IHE / Education / Studia podyplomowe / Budownictwo Energooszczędne, Certyfikacja Energetyczna, Audyt Energetyczny i Termomodernizacja Budynków

Budownictwo Energooszczędne, Certyfikacja Energetyczna, Audyt Energetyczny i Termomodernizacja Budynków

Zapraszamy na XIII wydanie Studium w r. ak. 2024/25

Rekrutacja odbywa się przez stronę https://rekrutacja.pw.edu.pl/

50% zniżka dla studentów II stopnia studiów dziennych MEiL PW

25% zniżka dla studentów studiów dziennych innych wydziałów PW

Studia rozpoczynają się na przełomie październik/listopad i trwają do czerwca włącznie.

Szczegóły na stronie https://be.itc.pw.edu.pl/

Miejsce: 00-665 Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej PW, ul Nowowiejska 21/25
 Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
Sekretariat:  e-mail: be.itc@pw.edu.pl

Maja Dąbrowska, tel. 22 234 52 56

Agnieszka Żmuda, tel. 22 234 52 36, Fax 22 825 0565

Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej sala 105

Tematyka SP związana jest z zagadnieniami kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

(Budownictwo Energooszczędne, Certyfikacja Energetyczna, Audyt Energetyczny i Termomodernizacja Budynków, Energetyka odnawialna w budownictwie, instalacje OZE w budynkach, poszanowanie energii)

Wysokość opłaty za ww. studia: 6 800 zł

Sprawy programowe

W programie studiów dość istotną rolę odgrywa tematyka Odnawialnych Źródeł Energii i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie. Problematyka ta zwiększa swój udział w zakresie tematycznym poszczególnych przedmiotów wykładanych na studiach. Budownictwo energooszczędne jest coraz częściej utożsamiane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii pozyskania i przetwarzania energii, w tym wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Sprawy organizacyjne

Tegoroczne studia będą prowadzone w sposób stacjonarny.

ZASADY STUDIOWANIA na studiach podyplomowych

nominalny czas trwania studiów:

Czas trwania studium: 2 semestry.

Liczba godzin: 231 godziny lekcyjne (180 godzin wykładów, 39 godzin ćwiczeń projektowych, 7 godzin laboratorium + 5 godzin egzamin),

Studia będą prowadzone w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek – 6 godzin, sobota – 9 godzin, 2 razy w miesiącu od listopada do czerwca,

I semestr - 8 zjazdów (121 godzin, jeden zjazd piątkowy będzie 7 godzinny),

II semestr – 8 zjazdów, w tym 7 zjazdów regularnych (105 godzin) i jeden ostatni 8 zjazd - egzamin końcowy (5 godzin).

zasady przyjmowania na studia (warunki rekrutacji):

Studium jest adresowane do osób z tytułem magistra lub inżyniera, w szczególności do absolwentów szkół wyższych uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w obszarze dziedziny studium.

UWAGA!!!

Warunkiem otrzymania uprawnień do wykonywania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Budownictwo Energooszczędne" oraz ukończone studia magisterskie (wszystkie kierunki) lub ukończone tylko studia inżynierskie na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria  środowiska, energetyka

Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia:

  • przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998 wraz z późniejszymi zmianami,
  • uzyskanie uprawnień do wykonywania ocen energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń energetycznych w zakresie efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. nr 191, poz. 1373 z dnia 19.IX.2007.

Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższych studiów. O przejęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

forma kontroli bieżących postępów w studiowaniu (rejestracji) dla ww. studiów podyplomowych

Kontrola obecności na zajęciach.

Wszystkie działy przedmiotowe wyszczególnione w programie studiów będą kończyły się zaliczeniem (zgodnie z planem studiów), w pierwszym semestrze jest 5 działów, w drugim 6 działów + egzamin końcowy (zał. z Programem Studiów).

warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Pozytywne oceny z zaliczeń z wszystkich działów przedmiotowych (11 działów), w tym uzyskanie pozytywnej oceny z wykonania szkoleniowej charakterystyki energetycznej budynku (dział 10) i szkoleniowego audytu energetycznego budynku (dział 11) oraz pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Kierownikiem Studiów jest Pani prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk

Kontakt: be.itc@pw.edu.pl

Maja Dąbrowska, tel. 22 234 52 56

Agnieszka Żmuda, tel. 22 234 52 36, Fax 22 825 0565

 

Program studiów

 

 Budownictwo Energooszczędne

Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

 wykład

 ćw.
 proje-

ktowe

labora-

torium

 

 Moduły przedmiotowe

 Liczba godzin

Semestr I

 1

Budownictwo Energooszczędne

13       
1.1  Energooszczędność w budownictwie 8    
1.2  Podstawy prawne 5    
2

Ochrona cieplna budynków

28 4 3
2.1  Wymiana ciepła w budynku 8 2  
2.2  Materiały i wyroby budowlane 2    
2.3  Ruch powietrza i wilgoci 3    
2.4  Energia użytkowa. Bilans cieplny budynków 4 1  
2.5  Komfort cieplny w budynkach 3    
2.6  Ocena ochrony cieplnej budynków i stanu technicznego budynków 3 1  
2.7  Termomodernizacja 3    
2.8  Wybrane techniki pomiarowe 2   3
 3

