IHE / Research / KBN Grants

KBN Grants

No Grant Manager Subject Date Competition number
1 prof. dr WIESŁAW GOGÓŁ Badanie wpływu struktury na efektywną przewodność cieplną w podstawowych układach występujących w ośrodkach niejednorodnych.  1991-10-01 - 1992-09-30  1
2 dr hab. BOGDAN GORCZYCA Wtrysk plazmy do układu liniowego.  1991-10-01 - 1994-09-30  1
3 doc. dr inż. EDWARD RADWAŃSKI Metodyka modelowania matematycznego systemów energo-technologicznych dla potrzeb eksploatacji i modernizacji.  1992-04-01 - 1993-12-31  2
4 doc. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Wykorzystanie magazynowania ciepła z materiałami ulegającymi przemianom fazowym do odzyskiwania ciepła odpadowego i współpracy z odnawialnymi źródłami energii.  1992-04-01 - 1994-12-31  2
5 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Badania mechanizmu nowego systemu zapłonu plazmowo-strumieniowego w silnikach spalinowych.  1992-05-01 - 1993-03-31  2
6 dr inż. RUDOLF KLEMENS Badanie wybuchów pyłów przemysłowych.  1992-07-01 - 1995-06-30  3
7 dr inż. JERZY BANASZEK Numeryczna symulacja procesów wymiany ciepła w technologii odlewniczej.  1992-07-01 - 1995-03-31  3
8 dr hab. inż. JERZY SADO Transport cząsteczkowy w nierównowagowej niskotemperaturowej plazmie.  1992-07-01 - 1995-09-30  3
9 dr inż. TOMASZ WARTANOWICZ Niskotemperaturowy termoelektryczny system chłodzenia.  1992-07-16 - 1995-06-30  2
10 prof. dr inż. KAZIMIERZ JACKOWSKI Poprawa sprawności i innych parametrów pomp odśrodkowych przez doskonalenie konstrukcji wirników i ich uszczelnień.  1992-08-01 - 1995-07-31  3
11 dr inż. KRZYSZTOF OSTROWSKI Badanie intensyfikacji i wymiany ciepła przez zaburzenia o różnych skalach w 2-fazowym przepływie ciecz-gaz.  1993-02-01 - 1996-07-31  4
12 doc. dr hab. JÓZEF PORTACHA Analiza kosztów ciepła LOCO odbiorca z różnych źródeł zasilania.  1993-04-01 - 1996-03-30  4
13 prof. dr hab. ANDRZEJ MILLER Badanie właściwości ciśnieniowego paleniska fluidalnego.  1993-04-01 - 1995-12-31  4
14 prof. dr hab. JERZY RUTKOWSKI Badanie zjawisk zachodzących w otoczeniu linii styku trzech faz z uwzględnieniem napięcia liniowego.  1993-04-01 - 1995-03-31  4
15 prof. dr hab. KAZIMIERZ BRODOWICZ Opracowanie technologii i unieszkodliwienie stałych odpadów przemysłowych plazmą niskotemperaturową.  1993-04-15 - 1996-07-15  4
16 doc. dr hab. WALDEMAR JĘDRAL Poprawa sprawności i niezawodności pomp bloków energetycznych przez opracowanie nowych metod obliczania sił hydraulicznych.  1993-08-16 - 1996-08-15  5
17 dr inż. TOMASZ WIŚNIEWSKI Badania teoretyczne i eksperymentalne warunków wymiany ciepła w zaworze silnika spalinowego.  1994-01-01 - 1996-12-31  6
18 dr inż. PAWEŁ SKOWROŃSKI Pakiet programów numerycznych do modelowania i optymalizacji systemów enegrotechnologicznych.  1994-03-01 - 1996-07-31  6
19 prof. dr hab. TADEUSZ RYCHTER Badania metody JDC intensyfikacji procesu spalania w silniku tłokowym ZI.  1994-06-01 - 1996-06-01  7
20 dr inż. JACEK BZOWSKI Równowagowe i transportowe własności mieszanin gazowych.  1995-01-01 - 1996-12-31  8
21 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Badania mechanizmu kontrolowanego procesu spalania ubogich mieszanek w tłokowych silnikach spalinowych.  1995-07-01 - 1997-06-30  9
22 dr inż. MARIAN GIERAS Badania wybuchów pyłów organicznych w mikrograwitacji.  1995-07-01 - 1997-06-30  9
