IHE / Employees / Retired or collaborators / Jędral Waldemar

Waldemar Jędral

prof. dr hab. inż. - Zakład Pomp Napędów i Siłowni pokój 407, e-mail: Waldemar.Jedral@itc.pw.edu.pl tel.  22 234 52 85, 22 234 51 67

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Kierownik Zakładu Pomp, Napędów I Siłowni w latach 2000-2011
 • Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 47 ds. Turbin Wodnych i Pomp w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • Przewodniczący Branżowego Komitetu d/s Certyfikacji Wyrobów Mechaniki Precyzyjnej w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji
 • Rzecznik Dyscyplinarny Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w MNiSzW (w latach 2006-2012)

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo-technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.:

 • Członek Rady Programowej kwartalnika POMPY POMPOWNIE
 • Członek Komitetu Naukowego dorocznych konferencji naukowo-technicznych pod nazwą FORUM UŻYTKOWNIKÓW POMP
 • Członek Rady Ekspertów przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie
 • Recenzent miesięcznika Rynek Instalacyjny
 • Rzeczoznawca SIMP (od 1994 r.)
 • Członek Komitetu Sterującego Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) w latach 2005-2009

Tematyka prac naukowo-badawczych

 • Badania doświadczalne i obliczanie rozkładów ciśnień wokół wirników maszyn przepływowych oraz hydraulicznych sił wzdłużnych i poprzecznych
 • Optymalizacja energetyczna układów odciążających pomp oraz wzdłużnych łożysk hydrostatycznych
 • Dynamika zespołów wirujących z tarczami odciążającymi w zakresie drgań osiowych
 • Obliczenie przepływów turbulentnych w krótkich i długich wzdłużnych szczelinach pierścieniowych z wirującymi ściankami
 • Obliczanie ustalonych i nieustalonych przepływów turbulentnych w wąskich poprzecznych szczelinach pierścieniowych z wirującą ścianką
 • Drgania, wyrównoważenie oraz krytyczna prędkość obrotowa zespołów wirujących pomp
 • Charakterystyki zupełne pomp wirowych
 • Nieustalone i odbiegające od normalnych stany pracy pomp
 • Wpływ typu pompy i konstrukcji elementów przepływowych na charakterystyki kawitacyjne pomp odśrodkowych
 • Racjonalna regulacja/sterowanie pracą obiektów pompowych
 • Optymalny dobór pomp do instalacji
 • Efektywność energetyczna pomp i układów pompowych
 • Normalizacja, certyfikacja, badania odbiorcze i testujące w budowie pomp.

Dydaktyka:

 • Fizyka Inżynierska – NW 104
 • Pompy – NS 539
 • Pompy wirowe – NS 541

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Prace dyplomowe:

 • Projekt konstrukcyjny pompy odśrodkowej, jednostopniowej, poziomej do wody gorącej o dużej wydajności, z wirnikiem o przestrzennej krzywiźnie łopatek. Komputerowe obliczenie wału (kilka wariantów parametrowych).
 • Projekt konstrukcyjny pompy wirowej wielostopniowej, poziomej, do wody zimniej lub gorącej, z wirnikiem o przestrzennej krzywiźnie łopatek. Komputerowe obliczenie sił osiowych i tarczy odciążającej.
 • Projekt konstrukcyjny pompy wirowej dwustrumieniowej do wody gorącej, o dużej wydajności, z wirnikiem o przestrzennej krzywiźnie łopatek. Podwójna spirala zbiorcza. Dwie wersje dławnicy: zwykła i mechaniczna.
 • Ocena instalacji wody sieciowej w wybranej dużej elektrociepłowni pod względem energochłonności. Projekt koncepcyjny (kilka wariantów) powiększenia efektywności energetycznej pompowania wody sieciowej. Wyznaczenie okresu zwrotu kosztów modernizacji dla wybranego wariantu optymalnego (kilka możliwych tematów).
 • Analiza i ocena efektywności energetycznej instalacji pompowej (uproszczony audit energetyczny) w wybranym obiekcie pompowym w miejscu zamieszkania (np. ciepłownia miejska: przepompownia ciepłownicza; instalacja wody zasilającej w elektrowni; duża pompownia wodociągowa). Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji w celu zmniejszenia energochłonności pompowania. Opracowanie programu pomiarów identyfikacyjnych pomp i instalacji hydraulicznej (kilka lub nawet kilkanaście możliwych tematów).
 • Obliczenia numeryczne stanów nieustalonych pomp pracujących w warunkach odbiegających od normalnych (rozruch; zanik napięcia zasilania; wypadnięcie z ruchu jednej z pomp).
 • Obliczenia numeryczne sił poprzecznych (Łomakina) powstających podczas przepływu przez niewspółosiowe szczeliny wzdłużne, także dyfuzorowe i kofuzorowe. Zastosowanie programu FLUENT lub analogicznego.
 • a. Dobór optymalnej grupy pomp wirowych (liczba, wielkość, parametry znamionowe) do pompowni wodociągowej o zadanym przebiegu zmian wydajności w ciągu roku.
 • b. Kompletny projekt konstrukcyjny wskazanej pompy z grupy (kilka możliwych tematów o różnych przebiegach Qs(t), w różnych zastosowaniach).