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową

31 7 2
3.1  Źródła ciepła 16 3  
3.2  Magazynowanie ciepła 2   2
3.3  Systemy ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej 6    
3.4  Ocena stanu technicznego systemu grzewczego 3 1  
3.5  Ocena stanu technicznego systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową 1 1  
3.6  Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 3 2  
4

System wentylacji i klimatyzacji

26 5 2
4.1  Systemy wentylacyjne 10 2  
4.2  Źródła chłodu. Klimatyzacja 8 1 2
4.3

 Ocena stanu technicznego systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 Aspekty energetyczne, przeciwpożarowe i akustyczne

8 2  
    Koniec semestru I  121 godzin  98  16  7
 

 Semestr II  

5

Instalacje oświetleniowe w budynku

10  2   
5.1  Systemy oświetlenia dziennego  3    
5.2  Systemy oświetlenia wbudowanego  3    
5.3  Możliwości sterowania systemem oświetleniowym wbudowanym  2    
5.4  Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie  2  2  
 6

Odnawialne źródła energii w budynku i Zarządzanie energią w budynkach 

 16  4   
6.1  Odnawialne źródła energii w budynku 8 2  
6.2  Zarządzanie energią w budynkach 8 2  
 7

Metodyka obliczeń w audytingu i ocenie energetycznej budynków

 24  7   
7.1  Obliczanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zużycie energii końcowej i pierwotnej 7  2  
7.2  Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do c.w.u., zużycie energii końcowej i pierwotnej  6  2  
7.3  Obliczanie zapotrzebowania na chłód, zużycie energii końcowej i pierwotnej  7  2  
7.4  Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia, zużycie energii  4  1  
 8

 Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

 7  17   
8.1  Świadectwo dla budynków mieszkalnych,  1  1  
8.2  Świadectwo dla lokali mieszkalnych  1  1  
8.3  Świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych  1  1  
8.4  Programy komputerowe do sporządzania świadectw  2  4  
8.5  Wykonanie szkoleniowej oceny energetycznej budynku i mieszkania  2  10  
 9

  Metodyka audytingu

 6  12   
9.1  Metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych  1  1  
9.2  Metodyka audytingu oraz wyboru efektywnego ekonomicznie i energetycznie wariantu usprawnień  1  1  
9.3  Programy komputerowe do sporządzania audytu energetycznego budynków  2  4  
9.4  Wykonanie szkoleniowego audytu  2  6  
    Koniec semestru II  105 godzin  63  42   
   Egzamin pisemny i ustny  5 godzin   5  
    Łącznie: semestr I + semestr II +egzamin  231 godzin  161  58+5  7

 

ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Symbol Treść zamierzonego efektu kształcenia Odniesienie
 do obszarowych
efektów
kształcenia
WIEDZA (W)
EB_W1 Absolwent ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z metodami oceny charakterystyki energetycznej budynku, ochrony cieplnej, energooszczędności, auditingu, zarządzania energią, systemami oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa, kogeneracją, OŹE oraz analizami ekonomicznymi projektów efektywności energetycznej.

T2A_W04,

T2P_W03.

EB_W2 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektów wymienionych w EB_W1

T2A_W05,

T2P_W05,

T1A_W05.

EB_W3 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w celu zmniejszenia energochłonności budynków oraz służące do oceny ich charakterystyki energetycznej oraz wykonania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej.

T2AW07,

T2PW07.

EB_W4 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności certyfikacyjnej i audytorskiej w zakresie energooszczędności w budownictwie.

T2A_W08

T2P_W08

UMIEJĘTNOŚCI (U)
EB_U1 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy oraz procesy związane z wytwarzaniem (pozyskiwaniem), konwersją i wykorzystaniem energii w budynku; potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w celu zmniejszenia energochłonności budynków; potrafi dokonywać ich krytycznej oceny, prawidłowo zinterpretować wyniki oraz wyciągnąć wnioski w celu opracowania rzetelnego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz jego audytu energetycznego.

T1A_U13

T1A_U12

T2P_U07

T2P_U08

T2P_U09

T2P_U10

T2A_U15

EB_U2 Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania na energię i jej zużycia końcowego, a także pod kątem ograniczenia zużycia paliw kopalnych

T2A_U16

T2P_U16

EB_U3 Ma przygotowanie niezbędne do pracy certyfikatora energetycznego budynków i audytora energetycznego; potrafi przygotować opracowanie dokumentujące wyniki swoich analiz.

T2A_U13

T2P_U13

T1A_U03

T1P_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K)
EB_K1 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania, tj. do sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku i jego audytu energetycznego.

T2A_K04

T2P_K04

EB_K2 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu certyfikatora energetycznego budynku i jego audytora energetycznego; ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej.

T2A_K04

T2P_K04