23 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Transport energii do ośrodka stałego poprzez gigantyczne impulsy laserowe. Promotorski.  1996-01-01 - 1997-12-31  10
24 dr hab. inż. RUDOLF KLEMENS Badanie procesów rozwoju i tłumienia wybuchów w mieszkaniach pyłowo-powietrznych i hybrydowych.  1996-02-01 - 1998-01-31  10
25 mgr MACIEJ BŁOGOWSKI Dwuwymiarowe modelowanie numeryczne procesu spalania w silniku tłokowym o zapłonie iskrowym.  1996-03-01 - 1999-03-30  10
26 prof. dr hab. TADEUSZ RYCHTER Badania systemu spalania silnika tłokowego o wysokociśnieniowym wtrysku paliwa gazowego.  1996-07-01 - 1999-06-30  11
27 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Badanie złożonych procesów wymiany ciepła w różnych konfiguracjach geometrycznych (w odniesieniu do procesów magazynowania energii w przemianach fazowych).  1996-07-01 - 1999-06-30  11
28 prof. dr hab. ANDRZEJ MILLER Badania dynamiki i możliwości sterowania ciśnieniowym paleniskiem fluidalnym.  1996-08-01 - 1998-07-31  11
29 dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Badania procesów inicjowania i tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych.  1997-01-01 - 2000-06-30  12
30 dr hab. inż. PIOTR FURMAŃSKI Badanie radiacyjnej wymiany ciepła w izolacjach.  1997-01-01 - 1998-12-31  12
31 dr inż. TOMASZ WIŚNIEWSKI Badanie warunków wymiany ciepła w tłoku silnika spalinowego  1997-01-01 - 1998-12-31  12
32 dr hab. WALDEMAR JĘDRAL Zmniejszenie zużycia energii do napędu pomp w gospodarce narodowej przez opracowanie i wdrożenie metod optymalnego doboru i regulacji pomp w dowolnie złożonych układach i instalacjach.  1997-01-01 - 1999-12-31  12
33 prof. dr hab. JERZY BANASZEK Eksperymentalne i numeryczne badanie konwekcji naturalnej z przemianą fazową w układach binarnych.  1997-01-02 - 1999-12-31  12
34 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Badanie efektów związanych z linią styku trzech faz ze szczególnym uwzględnieniem napięcia liniowego. Promotorski  1997-04-01 - 1998-06-30  13
35 dr hab. JANUSZ PRZASTEK Badania mechanizmu systemu zapłonu recyrkulacją spalin w tokowych silnikach spalinowych.  1997-07-01 - 1999-12-31  13
36 mgr inż. ZBIGNIEW GUT Badania modelowe procesu spalania ubogich mieszanin uwarstwionych w warunkach silnikowych.  1998-07-01 - 2000-03-31  15
37 mgr inż. TOMASZ LEŻAŃSKI Badania systemu spalania silnika ZI o półotwartej komorze spalania.  1998-07-01 - 2001-06-30  15
38 dr hab. inż. RUDOLF KLEMENS Badanie i modelowanie procesów propagacji i tłumienia wybuchów pyłów przemysłowych.  1998-07-01 - 2001-06-30  15
39 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Badanie procesów konwekcji swobodnej w obszarze stopionym dla wybranych geometrii.  1998-07-01 - 1999-12-31  15
40 dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Budowa stanowiska laboratoryjnego do badań cieplno-przepływowych małych kotłów parowych typu przepływowego i pojemnościowego.  1998-07-01 - 1999-06-30  15
41 prof. dr hab. JÓZEF PORTACHA Wpływ parametrów członu ciepłowniczego elektrociepłowni jądrowej na oszczędność paliwa w systemie paliwowo-energetycznym.  1999-02-01 - 2000-03-30  16
42 prof. dr hab. JÓZEF PORTACHA Efekty termodynamiczne, ekologiczne i ekonomiczne zastosowania akumulatorów wody sieciowej w systemach ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni.  1999-04-02 - 2001-12-30  16