 Prace przejściowe:

 • Projekt konstrukcyjny typowej jednostopniowej pompy odśrodkowej o wyróżniku szybkobieżności nq £ 30 i zadanych parametrach nominalnych, z wirnikiem prostokreślnym. Możliwe jest wydanie kilkunastu tematów o różnych:
  - wartościach parametrów pracy,
  - czynnikach pompowanych, np. woda zimna lub gorąca,
  - typach rozwiązań konstrukcyjnych, np. pompa pozioma lub pionowa.
 • Najnowsze rozwiązania elektrowni szczytowo-pompowych. Przegląd literatury oraz informacji internetowych. Analiza i wnioski dla polskiej energetyki.
 • Najnowsze rozwiązania największych pomp odwracalnych, jedno- i wielostopniowych, w dużych elektrowniach pompowych. Analiza i wnioski n/t możliwości zastosowania w Polsce.

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat (maksimum 10):

 • ·         Jędral W. (2007) Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych. Warszawa, ·         KAPE.
 • ·         Jędral W. (2008) Problemy efektywności energetycznej pracy pompowni wodociągowych i
 • ·         kanalizacyjnych. Instal, 2008, nr spec. 279, s.27-30.
 • ·         Jędral W. (2008) Powstające w wodzie niewyważenie wielołopatkowych wirników pomp odśrodkowych wyrównoważonych w powietrzu. Pompy pompownie, 2008, nr 4, s.52-54.
 • ·         Jędral W. (2009) Wpływ antropogennej emisji CO2 na zmiany klimatyczne na Ziemi.
 • ·         Archiwum Spalania, vol.9 (2009), nr 1-2, s.1-11.
 • ·         Jędral W. (2010) Technologie CCS i ochrona klimatu – za i przeciw. Rynek Energii,
 • ·         2010, nr 3, s.113-119.
 • ·         JędralW. (2010) Dobór optymalnych parametrów oraz wybór pomp sieciowych w źródłach
 • ·         Ciepła na podstawie kosztu życia LCC. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2010,
 • ·         Nr 10, s. 360-366.
 • ·         Jędral W. (2011) Efektywność energetyczna jako ważny zasób energetyczny – porównanie z wybranymi źródłami energii. Rynek Energii, 2011, nr 4, s. 90-96.
 • ·         Jędral W. (2012) Właściwości antykawitacyjne pomp wirowych. Przegląd Mechaniczny,
 • ·         2012, nr 1, s. 32-35.
 • ·         Jędral W. (2012) Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie? Rynek Instalacyjny, 2012,
 • ·         Nr 9, s. 25-27.
 • ·         Jędral W. (2012) Comparison between between the costs of utilization of energy efficiency
 • ·         reserves of thermal power plants and heating plants and the costs of construction of new
 • ·         energy sources. Journal of Power Technologies, 92 (3) (2012), s. 174-182.

