 122-129, 1999

 

13. Orzechowski T., Poniewski M. E., „The Measurement of Heat Losses to the Environment with two Techniques”, III-rd Baltic Heat Transfer Conference, Gdañsk – 1999, pp. 777-790.

 

14. Pluta Z.: ”Klasyfikacja i właściwości termicznych izolacji transparentnych”, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 4 (349), 16 - 27, (1999)

 

15. Pluta Z.: ”Przykłady zastosowań izolacji transparentnych w energetyce słonecznej oraz w budownictwie”, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 5 (350), 35 - 38, (1999)

 

16. Pluta Z.: „Przegląd charakterystyk sprawnościowych płaskich kolektorów energii promieniowania słonecznego”, Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „Wykorzystanie Energii Odnawialnej w Rolnictwie”, Wyd. IBMER, Warszawa 1999, Zeszyt 3, str. 46 - 52

 

17. Pluta Z.: „Stawy słoneczne z gradientem zasolenia - zarys teorii i problemy eksploatacyjne”, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 11 (356), 15 - 18, (1999)

 

18. Pluta Z.: ”Stawy słoneczne - alternatywą pozyskiwania energii słonecznej do celów grzewczych”, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 7 (352), 17 - 20, (1999)

 

19. Przygodzki J.: „Nowe perspektywy rozwoju czujników inteligentnych”, Materiały XXXI Międzynarodowej konferencji Metrologów MMK’99, wyd. Politechniki Białostockiej, 1999

 

20. Sado I.:”Two temperature weakly ionized plasma”, Proc. of the 1999 ASME Energy Sources Conference, , February 1-3, Huston TX, pp.1 - 5, 1419 CD, 1999

 

21. Sado J.:”Svoistwa p³azmy izpolzovannoj w p³azmiennych dvigatielach”, Tiezisy Dok³adov Mie¿dunarodnoj Kanfierencji, 20-21 Apriel 1999, Moskwa, p.103

 

22. Skowroński P., Bujalski W., Metoda automatycznej generacji zlinearyzownych modeli systemów energotechnologicznych, Archiwum Energetyki t. XXVIII nr 3-4 s. 19-32, 1999.

 

23. Smyk A, Portacha J., Fiszdon J., Thermodynamic Analysis of Various Heat Generation Method, 1999 International Mechanical Engineering Congres & Exposition - ME’99, Nashville, Tenessee, USA. November 14-19, 1999. Proceedings of the ASME Advanced Energy Systems Division-1999. AES-Vol.30, pp 655-660, 1999.

 

24. Smyk A., Sikora S.: Aspekty możliwości dostarczania ciepła z warszawskiego systemu ciepłowniczego na potrzeby pozyskiwania chłodu w okresie letnim, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, str.5-9, Nr 8/1999

 

25. Teodorczyk A., D¹bkowski A.: "Suppression Effectiveness Studies of Inert Gases, Halons and Halon-Alternative Agents on Detonations", 17th ICDERS - International Colloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, July 25-30, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany 1999, CDR.

 

26. Teodorczyk A., Przastek J.: "Analiza obliczeniowa wpływu recyrkulacji spalin na emisję NOx w silniku o zapłonie iskrowym", International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES’99, Zakopane, Sept.14-16, str. 253-260, 1999.

 

27. Uzunow N., Lewandowski J., Miller A.: "Simulation of steam turbine transient performance". Proceedings of the SYMKOM '99, £ódz

 

28. Wiœniewski T.S., Rosochowska M., Chodnikiewicz K.: „A New Method of Measurement of Thermal Contact Conductance in Metal Forming Operations”, Progress in Engineering Heat Transfer, IF-FM Publishers, Gdañsk, 1999, pp. 175-182

 

29. Wolañski P., Trzciñski W.A., Szymanczyk L.: "Visualization of Turbulent Combustion of TNT Detonation Products in Steel Vessel", 17th ICDERS- International Colloquium on Dynamics of Explosions and Reactive Systems, July 25-30, Heidelberg, Germany, University of Heidelberg, 1999, CDR.

 

30. Wolañski, P., Oppenheim, A.K.: "Controlled Combustion Engines (CCE)", SAE Technical Paper 1999-01-0324 International Congress and Exposition, Detroit, Michigan, USA, March 1-4, str. 1-5, 1999.

 

 

 

H) Materiały konferencyjne krajowe:

 

 

 

1. Błogowska K., Cybulski A., Kowalewski T.A. ”Pomiar stężenia soli dla konwekcji swobodnej zamarzającego roztworu NaCl”, VII Zjazd Termodynamików, materiały konferencyjne, t 1, str. 89 – 94, Kraków 1999

 

2. Bzowski Jacek „Drugi współczynnik wirialny w dysocjujących gazach dwuatomowych” XVII Zjazd Termodynamików, Materiały konferencyjne Kraków 1999, str. 161-170

 

3. Domański R., Jaworski M.: „Modelowanie procesów pochłaniania energii pikosekundowych impulsów laserowych przez metale, XVII Zjazd Termodynamików Materiały Konferencyjne, Politechnika Krakowska, 1999, T.2 str.533-541

 