43 dr hab. JERZY BANASZEK Badanie wpływu konwekcji swobodnej na przebieg procesu zmiany fazy w skondensowanych układach binarnych.  1999-08-01 - 2002-06-30  17
44 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Badanie procesów akumulacji energii do celów klimatyzacji (grzania, chłodzenia) oraz wykorzystania ciepła odpadowego.  2000-01-01 - 2002-12-31  18
45 dr inż. TOMASZ WIŚNIEWSKI Badanie procesów wymiany ciepła przy styku ślizgowym ciał.  2000-01-01 - 2001-12-31  18
46 prof. dr hab. ANDRZEJ MILLER Badanie układu wodorowej turbiny gazowej.  2000-01-01 - 2001-07-31  18
47 dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Opracowanie algorytmu weryfikacji mechanizmów kinetyki chemicznej reakcji spalania mieszanin gazowo-powietrznych oraz budowa bazy danych wiarygodnych mechanizmów.  2000-01-01 - 2000-12-31  18
48 prof. dr hab. WALDEMAR JĘDRAL Zmniejszenie energochłonności transportu cieczy przez opracowanie i upowszechnienie metod kompleksowej poprawy sprawności pompowni w krajowym przemyśle, energetyce cieplnej i gospodarce komunalnej.  2000-01-01 - 2002-06-30  18
49 prof. dr hab. TADEUSZ RYCHTER Badania systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku paliwa gazowego.  2000-07-01 - 2003-06-30  19
50 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Badanie efektywności spalania mieszanin uwarstwionych w bi-modalnej komorze.  2000-07-01 - 2001-09-28  19
51 dr hab. RUDOLF KLEMENS Modelowanie matematyczne procesu rozwoju wybuchu mieszanin pyłowo-gazowych w kanałach o różnej geometrii.  2000-07-01 - 2001-12-31  19
52 mgr inż. ARKADIUSZ KOBIERA Oddziaływanie fal detonacyjnych z warstwami substancji palnych.  2000-07-01 - 2001-06-30  19
53 dr hab. JERZY BANASZEK Badania złożonej wymiany ciepła w procesach topnienia i solidyfikacji układów jedno- i dwuskładnikowych.  2001-01-02 - 2003-12-31  20
54 prof. dr hab. TADEUSZ RYCHTER Analiza teoretyczna intensyfikacji procesu spalania w silniku ZI za pomocą strugi gazu.  2001-02-01 - 2001-12-31  20
55 dr inż. ADAM SMYK Analiza możliwości zmniejszenia kosztów ciepła poprzez zastosowanie odpowiednich metod automatycznej regulacji oraz obniżenie parametrów wody sieciowej w systemach ciepłowniczych.  2001-08-01 - 2004-03-30  21
56 mgr inż. ZBIGNIEW GUT Modelowe badania wizualizacji procesów spalania w komorach silników turbinowo-odrzutowych.  2001-08-01 - 2003-09-30  21
57 mgr inż. WIESŁAW GLINKA Optymalizacja procesu rozpylania paliwa do turbinowych silników odrzutowych.  2001-08-01 - 2005-03-31  21
58 prof. dr hab. JANUSZ LEWANDOWSKI System diagnostyki cieplno - przepływowej turbozespołów parowych.  2001-08-01 - 2003-11-30  21
59 dr hab. inż. ZBYSŁAW PLUTA Dynamiczne metody badań kolektorów słonecznych.  2002-03-01 - 2003-12-31  22
60 prof. dr hab. ROMAN DOMAŃSKI Weryfikacja doświadczalna metody porównawczej pomiaru przewodności cieplnej materiałów z zastosowaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła.  2002-03-01 - 2003-12-31  22
61 mgr inż. ARKADIUSZ KOBIERA Badanie inicjacji wybuchowych przez detonację gazową.  2002-03-15 - 2004-03-31  22
62 prof. dr hab. JANUSZ LEWANDOWSKI Optymalizacja pracy elektrociepłowni przemysłowej z uwzględnieniem dynamiki zmian obciążenia.  2002-10-09 - 2003-10-08  23