 

Ważniejsze projekty naukowo-badawcze krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat:

·         Grant KBN: Zmniejszenie energochłonności transportu cieczy przez powiększenie sprawności i niezawodności pomp, zwłaszcza w energetyce (projekt badawczy nr 3 T10B 01028); realizacja 2005-2008, kierownik projektu – W. Jędral.

·         Grant MNiSzW: Badanie i zastosowanie charakterystyk zupełnych pomp w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce (projekt badawczy nr N N513 331038); realizacja 2010-2013, kierownik projektu – W. Jędral.

 

Ważniejsze ekspertyzy, patenty itp. w okresie ostatnich 5 lat;

 

·         Zlecenie: Badanie energochłonności pompowania w pompowni II stopnia Zakładu Produkcji wody w Koninie, 2008; kierownik: W. Jędral; współwykonawcy: Jan Szymczyk, K. Karaśkiewicz.

·         Ekspertyza: Opinia na temat możliwości opracowania i wdrożenia do produkcji pomp zasilających do bloków na parametry nadkrytyczne; oprac. W. Jędral, 2008, dla Grupy POWEN - WAFAPOMP w Warszawie.

·         Ekspertyza: Analiza metod, wyników i konkluzji zawartych w sprawozdaniu z badań odbiorczych pomp diagonalnych 100D30; oprac. W. Jędral, K. Karaśkiewicz, 2010, dla Grupy POWEN – WAFAPOMP w Warszawie.

·         Ekspertyza: Analiza warunków pracy i ustalenie przyczyn nadmiernego zużycia wirników w przepompowni Saska Kępa II oraz przedstawienie i ocena możliwych środków zaradczych; oprac. W. Jędral, 2010, dla MPWiK S.A. w Warszawie.

·         Ekspertyza: Ocena i ekspertyza w zakresie merytorycznej przydatności ofert w przetargu na wykonanie, dostawę i uruchomienie spalinowego agregatu pompowego w pompowni pożarowej Bazy Paliw w Porcie Północnym w Gdańsku; oprac. W. Jędral, 2010, dla Przeds. Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT w Gdańsku.

·         Ekspertyza: Analiza przyczyn uszkodzeń wirników pomp zatapialnych S3 2006 L2 w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków POŁUDNIE w Warszawie; oprac. W. Jędral, 2011, dla MPWiK S.A. w Warszawie.

·         Zlecenie: Ekspertyza techniczna dotycząca 5-ciu pomp Tapflo różnych typowielkości pod względem zgodności z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009 dotyczącego kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania; oprac. W. Jędral, 2011, dla Ministra Gospodarki.

·         Zlecenie: Koncepcja modernizacji obiegów wodnych ciepłowni w ZEC Wołomin w perspektywie budowy źródła ko generacyjnego; W. Jędral – współwykonawca pracy w Wydz. Inż. Środowiska P.W., 2012.

·         Urządzenie do prostowania i wyrównywania strumienia cieczy przed wirnikiem pompy wirowej dwustrumieniowej – zgłoszenie patentowe z dn. 30.07.2009 pod nr P-388670.

 

Działalność organizacyjna:

·         Kierownik 2 grantów KBN i MNiSzW w ostatnich 5 latach ( 6-ciu grantów KBN i MNiSzW oraz 40 dużych projektów badawczych w latach 1980 – 2012),

·         Koordynator przedmiotu FIZYKA INŻYNIERSKA,

·         Pozostałe funkcje – patrz dwa pierwsze punkty na pierwszej stronie.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

·         1982 – 2008 – 5 nagród indywidualnych i zespołowych I-go i II-go stopnia Rektora P.W. za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,

·         1990 – nagroda III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną,

·         2012 – nagroda I-go stopnia Rektora P.W. za całokształt osiągnięć,

·         1989 – Złoty Krzyż Zasługi,

·         2005 – Krzyż Kawalerski OOP,

·         2007 – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

·         2008 – Odznaka „Za Zasługi Dla Energetyki”, przyznana przez Ministra Gospodarki,

·         2012 – Odznaka „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, przyznana przez Ministra Środowiska.