IHE / IHE News / Job offers / Archiwum / Praca dla studentów przy projekcie badawczym

Praca dla studentów przy projekcie badawczym

Praca dla studentów przy projekcie badawczym

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej sp. z o.o. Spółka Skarbu Państwa w Warszawie ul. Łucka 15, ogłasza konkurs na stanowisko – młodszy specjalista badawczy –  (dwa etaty),

skierowany do studentów ostatniego roku studiów politechnicznych posiadających co najmniej stopień zawodowy inżyniera oraz absolwentów studiów politechnicznych ze stopniem magistra o specjalizacjach w:

- projektowaniu układów elektronicznych i tworzeniu oprogramowania urządzeń inżynieryjnych,

- dziedzinie optyki i optometrii.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie adresowane do Prezesa Zarządu Spółki będące zgłoszeniem do konkursu oraz zawierające aktualne dane do kontaktu.
  2. Zaświadczenie (wystawione przez właściwą uczelnię) o odbywaniu/odbyciu studiów politechnicznych, zawierające również średnią ocenę z egzaminów w trakcie dotychczasowych studiów (dla studentów).
  3. Dyplom ukończenia studiów politechnicznych potwierdzający uzyskanie stopnia mgr inż. (dla absolwentów) - oryginał lub odpis poświadczony przez kandydata (w przypadku odpisu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginału lub urzędowego odpisu poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego).
  4. List motywacyjny wraz z określonymi szczegółowo zainteresowaniami badawczymi i tematyką pracy magisterskiej oraz dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Łucka 15 pok. 309 w dni robocze (w godz. od 900 do 1500), przesłać listem poleconym na adres: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-842) przy ul. Łucka 15, lub przesłać na adres e-mail: biuro@cobrabid.pl w terminie do dnia 28 lutego 2018r.

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych
w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich składania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 22 749 16 92

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. O wynikach i zamknięciu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Do składanego podania prosimy dopisać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej sp. z o.o. w Warszawie ul. Łucka 15 (Spółka Skarbu Państwa), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i w związku z późniejszym zatrudnieniem.

Klauzula informacyjna.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy, o których mowa w zamieszczonym ogłoszeniu jest Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej sp. z o.o. Spółka Skarbu Państwa w Warszawie ul. Łucka 15. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).