63 dr hab. RUDOLF KLEMENS Optymalizacja i modelowanie procesu tłumienia wybuchów przemysłowych.  2002-11-12 - 2005-11-11  23
64 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Badanie wpływu dodatku wodoru na obniżenie emisji toksycznych składników spalin z silnika tłokowego.  2003-03-27 - 2004-12-31  24
65 prof. dr hab. ANDRZEJ MILLER Badanie układów energetycznych z ogniwem paliwowym.  2003-03-28 - 2004-10-27  24
66 dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK Badania mechanizmów inicjowania detonacji w gazowych mieszaninach paliwowo-powietrznych od predetonatorów.  2003-11-07 - 2006-08-06  25
67 prof. dr hab. PIOTR FURMAŃSKI Badanie wpływu promieniowania oraz konwekcji na wymianę ciepła w materiałach o dużej porowatości w zastosowaniu do zagadnień konwersji energii i izolacji cieplnych.  2003-11-07 - 2005-11-06  25
68 prof. nzw. dr hab. ANDRZEJ TEODORCZYK Analiza teoretyczna wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku metanu do silników o zapłonie iskrowym.  2004-03-30 - 2005-03-29  26
69 prof. dr hab. inż. TADEUSZ RYCHTER Badania modelowe i silnikowe samoczynnego zapłonu ładunku homogenicznego (HCCI). ( przerwany z powodu zgonu kierownika)  2004-03-30 - 2005-12-29  26
70 dr inż. ZBIGNIEW GUT Wykorzystanie Komputerowej Tomografii Pojemnościowej w badaniach komór spalania silników turbino-odrzutowych.  2004-03-30 - 2006-06-30  26
71 prof. dr hab. inż. ROMAN DOMAŃSKI Zastosowanie materiałów ulegających przemianie fazowej (PCM) do chłodzenia mocno obciążonych cieplnie układów elektronicznych.  2004-04-02 - 2007-04-01  26
72 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK Teoria i badania spalinowego silnika tłokowego o cylindrach równoległych do wału.  2004-11-03 - 2006-11-02  27
73 prof. dr hab. inż. WALDEMAR JĘDRAL Zmniejszenie energochłonności transportu cieczy przez powiększenie sprawności i niezawodności pomp, zwłaszcza w energetyce.  2005-03-09 - 2008-03-08  28
74 prof. dr hab. inż. JANUSZ LEWANDOWSKI Opracowanie metody oceny rentowności inwestycji w elektrociepłowniach z uwzględnieniem niezawodności głównych urządzeń.  2005-03-14 - 2006-06-13  28
75 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK Badania procesu zapłonu i spalania sadzy w filtrze cząstek stałych do silnika tłokowego o zapłonie samoczynnym.  2005-04-27 - 2006-10-26  28
76 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK Badania systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku metanu.  2005-05-11 - 2006-11-10  28
77 prof. nzw. dr hab. inż. ZBYSŁAW PLUTA Analiza pracy długoterminowego gruntownego magazynu energii z regeneracją sezonową.  2005-10-01 - 2006-04-30  29
78 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI Badania modelowe silnika odrzutowego o ciągłym spalaniu detonacyjnym.  2005-10-10 - 2008-10-09  29
79 prof. dr hab. inż. JERZY BANASZEK Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego.  2005-10-24 - 2008-04-23  29
80 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ MILLER Dobór parametrów projektowych układów hybrydowych z ogniwem typu MCFC.  2005-10-31 - 2007-03-30  29
81 mgr inż. TOMASZ LEŻAŃSKI Badania silnika o zapłonie iskrowym wyposażonego w nowy system spalania z półotwartą komorą spalania.  2006-04-12 - 2009-04-11  30
