IHE / IHE News / Archived news / Enea Innowacje - oferta stażu dla studentów III-V roku

Enea Innowacje - oferta stażu dla studentów III-V roku

Enea Innowacje - oferta stażu dla studentów III-V roku

Oferta skierowana jest do studentów studiów dziennych i zaocznych, zarówno inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Poszukujemy ambitnych osób, które pragną zdobyć unikalne doświadczenie u rynkowego lidera w branży energetycznej. Jest to wspaniała okazja do poznania naszej działalności oraz sprawdzenia się jako potencjalny pracownik. Oferujemy płatny staż w siedzibie spółki w Warszawie, ul Wiśniowa 40, możliwość sprawdzenia się w realnej pracy i szansę na zatrudnienie po ukończeniu stażu.

Zainteresowanych i otwartych na współpracę z Nami prosimy o kierowanie CV na adres: enea.innowacje@enea.pl

Enea Innowacje

Spółka, która odgrywa jedną z kluczowych ról w strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Nasza działalność opiera się na identyfikacji, analizie oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów, produktów i usług w zakresie energetyki. Stawiamy na pozyskiwanie odpowiednich kompetencji i zasobów mających na celu realizację „otwartych innowacji” w szeroko rozumianej energetyce i perspektywami rozwoju zawodowego w GK Enea.

Kogo poszukujemy?

Oferta stażu skierowana jest do studentów III-V roku studiów dziennych i zaocznych, zarówno inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Poszukujemy ambitnych osób, które pragną zdobyć unikalne doświadczenie u rynkowego lidera w branży energetycznej. Jest to wspaniała okazja do poznania naszej działalności oraz sprawdzenia się jako potencjalny pracownik.

Czego wymagamy? 

 • Zdolności analitycznego myślenia, umiejętności pracy w zespole
 • Wysokiego zaangażowania i sumienności w realizacji powierzonych zadań
 • Dobrej znajomości obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)
 • Dobrej znajomości j. angielskiego
 • Zainteresowania branżą energetyczną

Co oferujemy?

 • Płatny staż w siedzibie spółki w Warszawie, ul Wiśniowa 40.
 • Możliwość sprawdzenia się w realnej pracy i szansa na zatrudnienie po ukończeniu stażu.
 • Elastyczny czas i godziny pracy.
 • Dofinansowanie do karty Multisport.
 • Dostęp do zasobów i współpraca z wewnętrznymi jednostkami w spółce i Grupie Kapitałowej Enea.
 • Udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach branżowych. 
 • Możliwość udziału i pierwszeństwo w rekrutacjach wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Enea.
 • Zdobycie wiedzy praktycznej w obszarze innowacyjnym w energetyce.
 • Doświadczenie zdobyte w jednej z największych grup branży elektroenergetycznej w Polsce.

Zgłaszanie kandydatur

Zainteresowanych i otwartych na współpracę z Nami  prosimy o kierowanie CV klikając na poniższy link: enea.innowacje@enea.pl

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych    zawartych  w  CV  i/lub  w  liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Informacja Administratora danych

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest Enea Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa. Dane kontaktowe: enea.innowacje@enea.pl

2. Pana/Pani  dane  osobowe  zawarte  w  CV  i/lub  liście  motywacyjnym  (dalej:  dokumenty  aplikacyjne)  będą przetwarzane  przez  Administratora  w  celu  przeprowadzenia  i  rozstrzygnięcia  rekrutacji  na  stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a.  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b.  podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c.  dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub 9 ust. 2 lit. a) RODO;

d.  ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.  Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.  

4.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane na okres do 6 miesięcy od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, po czym zostaną zniszczone.

5.  Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a.  dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

b.  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

c.  ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

d.  ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

e.  przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

f.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

g.  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail: enea.innowacje@enea.pl lub na adres siedziby Administratora.

6.  Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.