IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Courses / Technologia Sorpcyjna

Technologia Sorpcyjna

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
Wykład obejmuje: Pojęcia podstawowe w technologii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów sorpcyjnych (operacje jednostkowe cieplne, dyfuzyjne, hydrodynamiczne. Układy zdyspergowane, filtracja, fluidyzacja). Opis matematyczny procesów absorpcji, adsorpcji, destylacji. Metody inżynierskie w projektowaniu aparatury procesowej. Budowa i działanie absorberów, adsorberów, kolumn destylacyjnych i rektyfikacyjnych. Układy niejednorodne (zdyspergowane). Rozdzielanie układów niejednorodnych. Procesy filtracji i fluidyzacji.
Ćwiczenia obejmują zadania i przykłady rachunkowe z zakresu działania i modelowania aparatury procesowej.
Forma zaliczenia
  • Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
  • Praca własna: W ramach ćwiczeń tablicowych studenci tworzą i rozwiązują proste modele matematyczne urządzeń aparatury procesowej.
Literatura
  • Bortel E., Koneczny`H.: Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa, 1982, ISBN 83-01-09944-5.
  • Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004, ISBN 83-7207-445-3.
  • Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F.: Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
  • Materiały z sekcji Materiały do pobrania.
  • Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1999,ISBN 83-01-12618-3.