82 dr inż. NIKOŁAJ UZUNOW Badanie nowego układu wodno-parowego ze szczytową turbiną wodorową do zastosowania w jądrowym bloku energetycznym z reaktorem gazowym.  2006-05-05 - 2007-05-04  30
83 dr inż. ADAM SMYK Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych.  2006-06-14 - 2008-12-12  30
84 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ MILLER Układ sterowania i wprowadzania mocy dla hybrydowego zespołu energetycznego - wysokotemperaturowe ogniwo paliwowe - turbina gazowa.  2006-08-11 - 2009-02-10  31
85 prof. nzw. dr hab. inz. KRZYSZTOF BADYDA Badanie właściwości dynamicznych turbozespołu parowego dużej mocy.  2006-09-27 - 2007-09-26  31
86 dr inż. ZBIGNIEW GUT Symulacje numeryczne procesu detonacji w silniku wykorzystującym wirującą detonację.  2006-09-28 - 2009-09-27  31
87 prof. dr hab. inż. RUDOLF KLEMENS Badanie dynamiki rozpylania pyłów osiadłych przez propagującą falę uderzeniową i w ciągłym przepływie powietrza.  2006-10-04 - 2009-10-03  31
88 dr hab. inż. TOMASZ WIŚNIEWSKI Badanie termicznego oporu kontaktowego w nieruchomych i ruchomych połączeniach części maszyn.  2006-10-04 - 2008-10-03  31
89 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK Badania mechanizmu przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacyjnego dla mieszaniny gazów metanu, wodoru i powietrza  2006-11-07 - 2009-09-06  31
90 prof. dr hab. inż. RUDOLF KLEMENS Opracowanie typoszeregu aktywnych superszybkich systemów tłumienia wybuchów przemysłowych.  2007-03-13 - 2010-03-12  32
91 prof. nzw. dr hab. inż. KRZYSZTOF BADYDA Badanie układów trójgeneracji opartych na ogniwach paliwowych.  2007-05-21 - 2008-05-20  32
92 prof. dr hab. inż. JANUSZ LEWANDOWSKI Badanie układów z ogniwem paliwowym MCFC zmniejszających emisję CO2 z istniejących krajowych obiektów energetycznych.  2007-05-21 - 2008-05-20  32
93 dr inż. WOJCIECH BUJALSKI Badanie źródeł energii elektrycznej i cieplnej do zastosowań w energetyce rozproszonej w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną.  2007-10-03 - 2008-10-02  33
94 prof. dr hab. inż. ANDRZEJ TEODORCZYK Konstrukcja 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów równoległych do osi wału silnika.  2007-10-09 - 2009-10-08  33
95 dr inż. PAWEŁ OLESZCZAK Fizyczny proces formowania gradientowych wielowarstwowych powłok metodą detonacyjną na podłoża tytanowe i stali niskowęglowej.  2007-10-26 - 2010-10-25  33
96 prof. dr hab. inż. JERZY BANASZEK Mikro-makroskopowy model krzepniecia roztworu dwuskładnikowego.  2008-05-13 - 2009-09-30  34
97 dr inż. KONRAD ŚWIRSKI Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania zmienionych warunków pracy ogniwa paliwowego SOFC.  2008-05-15 - 2009-05-14  34
98 prof. dr hab. inż. PIOTR WOLAŃSKI System Pojemnościowej Tomografii Komputerowej do wizualizacji płomieni.  2008-06-18 - 2011-06-30  34
99 prof. dr hab. inż. ROMAN DOMAŃSKI Dynamiczny pomiar temperatury strumienia plazmy niskotemperaturowej.  2008-10-02 - 2010-01-20  35
100 prof. dr hab. inż. JANUSZ LEWANDOWSKI Badania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych biopaliwami.  2008-10-16 - 2009-10-15  35
101 dr hab. inż. DOROTA CHWIEDUK Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego.  2009-04-15 - 2012-04-14 36
102 prof. dr hab. inż. PIOTR FURMAŃSKI Symulacja numeryczna wzrostu monokryształów optycznych w procesie Bridgmana.  2009-04-21 - 2010-12-01 36