IHE / Employees / Retired or collaborators / Kaproń Henryk

Henryk Kaproń

prof. dr hab. inż. - Zakład Pomp Napędów i Siłowni pokój 406, e-mail: henryk.kapron@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 91

Materiały dydaktyczne

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Zarządu International Association for Energy Economics, Oddział w Polsce
 • Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN
 • Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Rynek Energii”

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Prognozy cen paliw pierwotnych dla potrzeb planowania rozwoju sektora wytwórczego
 • Wytwarzanie energii elektrycznej (i ciepła)  w różnych technologiach
 • Generacja rozproszona
 • Efektywność wytwarzania w zmiennych strukturach rynkowych i właścicielskich
 • Efektywność przesyłu i dostawy energii w warunkach konkurencji
 • Rynki energii (elektrycznej, ciepła, gazu)
 • Zarządzanie energią w różnych podmiotach sektora energetycznego
 • Giełda energii elektrycznej i gazu

Dydaktyka:

 • Przesył energii i technika zabezpieczeń  - ML.NK 381
 • Laboratorium z przesyłu energii i techniki zabezpieczeń  - ML.NK 329
 • Thermal power stations – AN 540

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Badanie zmienności cen paliw pierwotnych w Polsce i Europie
 • Analiza cen energii elektrycznej dostarczanej dla odbiorców komunalnych w Polsce
 •  i w wybranych krajach UE
 • Analiza cen energii elektrycznej i gazu na TGE
 • Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania krajowego rynku energii
 • (elektrycznej, gazu)
 • Efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w różnych technologiach i strukturach rynkowych
 • Zarządzanie energią w procesie produkcji, dystrybucji i u odbiorców końcowych
 • Wykorzystanie IT w sektorze energetycznym

Mile są widziane tematy prac zasugerowane przez studentów

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 • Kapron H., Salij A.: The impact of changes in electric power plant unit values on selected indicators of steam condenser. Przegląd Elektrotechniczny 2012, nr 10a, str. 1-5.
 • Buchoski J. Kapron H.: Renewable electricity sources in the Europien Union and in Poland. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2012”, Międzyzdroje 5-9 września 2012.
 • Kaproń H., Połecki Z.: Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Rynek Energii 2012, nr 6, st. 3-9.
 • Kapron H., Wasilewski A.: Gaz ziemny paliwem XXI wieku. Wyd. Kaprint 2012.
 • Bogusławski P., Kaproń, H.: Spostrzeżenia po roku stosowania uproszczonego sposobu kształtowania cen dla ciepła wytworzonego w źródłach posiadających jednostki kogeneracji. Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Politechnika Warszawska 13-16.12.2011.
 • Kaproń H., Salij A.: Doświadczenia eksploatacyjne skraplaczy turbin parowych.
 • Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, PBEC 2011. Politechnika Warszawska 13- 16.12.2011.
 • Bober D., Kaproń H.: Model of electric energy consumption control-its possibilities and results of simulation. Rynek Energii 2010, nr 4.
 • Kaproń H. : Selected issues of the official and alternative energy policy of Poland until the year 2030. EEEC, Wilno 2010.
 • Jasiński P., Kaproń H.: Zarządzanie produkcją elektrociepłowni w warunkach ograniczonej konkurencji. Rynek Energii 2008, nr 1.
 • Kaproń H.: Teoria konkurencji producentów energii elektrycznej. Rynek Energii 2007, nr 1.

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat:

 • Modele finansowania rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie energetycznym. Grant MNiSW , nr N N511 31 5440,  Lublin 2010 – 2013 (współwykonawca)
 • Poprawa efektywności systemów ciepłowniczych poprzez wprowadzenie trójgeneracji (współwykonawca projektu grantu zgłoszonego do NCN)

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat:

 • Ekspertyza dla Sądu Gospodarczego w Lublinie nt. drgań turbozespołów gazowych w EC Siedlce. Umowa nr 37/NN/07/04. Lublin 2004 (kierownk pracy).
 • Analiza wyboru sprzedawcy energii elektrycznej dla kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA na lata 2009-2011. Umowa nr 59/NN/08-1 z dnia 15.09.2008 (kierownik pracy).
 • Opinia o innowacyjności dla Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Umowa nr 15/NN/09-2. Lublin 2009 (kierownik pracy).

Działalność organizacyjna:

 • Organizacja konferencjii „Zarządzanie energią i teleinformatyka – ZET”
 • Organizacja konferencji „Rynek gazu – RG”
 • Organizacja konferencji „Rynek ciepła – REC”
 • Współorganizacja konferencji „Rynek energii elektrycznej – REE”
 • Działalność merytoryczna i organizacyjna w International Association for Energy Economics

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualna stopnia trzeciego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, Warszawa 1975 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej I stopnia za pracę habilitacyjną.
 • Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność dydaktyczną w roku 1980, 1989, 1992 i 2002.
 • Medale SEP - Pożaryskiego i Groszkowskiego.