4. Domański R., Szuster T.: Odnawialne źródła energii na Wydziale MEIL PW , Wykład plenarny „Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii, BOŚ – International Paper 1999

 

5. Domański R.: Konwersja i akumulacja energii w XXI w., XVII Zjazd Termodynamików, Materiały konferencyjne Kraków 1999, str. 313

 

6. Domański R.: Miejsce odnawialnych źródeł energii i akumulacja energii w energetyce u progu XXI wieku, Wykład plenarny na imienne zaproszenie „Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii”, BOŚ – International Paper 1999

 

7. Furmański P., Banaszek J.: Numeryczny model kondukcyjno-radiacyjnej wymiany ciepła w izolacjach, Materiały XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane 1999, str.355-367

 

8. Grochowski J., „Ocena sytuacji elektroenergetyki Polskiej”, wydawca C.O.B.R. Elektromontaż str.75¸87, 1999 r.

 

9. Grochowski J., „Taryfy ciepłownicze w świetle Ustawy Prawo Energetyczne”, wydawca C.O.B.R. Elektromontaż str. 87¸99, 1999 r.

 

10. Jędral W.: Racjonalna regulacja wydajności pomp sieciowych współpracujących z miejskim system ciepłowniczym, VII Konfer. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA ENERGII I ŚRODOWISKA, Gdańsk-Sobieszewo, mater. konfer., vol. II, s.175-182, r.1999.

 

11. Jędral W., Perspektywy modernizacji pomp i instalacji pompowych w energetyce, V Konfer. Nauk.-techn. MODERNIZACJI I OSZCZĘDNOŚCI W ENERGETYCE, SOLINA - Jawor, mater. konfer., s.11-24, r.1999

 

12. Jędral W., Pompy w transporcie i oczyszczaniu ścieków, V Krajowe Forum Producentów i Użytkowników Pomp, Kiekrz, mater. konfer., s.63-76, r.1999

 

13. Lisewski Z. , Rzeszutek L., Domański R.: Numeryczna symulacja procesów wymiany ciepła w łopatkach kierownicy turbiny gazowej, XVII Zjazd Termodynamików Materiały Konferencyjne, Politechnika Krakowska 1999, Str 769

 

14. Pluta Z.: ”Komputerowe wspomaganie nauczania o fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego”, Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane 1999, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 1999, tom III, str. 1071 - 1080

 

15. Portacha J., Smyk A, Wpływ parametrów ekonomicznych i czasu użytkowania mocy szczytowej na opłacalność różnych źródeł ciepła. Rynek Energii Cieplnej - REC’ 99, Nałęczów, 17-20 listopad 1999 r. Materiały konferencyjne, s.93-98, 1999.

 

16. Przygodzki J.: „Niektóre nowe problemy dotyczące badań blach elektrotechnicznych”, Materiały XIII Beskidzkiego Seminarium Elektryków BSE’99, Archiwum Konferencji PTETiS, str. 23-33, 1999

 

17. Skowroński P., Prognoza krajowego bilansu paliw energetycznych do roku 2010 i postulowane kierunki działań racjonalizujących produkcję energii, Materiały Seminarium Polskiego Komitetu Energetyki FSNT-NOT, FSNT-NOT,1999,20 str.,

 

18. Skowroński P., Twarowski A., Hille E., Koncepcja i założenia modelowe zintegrowanego sytemu zasilania w energię w osiedlu mieszkaniowym, Materiały IV Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, ITC PW,1999, t2 str. 185-194,

 

19. Smyk A., Sikora S., Możliwości dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego na potrzeby pozyskiwania chłodu w okresie letnim. XI Sympozjum Ciepłownicze. IGCP, Płock 24-26 listopad 1999 r , Materiały konferencyjne, 1999.

 

20. Uzunow N., Lewandowski J.:"Badanie wlasnosci akumulacyjnych ukladu przeplywowego turbiny parowej", Materialy XVII Zjazdu Termodynamikow, Krakow, 1999, str. 1483-1490

 

 

 

I) Inne artykuły (popularno - naukowe, inżynierskie itp.):

 

1. Lewandowski J.: „Kształcenie kadr dla energetyki” Biuletyn Energetyczny 2/1999 str 28-29.

 

2. Jędral W., Ocena sprawności pomp wirowych o wydajnościach powyżej 40 m3/h, Pompy-Pompownie, nr 11, s.14-16; nr12, s.24-26, r.1999

 

3. Poniewski M. E., Skowroński P., „Nowoczesne źródła ciepła, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej”, ‘Nowoczesne Systemy Grzewcze’, Izba Gospodarcza – Ciepłownictwo Polskie, Kielce – 1999, str. 1-14.

 

 

 

J) Patenty:

 

1. Jędral W., Jackowski K., Zespół uszczelniający pompy wirowej, patent RP nr 177202 (decyzja UPRP z dn.30.04.1999), WUP, nr 10, 1999 r.

 

2. Miller A., Szwarc W., Tomborowski T.: „Sposób kontroli płomienia”, Nr 00176723, decyzja UPRP z dn. 09.02.1999

 

3. Poniewskiego M. Nr 176683

 

 

 

K) Wzory użytkowe:

 

Brak