IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Gieras Marian

Marian Gieras

Marian Gieras

dr hab. inż., prof. PW

Zakład Silników Lotniczych

pokój 307b

e-mail Marian.Gieras@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 22

Materiały dydaktyczne

 (dostępne po zalogowaniu się)

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp

 • Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN ;
 • Członek Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN;

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Procesy spalania, wybuchu i metody tłumienia wybuchów;
 • Spalanie w palnikach, silnikach tłokowych i turbinowych;
 • Modelowanie komputerowe procesów roboczych silników tłokowych i turbinowych;
 • Modelowanie komputerowe spalania

Dydaktyka

 • Komory spalania silników lotniczych
 • Systemy sterowania i zasilania silników
 • Zawansowane laboratorium silników lotniczych
 • Laboratorium spalania
 • Advanced aero engine laboratory

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Badania stoiskowe silników turbinowych
 • Modelowanie komputerowe procesów roboczych silników turbinowych;
 • Badania procesów spalania i wybuchów
 • Modelowanie komputerowe spalania i wybuchów

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. R. Klemens, M. Gieras, M. Kałużny, „Dynamics of Dust Explosions Suppression by Means of Extinguishing Powder in Various Iindustrial Conditions”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 20,  pp. 664-674, 2007.
 2. M. Gieras, R. Klemens, A. Kuhl, P. Oleszczak, W. Trzciński, P. Wolański, „Influence of  Chamber Volume on the Upper Explosion Limit for Hexane-Air Mixtures”,  Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 21,  pp. 423-436, 2008.
 3. M. Gieras, „Flame Acceleration Due to Water Droplets Action”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 21,  pp. 472-477, 2008.
 4. M. Gieras and R. Klemens, „Studies of dust explosion suppression by water sprays and extinguishing powders“ Fire & Safety Magazine, Spring, pp. 4-8, 2008.
 5. M. Gieras and R. Klemens, „Experimental studies of explosions of methane-air mixtures in a constant volume chamber”, Combust. Sci. and Tech., 181: 1–13, pp. 641-653, 2009.
 6. M. Gieras, „Komory spalania silników turbinowych – organizacja procesów spalania”,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.
 7. M. Gieras, M. Kałużny, R. Klemens, “Suppression of Dust Explosions by Means of Active Super Fast Explosion Suppression System of 5 Liters Volume”, International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, Vol. 9, pp. 1-27, 2010
 8. M. Gieras, „Spalanie – wybrane zagadnienia w zadaniach”,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.
 9. M. Gieras, D. Jasiński, ”Analysis of possibility of Fluent code application for simulation of combustion process in piston engines”, Archivum Combustionis, Vol.31, No 1-2, 2011.
 10. M. Gieras, ”Studies on Process of Dust Explosion Suppression by Water Spray”, Archivum Combustionis, Vol.31, No 1-2, 2011.
 11. M. Gieras and R. Klemens, “Effctiveness of an active dust and gas explosion suppression system”, Journal of Power Technologies, 92 (1), pp. 1–11, 2012.
 12. M. Gieras and T Stańkowski, “Computational study of an aerodynamic flow through a micro-turbine engine combustor”, Journal of Power Technologies 92 (2), pp. 68–79, 2012.

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

 • Urządzenie odpylające z aktywnym układem tłumienia wybuchu - Przeprowadzenie badania aktywacji układu gaśnic na urządzeniu prototypowym oraz wykonanie elementów niezbędnych do przeprowadzenia próby,  Projekt Badawczo – Rozwojowy KBN, praca wykonana na zlecenie Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”
 • To undertake dust explosion tests in 1.3 m3 vessel- Determination of Explosion Parameters of the Dust Mixture of Mono-ammonium Phosphate (MAP) and Sulphur with Air, praca badawcza nr 51011203-09-OS wykonana na zlecenie firmy Shell Technology Centre Thorton w Anglii.
 • Opracowanie typoszeregu aktywnych superszybkich systemów tłumienia wybuchów przemysłowych, Projekt Rozwojowy MNiSzW, nr R0304302
 • Minimizing Risk for and reducing impact of fire and explosion hazard in underground coal mining, Skuteczna ochrona przed wybuchem,  Projekt UE, nr RFCR-CT2010-00005 MINFIREX

Osiągnięcia w kształceniu kadr

 • Recenzje doktoratów – 1

Działalność organizacyjna

 • Pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale MEiL
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. jakości kształcenia na Wydziale MEil
 • Członek  Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na Politechnice Warszawskiej
 • Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowych:
  • 20th International Symposium on Combustion Processes - Pułtusk 2007
  • 34th International Symposium on Combustion – Warszawa 2012

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda I-go stopnia (zespołowa) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej 1987.10.01.
 2. Nagroda I-go stopnia (zespołowa) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 01. 10.1991
 3. R. Klemens, M. Gieras, J. Nowaczewski, Nagroda III stopnia Głównego Inspektora Pracy (PIP)  za wybitne prace  naukowo-badawcze z dziedziny ochrony i bezpieczeństwa pracy. 06. 12. 1996.
 4. Nagroda II-go stopnia (zespołowa) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe 01. 10. 2000
 5. R. Klemens, M. Gieras, J. Nowaczewski., A. Maranda,  Nagroda Rektora PW. I stopnia za pracę naukowo-badawczą. Nagroda zespołowa (30. 08. 2002).
 6. R. Klemens, M. Gieras, J. Nowaczewski, Nagroda III stopnia Głównego Inspektora Pracy (PIP) za prace naukowo-badawcze i dyplomowe z dziedziny ochrony pracy, „Badanie i modelowanie procesów propagacji i tłumienia wybuchów pyłów przemysłowych”. Nagroda zespołowa (listopad 2002).
 7. Nagroda II-go stopnia (zespołowa) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 2.10.2006, R. Klemens, M. Gieras, M. Kałużny
 8. Nagroda I-go stopnia (indywidualna) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 1.10.2007, M. Gieras
 9. Nagroda II-go stopnia (zespołowa) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2007, 30.08.2008, R. Klemens, M. Gieras, M. Kałużny, P. Oleszczak, P. Wolański, P. Żydak
 10. Nagroda I-go stopnia (zespołowa) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2010,  M. Gieras, R. Klemens, 30 wrzesień 2011.
 11. Nagroda I-go stopnia (indywidualna) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2010, M. Gieras, 30 wrzesień 2011.
 12. Nagroda I-go stopnia (indywidualna) J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2011, M. Gieras, 30 sierpień 2012.

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2010)